НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

В.В. Тарасова, А.С. Малиновський, М.Ф. Рибак

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

ПІДРУЧНИК

Керівник видавничих проектів - БА. Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - БВ. Борисов

Підписано до друку 09.06.2006. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 16,5.

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

 

В наш час сертифікація стала одним із важливих механізмів управління якістю, який дає можливість об'єктивно оцінити продук­цію, надати споживачу підтвердження її безпеки, забезпечити конт­роль за відповідністю продукції вимогам екологічної чистоти, а також підвищити її конкурентноздатність.

IіСертифікація — це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес чи по­слуга відповідають заданим вимогам.

Третя сторона — особа або орган, які визнані незалеж- ii ними від сторін, що беруть участь у розгляді певного пи­тання.

Дія третьої сторони, яка доводить, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу називається сертифікацією відповідності. Сертифікація - це гарантія, що виріб або товар відповідає відповідним вимогам і має задану якість. Сертифікація на відповідність є дія, яка проводиться з метою підтвердження через сертифікат відповідності або знак відповідності, що виріб чи послуга відповідають певним ста­ндартам або технічним умовам.

І Відповідність — додержання всіх встановлених вимог до ' продукції, процесів, послуг.

II Сертифікат відповідності — документ, виданий у від­повідності до правил системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість в тому, що належним чином ідентифікована продукція, процес або послуга відпо-

[1] y2 = 2 =( N - 1) sX . 04. X - tS < X- < X + tS-

Af An-1 2 S X S X

?