4.4. Задачі лінійного цілочислового програмування

Лінійне цілочислове програмування може розглядатися як важливийматематичний інструментарій розробки управлінських рішень, оскількиіснує доволі широке коло задач, в економіко-математичних моделяхяких одна або кілька змінних мають набувати лише цілих значень.

Задачі лінійного цілочислового програмування мають загальну ма-тематичну постановку вигляду:

n

z = ^ CjXj ^ max(min);

j=1

Е a,jxj ^ bi , i = 1 m1;

j=1

E ajXj > b,,

J=1

i = m1 +1, m2 ;

2 ayXj = bi, i = m2 +1, m;

J=1                 

Xj > 0, j = 1, n;

Xj - цілі числа, j = 1, n1;

aij , bi

n1 < n,

де c,

Класичним прикладом управлінської задачі, яка описується ціло-числовою моделлю, є задача про «товарний портфель».

Задача про «товарний портфель». Припустімо, що треба перевез-ти предмети різних найменувань, причому кількість предметів одногонайменування може повторюватися. Задано обмеження щодо кожноїхарактеристики предметів (вага, об'єм тощо) вектором B = (b,)m таелементи матриці A = (aу)mxn, де a, означають і-ту характеристикупредмета J-ro найменування. Задані також елементи вектора C = (c,) n,

задані дійсні числа.

де Cj — корисність від перевезення предмета j-го найменування. Тре-ба так організувати перевезення товару, щоб максимізувати загальнукорисність рейсу. Нехай Xj — кількість предметів j-ro найменування,

j = 1, n . Тоді математична модель задачі має такий вигляд:

n

z =2CjXj ^ max;j=1

2 aijx j ^ b i, i = 1, m;j=1         

< Xj > 0, j = 1, n ;Xj - цілі числа, j = 1, n.

Задача про «товарний портфель» може мати різні змістові інтер-претації. Наприклад, це може бути задача про варіанти розміщення ре-кламних оголошень, про вкладення коштів у цінні папери, про викори-стання транспортних засобів тощо.

Окремий вид прикладних цілочислових задач — це так звані задачіпро прийняття або відхилення рішень, в яких змінні набувають зна-чень тільки 0 або 1. Побудову економіко-математичної моделі такоговиду задач розглянемо на прикладі задачі оптимізації маршруту (зада-ча «комівояжера»).

Задача «комівояжера». Існує n міст, що пов'язані між собоютранспортною мережею. Відомі елементи матриці C = (c ^)nxn, де c^

— відстані від /-го до j-ro міста. Виїхавши з одного міста, «комівоя-жер» повинен побувати в кожному місті тільки один раз і повернутисяв те місто, з якого почав рухатися. Потрібно відшукати такий замкне-ний маршрут, що проходить через кожне місто лише один раз і дов-жина якого мінімальна.

Вводяться змінні Xj = {0;1}, де x^ набувають значення 1, якщо

комівояжер переїжджає від /-го до j-ro міста, і 0 — у протилежномувипадку.

Потрібно мінімізувати загальну відстань

nn

Z = TTCijXij,i=1 j=1

за умов одноразового виїзду та в'їзду для всіх міст

llXij =1 (j =1 n, i * j);

i=1

XXij = 1           (i = 1, n, i Ф j).

j=1

Зазначені обмеження не повністю описують допустимі маршрути іне виключають можливості розриву маршруту. Щоб запобігти цьому,вводиться додаткова умова

U - Uj + ПХу < n -1 (i = 1, n, j = 1, n, І Ф j),

де u, Uj — невід'ємні цілочислові змінні, які в процесі розв'язаннязадачі набуватимуть значень порядкових номерів міст за оптимальниммаршрутом прямування комівояжера.

У результаті математична модель має такий вигляд

n n

z = 2 ZCijXij ^ min, i ф j;i=1 j=1

ZXij = 1 (j = 1, n, І * j);

i=1

lLxij =1 (i =1, n, i * j);

- j=1

Xjj = {0; 1} (i = 1, n, j = 1, n);

ut - Uj + nXj < n -1 (i = 1, n, j = 1, n, i ^ j).

До задачі «комівояжера» зводиться також багато інших практичноважливих задач: перевезення пошти або певних товарів у місті; пере-вірка або інспекція підприємств та установ; з'єднання пунктів лініямигазопостачання або зв'язку тощо.

Введення умови цілочисельності в задачу лінійного програмуванняпризводить до ускладнення розв'язання таких задач, оскільки за такихумов точкою екстремуму може виявитись будь-яка точка багатокутни-ка розв'язків. Ці обставини обумовлюють необхідність використанняспеціальних методів розв'язання названих задач.

Методи розв'язання задач цілочислового програмування можнаподілити на три групи.

Методи відтинання. При використанні цих методів розв'язокзадачі лінійного програмування без урахування вимог цілочисельностіуточнюється за рахунок розширення кількості обмежень, обумовленихвимогами цілочисельності.

Комбінаторні методи. Ці методи базуються на ідеї цілеспрямо-ваного перебирання всіх допустимих цілочислових розв'язків з відсі-юванням множин неперспективних допустимих розв'язків.

Наближені методи. Вони, як правило, дозволяють знайти на-ближений розв'язок задачі за меншого обсягу обчислень та спрощеннявідповідних алгоритмів.

Висновки

Поняття «модель» може бути визначено як умовний образоб'єкта чи процесу, що відображає його основні властивості й викори-стовується під час дослідження. Модель є лише спрощеним відобра-женням реальних подій, обставин та ситуацій, що відбуваються в сис-темі управління.

На етапах економіко-математичного моделювання: створю-ється модель, яка описує реальний об'єкт чи процес; здійснюєтьсяаналіз побудованої моделі; отримані результати дослідження моде-лі переносяться на реальну систему та перевіряється їх адекват-ність; аналізуються отримані результати і приймається відповіднерішення.