3.3.1. Сутність, мета і об'єкти екологічної сертифікації

магниевый скраб beletage

Екологічна сертифікація підприємства це - діяльність з підтвер­дження відповідності об'єкта сертифікації природоохоронним вимо­гам, встановленим діючим законодавством, державним стандартам та іншим нормативним документам, в тому числі міжнародним та націо­нальним інших країн, введеним згідно законодавства.

Мета екологічної сертифікації - стимулювання виробників до впровадження таких технологічних процесів і розробки таких товарів, які в найменшій мірі забруднюють природне середовище і дають спо­живачеві гарантію безпеки продукції для його життя, здоров'я, майна та середовища проживання.

Для багатьох видів продукції екологічний сертифікат або знак є зумовлюючим фактором їх конкурентноздатності.

Об'єкти системи екологічної сертифікації. В Україні на сьогод­нішній день екологічна сертифікація перебуває на початку свого роз­витку. Але вже чимало зроблено в цьому напрямку. Так, встановлені об'єкти, що належать цій галузі. Вони поділяються на три групи:

♦ продукція, процеси, роботи, послуги, екологічні вимоги до яких містяться в державних стандартах, тобто вони підлягають обов'язковій сертифікації у відповідності з українськими законами;

♦ об'єкти, які не можуть підлягати сертифікації згідно правил системи УкрСЕПРО через екологічну специфіку;

♦ навколишнє середовище зі всіма його складовими, для яких не розроблені нормативні вимоги і сертифікаційні процедури.

Відсутність ясності в оцінці стану третьої групи стримує розвиток сертифікації об'єктів перших двох. Тут є певні проблеми. Оцінку якос­ті навколишнього середовища проводять різні відомчі організації, які представлені безпосередньо спеціалізованими природоохоронними органами, контролюючими органами, органами місцевого самовряду­вання, природо користувачами і деякими підрозділами Академії Наук. Дані результати, подані різними сторонами, як правило, практично неможливо зіставити. Ціна помилок може бути надто високою, що вказує на користь сертифікації як об'єктивного та незалежного засобу оцінки відповідності. Для цього необхідна більш чітка класифікація об'єктів екологічної сертифікації, приклад якої поданий на рис. 3.3.1.

 

 

Основні об'єкти екологічної сертифікації

 

 

 

 

 

 

 

V

 

Об'єкти навколишнього природного середо­вища (ОПС)

Об'єкти навколиш­нього середовища (О 2)

Проекція (роботи та по- «[уги) природоохоронно­го призначення

Екологічні Інформаційні ресурси

 

Природні об'єкти

Природні ресурси

Природні компо­ненти

Технологічні джерела

Виробництво, технологічні процеси

Відходи виро­бництва та споживання

Комунікаційні комплекси, засоби та об'єкти

Природоохоронні спо­руди та продукція

Приро доохорон ні технології

Екологічні послуги

Інформаційні продукти в сфері екології

Бази та банки екологіч­них даних. Програмні продукти в сфері екології

Екологічні моделі за­брудненій по всіх се­редовищах ОПС

Екологічні методики

 

Рис. 3.3.1. Класифікація об'єктів екологічної сертифікації

 

Як видно з приведеної схеми, виділяються чотири види об'єктів: об'єкти навколишнього природного середовища; джерела забруднення навколишнього середовища; продукція природоохоронного призна­чення; екологічні інформаційні ресурси, продукти та технології.

Важливим питанням екологічної сертифікації є склад учасників, особливо якщо їх роль визначати в плані першої, другої і третьої сто­рін. Декрет «Про сертифікацію продукції та послуг» в даному випадку може бути застосований до тих об'єктів, які належать до продукції.

Об'єктами обов'язкової сертифікації виступають:

• системи управління оточуючим середовищем;

•  виробничі, дослідно-виробничі об'єкти, підприємства, що вико­ристовують екологічно небезпечні технології;

•  продукція, що може шкідливо впливати на довкілля на протязі всього життєвого циклу;

• відходи виробництв та діяльність у що пов'язана з відходами.

Актуальна сфера екологічної сертифікації - відходи. Сертифікація

в цій галузі направлена на усунення небезпечного впливу відходів на середовище проживання і максимальне їх використання в якості вто­ринної сировини. Важливо розвивати стандартизацію відходів, що безпосередньо пов'язано з сертифікацією.

Основні компоненти системи екологічної сертифікації:

• розробка екологічної політики і заяви щодо бажання досягти під­приємством конкретної екологічної мети;

• оцінка існуючої ситуації, тобто вивчення характеристик діяльно­сті, по відношенню до яких буде оцінюватись ефективність функціо­нування системи екологічного менеджменту;

• формування конкретних задач, що відповідають цілям екологіч­ної політики;

• розробка екологічної програми, яка деталізує шляхи і стадії ви­рішення поставлених задач;

• проведення екологічного аудиту з метою періодичної перевірки вирішення поставлених задач та функціонування системи екологічного менеджменту.

Система екологічної сертифікації відіграє роль завершальної ланки в системі державного екологічного контролю, що включає попереджу­вальний блок (екологічна експертиза), що має на меті не допустити реалізацію проектів і програм, які можуть призвести до негативного пливу на НПС; блок ліцензування (видача дозволів на виконання робіт з обов'язковим дотриманням вимог при його реалізації); блок обов'яз­кової та добровільної сертифікації, що визначає ступінь відповідності реалізованих видів діяльності, продукції, і послуг вимогам природоо­хоронного законодавства.

Основними міжнародними законодавчими документами в галузі екологічної сертифікації є система стандартів ISO 14000 та ISO 9000, що забезпечують зниження негативного впливу на оточуюче середо­вище на трьох рівнях: на рівні організації через покращення екологіч­ної "поведінки" підприємств; на рівні країни через створення додатко­вих нормативних документів та нової екологічної політики; на міжна­родному рівні через діяльність фірм, що мінімально впливають на НПС.

Законодавчими документами для створення IS014000 були:

♦    екологічний Акт та стандарт BS 7750 (Specification for Environmental Management Systems) - Англія;

♦ схема екологічного менеджменту і аудиту (EMAS) - Європейське Співтовариство.

Сертифікація підприємства є добровільною, а вигодою від впрова­дження системи екологічної сертифікації є раціоналізація споживання води, енергії, сировини, зменшення кількості відходів; досягнення від­повідності вимогам природоохоронного законодавства; зменшення (відсутність) позовів, приписів, штрафів; становлення позитивного іміджу організації; реальне покращення екологічних характеристик діяльності.

Значні позитивні зміни сталися у рішенні проблеми сертифікації питної води, що також пов'язано з нормуванням вимог до цього об'єкта сертифікації. В 1995 р. прийнято державний стандарт «Якість води. Вода питна. Контроль якості», розроблюється система сертифі­кації питної води, матеріалів, технологічних процесів та устаткування, яке застосовується в господарсько-питному водопостачанні. Здійсню­ється сертифікація питної води, розфасованої в різні ємності.