3.3.3. Екологічне маркування

В багатьох країнах все більше людей, які турбуються про своє здо­ров'я, бажають харчуватися продуктами, виробленими без застосуван­ня хімікатів, а також, почуваючи свою відповідальність за стан навко­лишнього середовища і прагнучи сприяти його збереженню, намага­ються використовувати машини, пристосування та матеріали, впро­довж всього життєвого циклу (виробництво, застосування, утилізація) яких не завдавала б шкоди природі або ж ця шкода була мінімальною. При цьому виникає проблема виділення екологічних предметів на фоні загальної кількості об'єктів, які використовуються.

Етикетка виробу може бути визначена як символи або текст чи їх комбінація, яка містить один або більше видів інформації про одну або більше властивостей виробу. Типи інформації, які можуть бути наве­дені в етикетці (таблиця 3.3.1).

Таблиця 3.3.1 Типи інформації_____

Повідомлення

Зміст етикетки

Декларація про вміст

Харчові інгредієнти

Характеристика

Згідно з Європейською декларацією з електричної енергії

Експлуатація

Наприклад: "Заповнюйте тільки дис­тильованою водою"

Якість

Перший (другий) сорт

Безпека

Знак - СЕ

Застереження

Безпечно для дітей

Здоров'я

Алергія

Навколишнє середовище

Екоетикетка

Гарантія

Не ржавіє

Слід зауважити, що під час пропаганди законів про охорону НПС корисна наявність зображень-символів, здатних нагадувати про важ­ливість природоохоронної діяльності, а також розпізнаватись та запа­м'ятовуватись. Тому існує необхідність екологічного маркування - наявності відповідних знаків і позначень. Зважаючи на те, що упаковка є невід'ємною частиною більшості сучасних товарів та носієм різнома­нітної інформації про них, більша частина екомаркування розміщуєть­ся саме на упаковці. Наявне екомаркування упаковки розділяють на такі групи:

♦ знаки, що закликають до збереження природного середовища,

♦  знаки, які використовуються для позначення екологічності пред­метів,

♦ знаки, що відображають небезпечність предмета для довкілля.

Знаки, що закликають до збереження природного середовища тра­пляються на упаковці споживчих товарів і їх зміст зводиться до закли­ків не смітити, підтримувати чистоту та здавати відповідні предмети для вторинної переробки (рис. 3.3.5)

Такі знаки можуть використовувати за основу зображення, які за­стосовуються для позначення екологічності предметів. Знаки "Ресайк- лінгу" (рис. 3.3.5-а) ставлять на виробах США, зокрема на предметах, які піддаються переробці та на предметах, виготовлених з вторинної сировини. Знак, зображений на рисунку 3.3.5-6, закликає не смітити (збирати та здавати використану тару у пункти переробки).

Знаки, які використовуються для позначення екологічності пред­метів в цілому або окремих властивостей. Наприклад, знак "Блакитний янгол", який вперше з'явився в Німеччині близько 20 років тому озна­чає, що продукт є екологічно чистий. Центральна його фігура запози­чена з емблеми Програми ООН з охорони довкілля (рис. 3.3.6-а).

Екологічно чисті прилади маркуються із знаком, показаним на ри­сунку 3.3.6-в, або близьким до нього. Поряд з екознаками, які викорис­товуються в міжнародній або національній практиці, власні знаки еко­логічної чистоти створюють окремі фірми. Наприклад, виробник кан­целярських товарів (маркерів, штемпелів) компанія

Рис. 3.3.6. Знаки для позначення екологічності предметів

"Schwam Stabilo" ставить на вироби знак, зображений на рисунку 3.3.6-б. Екологічно чисті пральні машини та машини для миття посуду фірми "Тогоп" відмічають знаком, зображеним на рисунку 3.3.6-г.