ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

ВСТУП           6

Розділ 1. СУТНІСТЬ, ПРИРОДА І КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ

РІШЕНЬ          8

Сутність прийняття управлінських рішень 8

Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень ...  11

Класифікація управлінських рішень             14

Системний та ситуаційний підходи до управлінських рішень...   16

Висновки                   19

Питання для самоконтролю та обговорення                      20

Тестові завдання                    21

Розділ 2. ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР І ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ                        23

Місце людського фактора у процесі прийняття рішень                 23

Особливості стилів прийняття управлінських рішень                   25

Неформальні аспекти розробки рішень                   28

Висновки                   30

Питання для самоконтролю та обговорення                      31

Тестові завдання                    32

Розділ 3. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ

РІШЕНЬ                      34

Методи діагностики проблеми управління                        34

Методи генерації ідей, оцінювання і вибору варіанта рішення ....            37

Висновки                   42

Питання для самоконтролю та обговорення                      43

Тестові завдання                    43

Розділ 4. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ. ...  46

Математичне моделювання економічних систем              46

Математичне програмування як засіб прийняття оптималь-них управлінських рішень                        48

Задачі лінійного програмування                  52

Задачі лінійного цілочислового програмування                 55

Висновки                   58

Питання для самоконтролю та обговорення                      59

Задачі              59

Розділ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗРОБКИ РІШЕНЬ

У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ                 62

Транспортна задача за загальним критерієм вартості                    62

Транспортна задача за критерієм часу та декількома крите-ріями                        67

Висновки                   69

Питання для самоконтролю та обговорення                      70

Задачі              70

Розділ 6. ВИКОРИСТАННЯ НЕЛІНІЙНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО

ПРОГРАМУВАННЯ В РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ                        72

Нелінійне програмування                 72

Динамічне програмування               76

Висновки                   79

Питання для самоконтролю та обговорення                      79

Задачі              80

Розділ 7. ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ В РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ

РІШЕНЬ                      82

Експертні оцінки в системі евристичних методів              82

Формування експертних оцінок та оцінка узгодженості екс-пертів                     86

Висновки                   94

Питання для самоконтролю та обговорення                      95

Задачі              95

Розділ 8. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ В РОЗРОБЦІ УПРАВЛІНСЬКИХ

РІШЕНЬ          97

Кількісні методи прогнозування      97

Якісні методи прогнозування           106

Висновки       108

Питання для самоконтролю та обговорення          109

Тестові завдання        110

Задачі  111

Розділ 9. ТЕОРІЯ ІГОР. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ                  112

Поняття і класифікація ігор в економіці                   112

Моделювання ризикових ситуацій в управлінні                118

Ризики                        123

Висновки                   127

Питання для самоконтролю та обговорення                      128

Задачі              128

Розділ 10. ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ                        130

Стратегічний менеджмент і стратегічні рішення                130

Стратегічне мислення і бачення                  133

Процес установлення організаційних цілей                       137

Висновки                   140

Питання для самоконтролю та обговорення                      141

Тестові завдання                    142

Розділ 11. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

У СФЕРІ МАРКЕТИНГУ                 144

Стратегічні та операційні маркетингові управлінські про-блеми                         144

Процес стратегічного маркетингового аналізу                   147

Обґрунтування стратегічних і тактичних маркетингових

рішень             151

Висновки                   155

Питання для самоконтролю та обговорення                      155

Тестові завдання                    156

Розділ 12. ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ....      159

Прийняття фінансових рішень                     159

Управління інвестиційними рішеннями                 164

Висновки                   171

Питання для самоконтролю та обговорення                      171

Тестові завдання                    172

Задачі              173

Розділ 13. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ

ПЕРСОНАЛОМ                    175

Визначення потреби організації в персоналі та шляхів йогозалучення                175

Управлінські рішення щодо професійної діяльності працівників ..           180

Управлінські рішення у сфері мотивації                   182

Висновки                   184

Питання для самоконтролю та обговорення                      185

Тестові завдання                    186

Розділ 14. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ

І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ                     188

Інформаційні системи як основа інформаційної підтримкиавтоматизації процесів прийняття управлінських рішень             188

Класифікація інформаційних систем                        192

Інформаційні системи підтримки прийняття управлінськихрішень                     195

Система фінансового моделювання та аналізу Project Expert. ...   199

Висновки                   202

Питання для самоконтролю та обговорення                      203

Тестові завдання                    204

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК                      206

ЛІТЕРАТУРА             213