1.1.3. Міжнародне співробітництво в галузі метрологічної дія­льності

магниевый скраб beletage

Вимірювання відіграють важливу роль в більшості галузей людсь­кої діяльності. Метрологія має вирішальне значення у трьох галузях: науці, техніці, торгівлі. Співпраця на світових ринках, глобальні тех­нології, обмін знаннями у всіх видах діяльності також використовують вимірювання, часто цілі комплекси передачі інформації (в тому числі про стан навколишнього природного середовища). Саме тому важлива участь України в роботі міжнародних метрологічних організацій. Ви­користання передового досвіду, нормативних документів, стандартів, розробки власних еталонів та інших засобів вимірювальної техніки призведе до становлення України як розвиненої європейської держави.

Міжнародна діяльність з питань метрології представлена:

♦ метричною конвенцією,

♦ міжнародною організацією законодавчої метрології,

♦ міжнародною організацією з стандартизації,

♦ міжнародною електротехнічною комісією,

♦ міжнародна конфедерація з вимірювання.

Метрична конвенція була підписана представниками 18 країн у Париж1875р. мала на меті забезпечення єдності вимірювань довжини маси та подальше удосконалення Метричної системи мір. Станом на 1996 рік до Метричної конвенції приєднались 48 країн світу. Відповід­но до Метричної конвенції були затверджені Міжнародний комітет з міри та ваги (МКМВ) та Міжнародне бюро мір та ваги (МБМВ).

МКМВ складається з 18 членів визначає основні напрямки метро­логічних робіт за Метричною конвенцією. Основною функцією МКМВ є підготовка засідань Генеральної конференції з мір та ваги (ГКМВ).

Діяльність ГКМВ спрямована на визначення затвердження оди­ниць вимірювань фізичних величин та інших поточних питань. ГКМВ скликається один раз у 4-6 років. На XI засіданні (1960р.) ГКМВ була прийнята Міжнародна система одиниць SI, яка уточнювалась на XII ГКМВ.

При МКМВ створено 9 консультативних комітетів: визначення ме­тра, визначення секунди, електрики, фотометрії та радіометрії, кілько­сті речовини, маси та пов'язаних з нею величин, одиниць фізичних величин, іонізуючих випромінювань, термометрії.

МБМВ зберігає еталони одиниць фізичних величин Міжнародної системи одиниць SI, веде дослідження фізичних хімічних властивостей еталонів, здійснює удосконалення еталонів методик передачі розмірів та підвищення точності вимірювань, проводить періодичні звірення національних еталонів і еталонів МБМВ.

Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) за­снована у 1955 році як міжурядова міжнародна метрологічна організа­ція. Станом на 1996 рік членами МОЗМ є 54 країни, членами- кореспондентами - 41 країна, в тому числі Україна. Питання, що їх вирішує МОЗМ, такі: створення рекомендацій з типової служби зако­нодавчої метрології та її загальних принципів ;♦ складання проектів типових законів правил щодо вимірювальних приладів та їх застосу­вання; забезпечення національних метрологічних служб документаці­єю та інформацією, видання перекладів текстів законодавчих приписів щодо вимірювальних приладів; уніфікація методик правил вивчення законодавчих, розпорядчих завдань міжнародної метрології та ін. Від­повідно до Конвенції МОЗМ, до неї може приєднатись стати членом МОЗМ будь-яка країна згідно з правилами. Вищий орган МОЗМ - Мі­жнародна конференція законодавчої метрології, а виконавчим органом якої є Міжнародний комітет законодавчої метрології. Конференція МОЗМ збирається не рідше одного разу на шість років. Секретаріати МОЗМ розробляють міжнародні рекомендації (R), міжнародні докуме­нти (D) та іншу документацію з методів вимірювань повірки, вимог до засобів вимірювальної техніки, оцінки похибок, уніфікації позначень т.д.

На IXМіжнародній конференції з законодавчої метрології (1992р.) прийнято рішення про створення 18 технічних комітетів (ТК), які ви­конують біля 150 проектів. Ось декілька з них:

1 - Термінологія (Секретаріат ТК - Польща);

2 - Одиниці вимірювань (Австрія);

3 - Метрологічний контроль (США)

4 - Еталони калібрувальні та повірочні прилади (США);

5 - Електронні засоби вимірювальної техніки (Голландія);

6 - Попереднє пакування виробів (С1ІІА);

15   - Засоби вимірювання, іонізуючого випромінювання (Росія);

16   - Засоби для вимірювання забруднення (США) т.д.

Міжнародна організація з стандартизації (ISO) є неурядовою.

Станом на 1996р. членами ISO є 95 країн світу, в тому числі Україна (з 1993р.). Питаннями метрології в ISO займаються декілька ТК, перелік яких наведено у таблиці 1.1.1.

Таблиця 1.1.1 Технічні комітети ISO з питань метрології

Номер ТК

Назва технічного комітету ISO

Секретаріат ТК

12

Величини, одиниці, позначення, множники

Швеція

30

Вимірювання течій рідини у закритих кана­лах

Франція

43

Акустика

Данія

57

Метрологія та властивості поверхонь

Росія

113

Вимірювання течій рідини у відкритих кана­лах

Індія

172

Оптика та оптичні інструменти

Німеччина

Технічні комітети ISO розробили впровадили біля 120 стандартів з питань метрології. В Україні регламентується застосування одиниць величин системи SI, які рекомендуються міжнародними стандартами ISO 31/0:1992, ISO 31/13:1992 та ISO 1000:1992. В стандартах наво­дяться основні та похідні одиниці SI та рекомендації і правила щодо їх застосування. До складу ISO входять Комітети з технічної політики ISO стосовно країн, що розвиваються (DEVCO), та комітет з станда­ртних зразків (REMCO), діяльність яких спрямована на вирішення ряду питань, в тому числі пов'язаних з метрологією, в діяльності яких Україна бере участь як спостерігач (0-членом).

Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) займається питан­нями стандартизації в галузі електроніки та радіотехніки. У 1963 році ІЕС приєдналась до ISO на автономних правах як електротехнічний відділ. Станом на 1996 рік членами ІЕС є 43 країни світу, в тому числі Україна (з 1993р.). Технічні комітети ІЕС займаються питаннями мет­рології та вимірювальної техніки (таблиця 1.1.2).

ІЕС розроблено біля 90 стандартів з питань електровимірювальної техніки. Прикладами стандартів ІЕС є ІЕС 27 "Літерні позначення, які можуть використовуватись в електротехніці", ІЕС 27/1:1992 "Основні положення", ІЕС 27/2:1972 "Радіозв'язок і електроніка", ІЕС 27/3:1989 "Логарифмічні величини та їх одиниці".

Міжнародна конфедерація з вимірювання (ІМЕКО) займається питаннями теорії та практики вимірювальної техніки. Вона створена у 1958 році та об'єднує 31 країну світу. ІМЕКО входить до складу 5 сві­тових наукових організацій (FIACC) і є конфедерацією національних науково-технічних товариств, які займаються вимірювальною техні­кою спорідненими питаннями. Організацією - членом ІМЕКО може бути технічне чи наукове товариство країни, основною галуззю діяль­ності якого є вимірювання і технологія приладобудування. Від країни може бути представлена лише одна організація. Основною метою ІМЕКО є обмін досвідом між вченими різних країн з питань наукових основ техніки вимірювань, а також наукового приладобудування. Фо­рмою діяльності ІМЕКО є проведення міжнародних конгресів та сим­позіумів.

Таблиця 1.1.2

Технічні комітети ІЕС

Номер ТК

Назва технічного комітету ІЕС

Секретаріат ТК

1

Термінологія

Швейцарія

8

Стандартні напруги, струми та частоти

Італія

13

Обладнання для вимірювання електричної енер­гії і керуючого контролю

Угорщина

25

Величини і одиниці та їх літерні позначення

Швейцарія

29

Електроакустика

Данія

38

Вимірювальні трансформатори

Італія

45

Вимірювальні прилади, зв'язані з випроміню­ванням

Росія

62

Електричне обладнання у медичній практиці

Німеччина

65

Системи керування промисловими процесами

Франція

66

Електричні та електронні випробувальні та ви­мірювальні інструменти та системи

Угорщина

85

Вимірювальна апаратура для основних електри­чних величин

-//-

В структурі ІМЕКО діють 16 тематичних ТК, наприклад:

1. - Вища освіта (Секретаріат усіх ТК в Угорщині);

2. - Фотонні детектори;

3.       - Вимірювання сили та маси; 8. - Метрологія;

11. - Метрологічні рекомендації;

13. - Вимірювання в біології та медицині;

Технічні комітети ІМЕКО сприяють обміну інформацією між спе­ціалістами різних країн світу кожний за своєю тематикою.

 

-

1

1.2

Вимірювання і метрологічні характеристики. Забезпечення єдності вимірів

  •              Фізичні величини. Одиниці фізичних ве­личин. Міжнародна система одиниць SI.
  •              Вимірювання: основні поняття і характе­ристики. Забезпечення єдності вимірів.

 

Екологія, як наука, потребує знань, які можливо здобути тільки шляхом вимірів. Виміри дають можливість усвідомити стан речей, дати їм характеристику, зробити порівняння, а на кінцевому етапі при­йняти рішення (тобто покращити ситуацію).

Вимірювання та використання їх результатів здійснюються згідно Закону про метрологію та метрологічну діяльність (стаття 10). Вимі­рювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду мо­жуть виконуватися вимірювальними лабораторіями за умови їх акре­дитації на право виконання вимірювань. Вимірювання, що здійсню­ються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, мають виконуватися згідно з атестованими методиками виконання вимірю­вань. Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок вимірювань. При виконанні вимірювань важливо мати інформацію про фізичні величини, їх харак­теристики, одиниці вимірювань та забезпечити єдність вимірів.