Основні одиниці SI:

магниевый скраб beletage

•     одиниця довжини - метр - довжина шляху, котру проходить світло у вакуумі за 1/299792458 долю секунди;

•     одиниця маси - кілограм - маса, що дорівнює масі міжнарод­ного прототипу кілограма;

•     одиниця часу - секунда - тривалість 9192631770 періодів ви­промінювання, яке відповідає переходу між двома надтонкими рівня­ми основного стану атома цезію - 133 при відсутності збурення з боку зовнішніх полів;

•     одиниця сили електричного струму - ампер - сила незмін­ного струму, який при проходженні по двох паралельних провідни­ках безконечної довжини та мізерно малого кругового перерізу, що знаходяться на відстані 1 м один від одного у вакуумі, створював би між цими провідниками силу, що дорівнює 2*10-7 на кожний метр довжини;

•     одиниця термодинамічної температури - кельвін -1/273,16 частина термодинамічної температури потрійної точки води. Допуска­ється також застосування шкали Цельсія;

•     одиниця кількості речовини - моль - кількість речовини сис­теми, що містить стільки ж структурних елементів, скільки атомів міс­тить нуклід вуглецю - 12, масою 0,012 кг;

•     одиниця сили світла - кандела - сила світла у заданому на­прямку джерела, що випромінює монохроматичне випромінювання частотою 540*1012 Гц, енергетична сила якого в цьому напрямку скла­дає 1/683 Вт/ср.

Міжнародна система SI вважається найбільш досконалою і універсаль­ною в порівнянні з попередніми. Крім основних одиниць в системі SI є до­даткові одиниці для вимірювання плоского і просторового кута - радіан і стерадіан відповідно, а також велика кількість похідних одиниць простору і часу, механічних величин, електричних і магнітних величин, теплових, сві­тлових, акустичних величин, а також іонізуючих випромінювань.

Після прийняття Міжнародної системи одиниць ГКМВ практично всі найкрупніші міжнародні організації включили її в свої рекоменда­ції з метрології і закликали всі країни - членів цих організацій прийня­ти її. В Україні система SI офіційно була прийнята у 1963 році шляхом введення відповідного державного стандарту, причому слід врахувати, що в той час всі державні стандарти мали силу закону і були суворо обов'язковими для виконання. На сьогоднішній день система SI дійсно стала міжнародною, але разом з тим застосовуються і несистемні оди­ниці, наприклад, тонна, доба, літр, гектар та ін. Основними перевагами системи SI є: універсальність (тобто вона охоплює всі аспекти галузі вимірів); узгодженість (всі похідні одиниці утворені за єдиним прави­лом, яке виключає появу у формулах коефіцієнтів, що значно спрощує розрахунки); можливість створення нових похідних одиниць в міру розвитку науки і техніки на основі існуючих одиниць фізичних вели­чин; одиниці системи у своїй більшості цілком практичні в користу­ванні та ін.