Стаття 20. Повноваження органів влади Автономної Республіки Кримта органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуваннівищі навчальні заклади

магниевый скраб beletage

Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самовря-дування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, в меж-ах своєї компетенції:

забезпечують виконання державних програм у галузі вищої освіти;вивчають потребу у фахівцях на місцях і вносять спеціально уповнова-женим центральним органам виконавчої влади у галузі праці та соціальноїполітики, економіки, освіти і науки та іншим центральним органам виконав-чої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, про-позиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовкута підвищення кваліфікації фахівців;

подають до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчоївлади у галузі освіти і науки пропозиції щодо формування мережі вищих на-вчальних закладів;

затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим централь-ним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпорядкова-них їм вищих навчальних закладів;

сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищихнавчальних закладів, їх соціальному захисту;

залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства, установи,організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку вищої освіти.