14.1. Інформаційні системи як основаінформаційної підтримки автоматизаціїпроцесів прийняття управлінських рішень

магниевый скраб beletage

Розробка ефективних управлінських рішень потребує застосуваннясучасних інформаційних технологій, що забезпечують повноту, своє-часність інформаційного відображення процесів, можливість їхньогомоделювання, аналізу, прогнозування.

У багатьох випадках процедура розробки управлінського рішенняпередбачає достатньо великий обсяг роботи менеджерів, автоматиза-ція якої дозволяє не тільки істотно скоротити обсяг працезатрат напідготовку рішення, але й одержати більш якісний «вхідний» матеріалдля своєчасного і грамотного прийняття управлінського рішення.

Застосування сучасних комп'ютерних технологій має незаперечніпереваги:

швидкість виконання роботи;

її висока якість;

великий обсяг виконуваної роботи завдяки великому об'єму па-м'яті;

конфіденційність інформації;

раціональний розподіл функцій між користувачем і комп'ютером.

Передумови автоматизації процесів прийняття рішень:

суттєве збільшення питомої ваги наукоємних галузей;

інтелектуалізація суспільства за рахунок поліпшення доступу добаз знань;

поширення «електронної пошти» й інформаційних мереж зв'яз-ку для швидкого обміну інформацією тощо;

підвищення рівня освіченості суспільства за рахунок персоналі-зації навчання, розширення системи самоосвіти тощо;

зміна характеру і змісту праці (посилення творчої складової тазбільшення частки висококваліфікованої праці).

Розділ

l~14

інформаційнапідтримка процесурозробки і прийняттяуправлінських рішень

Наявність сучасних технологій, прикладних пакетів програмногозабезпечення, засобів телекомунікації та офісного обладнання позити-вно впливає на якість управлінської роботи. Але слід пам'ятати, що кі-лькість коштів, вкладених в автоматизацію розробки управлінськогорішення, не повинна перевищувати можливий доход від упровадженнявідповідної системи.

Можна виділити три складові системи автоматизації:

інформаційна (забезпечення користувача необхідними даними);

модельна (містить аналітичні дані про зв'язки елементів моделіта власне моделі з оточенням);

експертна (дає дані для формування дедуктивного висновку йекспертного аналізу для вибору ефективних варіантів рішення).

Загальна структура системи автоматизації розробки управлінськихрішень зображена на рис. 14.1.

Таким чином, автоматизація процесу розробки управлінського рі-шення — комплексний процес, в якому задіяні людські та матеріальніресурси, програмне і технічне забезпечення, методи і процедури по-шуку, обробки, передачі даних.

Основою інформаційної підтримки автоматизації процесів прийн-яття управлінських рішень є інформаційні системи.

Інформаційна система (ІС) — це набір процедур, таких як процес,збирання й переробка інформації для підтримки планування, прийняттярішень, координації та контролю. ІС включає вхідну (дані, інструкції то-що) й вихідну інформацію (звіти, розрахунки і т. д.), а також може місти-ти механізм зворотного зв'язку, що контролює операції.

Основними функціями управлінської інформаційної системи ви-ступають збирання, зберігання, накопичення, пошук і передача даних,що використовуються для підтримки прийняття управлінських рішень.

Призначення інформаційних систем:

обробка й зберігання економічної інформації з метою видачізведеної інформації;

автоматизація офісних робіт — ведення картотек, обробка текс-тової інформації, машинна графіка, електронна пошта і зв'язок тощо;

моделювання дій фахівців щодо прийняття управлінських рі-шень — завдання, яке ґрунтується на методах штучного інтелекту.

Інформаційна система управління — це сукупність засобів дляформування, обробки та використання інформації, необхідної дляприйняття управлінських рішень. До базових компонентів інформа-ційних систем можна зарахувати:

технічне забезпечення — набір пристроїв, які дозволяють отри-мувати й обробляти дані;

програмне забезпечення — це набір програм, що дає можливістьтехнічному забезпеченню обробляти дані;

базу даних — сукупність відповідним чином організованої ін-формації, яка зберігається користувачами;

мережу — пов'язану систему, що дозволяє здійснювати поділресурсів різних комп'ютерів;

процедури — набір інструкцій про те, як комбінувати вищезга-дані компоненти для обробки інформації та генерування необхіднихвиходів;

спеціалістів — осіб, які працюють з інформаційною системою.

Ключову позицію в інформаційній системі займає система обробки

даних. Спочатку дані вводяться в інформаційну систему, далі вони прохо-дять різні форми обробки і трансформуються у «вихідну» інформацію:звіти, аналітичні матеріали, розрахунки й інші матеріали для прийняттяуправлінських рішень і контролю виконання поставлених завдань.

Розглянемо складову програмного забезпечення більш детально.

Програмне забезпечення (Software) — це набір програм, докуме-нтів, процедур, повсякденних операцій комп'ютерної системи, що до-помагають технічним засобам виконувати різні операції. Найважливі-шими класами програмного забезпечення є системне і спеціальне(прикладне), у вигляді пакетів прикладних програм (ППП), що дозво-ляють організаціям здійснювати управління і мати доступ до необхід-них даних.

Пакети прикладних програм (ППП) — це сукупність взаємо-пов'язаних прикладних програм для виконання типових розрахунків удосить формалізованих галузях знань: дослідження проблеми, аналізданих, моделювання, документування й оформлення результатів.

ППП мають задовольняти загальні вимоги:

простота освоєння і використання;

відповідність високим вимогам до введення, перетворення і збе-рігання даних;

широкий набір засобів графічного зображення даних і результа-тів їх обробки;

можливість включення таблиць і графіків у звіт;

великий набір методів аналізу даних;

докладність документації.

До проблемно-орієнтованих ППП, зокрема, зараховують такі про-грамні продукти.

Текстові процесори — програми для роботи з документами (тек-стами), що дозволяють компонувати, форматувати, редагувати текстипри створенні користувачем документа (MS Word, WordPerfect, AmiPro тощо).

Настільні видавничі системи (НВС) — програми для професійноївидавничої діяльності, які дають змогу здійснювати електронну версткуосновних типів документів, наприклад об'ємного каталогу або торгове-льної заявки (Corel Ventura, Page-Maker, QuarkXPress, FrameMaker,Microsoft Publisher, PagePlus і т. д.).

Графічні редактори — пакети для обробки графічної інформації,а саме растрової графіки та зображень і векторної графіки.

Електронні таблиці (табличні процесори) — програми для обробкитабличним чином організованих даних (Excel, Improv, Quattro Pro тощо).

Організатори робіт — пакети програм, призначені для автома-тизації процедур планування використання різних ресурсів (Time Line,MS Project, SuperProject, Lotus Organizer, ACTI та ін.).

Програми розпізнавання символів призначені для перекладу гра-фічного зображення літер і цифр в ASCII (Fine Reader, CunieForm,Tigerttm, OmniPage і т. д.).

Фінансові програми, які використовуються для ведення фінансів,автоматизації бухгалтерського обліку організацій, економічного про-гнозування розвитку організацій, аналізу інвестиційних проектів, роз-робки техніко-економічного обґрунтування фінансових угод (MSMoney, MECA Software, MoneyCounts тощо).

Для розрахунку величини податків можна використовувати про-грами Turbo Tax for Windows, Personal Tax Edge. За допомогою про-грам Quicken, DacEasy Accounting, Peachtree for Windows можна авто-матизувати бухгалтерський облік. Цю ж функцію виконує ряд вітчиз-няних програм: «Турбо-Бухгалтер», «1C: Бухгалтерія» тощо.

Аналітико-статистичні програми, котрі використовуються дляаналізу даних, можна умовно поділити на математичні (Maple,Mathcad та ін.) і статистичні (StatGraphics, Stadia, Statistica і т. д.).У табличних процесорах (Quatro Pro, Lotus, Excel тощо) часто зустрі-чаються засоби описової статистики, методи регресійного аналізу, за-соби аналізу часових рядів, згладжування і прогнозування.

Статистична обробка даних є основою створення математичної мо-делі розв'язуваної задачі. Статистичні пакети можна поділити на спеці -алізовані (містять методи, що використовуються в конкретній сфері) тазагального призначення (універсальні). До групи пакетів загальногопризначення належать системи StatGraphics, Stadia, Statistica, SPSS.

Програма MS Excel дозволяє розв'язувати задачі математичногопрограмування, прогнозування даних, проводити кореляційно-регре-сійний аналіз моделей, застосовувати статистичні функції, здійснюва-ти пошук оптимальних рішень. Це забезпечує високий рівень автома-тизації розрахунків, комплексності, графічного моделювання й органі-зації ресурсів під час прийняття управлінських рішень.