1.1.3. Міжнародне співробітництво в галузі метрологічної дія­льності

Вимірювання відіграють важливу роль в більшості галузей людсь­кої діяльності. Метрологія має вирішальне значення у трьох галузях: науці, техніці, торгівлі. Співпраця на світових ринках, глобальні тех­нології, обмін знаннями у всіх видах діяльності також використовують вимірювання, часто цілі комплекси передачі інформації (в тому числі про стан навколишнього природного середовища). Саме тому важлива участь України в роботі міжнародних метрологічних організацій. Ви­користання передового досвіду, нормативних документів, стандартів, розробки власних еталонів та інших засобів вимірювальної техніки призведе до становлення України як розвиненої європейської держави.

Міжнародна діяльність з питань метрології представлена:

♦ метричною конвенцією,

♦ міжнародною організацією законодавчої метрології,

♦ міжнародною організацією з стандартизації,

♦ міжнародною електротехнічною комісією,

♦ міжнародна конфедерація з вимірювання.

Метрична конвенція була підписана представниками 18 країн у Париж1875р. мала на меті забезпечення єдності вимірювань довжини маси та подальше удосконалення Метричної системи мір. Станом на 1996 рік до Метричної конвенції приєднались 48 країн світу. Відповід­но до Метричної конвенції були затверджені Міжнародний комітет з міри та ваги (МКМВ) та Міжнародне бюро мір та ваги (МБМВ).

МКМВ складається з 18 членів визначає основні напрямки метро­логічних робіт за Метричною конвенцією. Основною функцією МКМВ є підготовка засідань Генеральної конференції з мір та ваги (ГКМВ).

Діяльність ГКМВ спрямована на визначення затвердження оди­ниць вимірювань фізичних величин та інших поточних питань. ГКМВ скликається один раз у 4-6 років. На XI засіданні (1960р.) ГКМВ була прийнята Міжнародна система одиниць SI, яка уточнювалась на XII ГКМВ.

При МКМВ створено 9 консультативних комітетів: визначення ме­тра, визначення секунди, електрики, фотометрії та радіометрії, кілько­сті речовини, маси та пов'язаних з нею величин, одиниць фізичних величин, іонізуючих випромінювань, термометрії.

МБМВ зберігає еталони одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць SI, веде дослідження фізичних хімічних властивостей еталонів, здійснює удосконалення еталонів методик передачі розмірів та підвищення точності вимірювань, проводить періодичні звірення національних еталонів і еталонів МБМВ.

Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) за­снована у 1955 році як міжурядова міжнародна метрологічна організа­ція. Станом на 1996 рік членами МОЗМ є 54 країни, членами- кореспондентами - 41 країна, в тому числі Україна. Питання, що їх вирішує МОЗМ, такі: створення рекомендацій з типової служби зако­нодавчої метрології та її загальних принципів ;♦ складання проектів типових законів правил щодо вимірювальних приладів та їх застосу­вання; забезпечення національних метрологічних служб документаці­єю та інформацією, видання перекладів текстів законодавчих приписів щодо вимірювальних приладів; уніфікація методик правил вивчення законодавчих, розпорядчих завдань міжнародної метрології та ін. Від­повідно до Конвенції МОЗМ, до неї може приєднатись стати членом МОЗМ будь-яка країна згідно з правилами. Вищий орган МОЗМ - Мі­жнародна конференція законодавчої метрології, а виконавчим органом якої є Міжнародний комітет законодавчої метрології. Конференція МОЗМ збирається не рідше одного разу на шість років. Секретаріати МОЗМ розробляють міжнародні рекомендації (R), міжнародні докуме­нти (D) та іншу документацію з методів вимірювань повірки, вимог до засобів вимірювальної техніки, оцінки похибок, уніфікації позначень т.д.

На IXМіжнародній конференції з законодавчої метрології (1992р.) прийнято рішення про створення 18 технічних комітетів (ТК), які ви­конують біля 150 проектів. Ось декілька з них:

1 - Термінологія (Секретаріат ТК - Польща);

2 - Одиниці вимірювань (Австрія);

3 - Метрологічний контроль (США)

4 - Еталони калібрувальні та повірочні прилади (США);

5 - Електронні засоби вимірювальної техніки (Голландія);

6 - Попереднє пакування виробів (С1ІІА);

15   - Засоби вимірювання, іонізуючого випромінювання (Росія);

16   - Засоби для вимірювання забруднення (США) т.д.

Міжнародна організація з стандартизації (ISO) є неурядовою.

Станом на 1996р. членами ISO є 95 країн світу, в тому числі Україна (з 1993р.). Питаннями метрології в ISO займаються декілька ТК, перелік яких наведено у таблиці 1.1.1.

Таблиця 1.1.1 Технічні комітети ISO з питань метрології

Номер ТК

Назва технічного комітету ISO

Секретаріат ТК

12

Величини, одиниці, позначення, множники

Швеція

30

Вимірювання течій рідини у закритих кана­лах

Франція

43

Акустика

Данія

57

Метрологія та властивості поверхонь

Росія