8.5. Попередня експертиза (передзахист) дисертаціїна кафедрі (відділі)

магниевый скраб beletage

Завершена і відповідним чином оформлена дисертація подаєтьсяна попередню експертизу на кафедру, де вона виконувалась або доякої був прикріплений пошукач.

Кафедра призначає трьох — чотирьох рецензентів із числа докто-рів і кандидатів наук з відповідної спеціальності.

Для одержання висновку щодо дисертації здобувачеві слід подати:

три примірники дисертації;

три примірники автореферату;

посвідчення про складання кандидатських іспитів;

всі опубліковані наукові праці;

первинні документи, котрі віддзеркалюють процес експеримен-тальної чи дослідної роботи.

Попередня експертиза дисертації на кафедрі здійснюється в такійпослідовності:

Виклад здобувачем суті та основних положень дисертації.

Питання до здобувача щодо змісту дисертації, на які йому не-обхідно відповісти.;

Виступ наукового керівника (консультанта).

Виступи рецензентів.

Відповіді здобувача на зауваження, пропозиції та побажаннярецензентів.

Виступи присутніх на засіданні.

Підсумки дискусії.

Кафедра затверджує висновок щодо обговорюваної дисертації,який ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю голо-сів присутніх на засіданні й оформлюється як витяг з протоколу за-сідання кафедри. У протоколі також зазначається, ким і коли булозатверджено тему дисертації.

Висновок кафедри є першою і дуже важливою експертизою дис-ертації на предмет її відповідності вимогам ВАК. В ньому обов'язковомає бути відбито такі характеристики дисертації:

Зазначення місця виконання дисертації, номеру і дати прото-колу затвердження теми вченою радою.

Актуальність теми (проблеми) та її зв'язок з планами науко-вих робіт установи. Стисло і переконливо викладається актуальністьтеми, наводиться перелік повних назв виконаних науково — дослід-них робіт з номерами їх державної реєстрації, в рамках яких підготов-лено дисертацію.

Особиста участь автора в отриманні конкретних наукових ре-зультатів, викладених в дисертації.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень ірекомендацій. Тут потрібно довести, що всі отримані результати непомилкові, що дисертант не видає бажане за дійсне. Це означає, щотреба продемонструвати коректність використання фундаменталь-них наук у розв'язанні прикладних проблем, показати, наскільки пра-вильні і достовірні є дані експериментальних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Зазначають пунктинаукової новизни виконаного дисертаційного дослідження.

Наукове та практичне значення роботи. Наукове значення ро-боти викладають так, щоб показати роль одержаних нових науковихположень у розвитку того чи іншого наукового напряму або пробле-ми. Практичне значення роботи повинно чітко і конкретно відповіда-ти на питання, що дає виконана робота для практики.

Використання результатів роботи. У висновку наводятьсявідомості та дані щодо впровадження в дану галузь або в інших ви-дах практичної людської діяльності країни наукових і прикладнихрезультатів роботи. Відзначається у чому і як виявилося це викорис-тання, де і коли, що при цьому отримано в технічному, економічномуабо екологічному напрямах. Звертається увага на використання ре-зультатів дослідження у навчальному процесі.

Повнота викладу матеріалів дисертації в роботах, опубліко-ваних автором. Зазначається загальна кількість і обсяг опублікова-них наукових праць, а також подається їх список з повним бібліогра-фічним описом.

Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вонаподається до захисту. Зазначається відповідність виконаної дисер-тації конкретній спеціальності.

Оцінка мови та стилю викладу матеріалу дисертації. Подаєть-ся оцінка викладу матеріалу дисертації з точки зору мовної культури.

Рекомендація дисертації до захисту. Робиться висновок що-до відповідності дисертації відповідному науковому ступеню, спеці-альності і рекомендація до захисту у конкретній спеціалізованій раді.

Висновок оформлюється у вигляді витягу з протоколу засіданнякафедри, складається у двох примірниках, що підписуються завід-увачем кафедри, деканом факультету і затверджується проректоромз наукової роботи, а також скріплюється гербовою печаткою навчаль-ного чи наукового закладу. Термін дії висновку — 1 рік.

Отримавши рішення кафедри (лабораторії, відділу) про рекомен-дацію дисертації до захисту, здобувач доопрацьовує її згідно із заува-женнями, пропозиціями кафедри.