14.4. Система фінансового моделюваннята аналізу Project Expert

магниевый скраб beletage

Розглянемо детальніше систему фінансового моделювання й аналі-зу Project Expert. Це СППР для розробки, аналізу й вибору оптималь-ного плану розвитку бізнесу, створення й аналізу фінансових планів таінвестиційних проектів. Вона дозволяє моделювати діяльність підпри-ємств будь-якої галузі, масштабу. Основний перелік програмних про-дуктів Project Expert відповідає різним масштабам підприємств і різ-ним рівням складності завдань планування їх розвитку:

— Project Expert Professional (PE Prof) орієнтований на середні тавеликі підприємства з можливістю аналізу доцільності відкриття но-вих напрямів бізнесу й альтернативних сценаріїв розвитку, визначенняефективності реалізації групи інвестиційних проектів з використаннямінструментарію оцінки вартості бізнесу;

Pic Holding (модифікація Project Expert Professional) орієнтова-ний на диверсифіковані підприємства, що реалізують декілька проек-тів. Програма дає змогу створити систему фінансового управління хо-лдингової компанії, за якої одне з підприємств розподіляє фінансовіресурси, необхідні для виконання проектів. Модель відстежує взаємнізобов'язання фірм, що входять у холдинг, і грошові потоки між ними.Pic Holding призначений також для кредитних відділів банків та інвес-тиційних компаній і дає можливість раціонально організувати їх робо-ту. Програма допомагає вибрати найефективніше сполучення проек-тів, що фінансуються спільно, забезпечити контроль їх виконання,своєчасно прийняти рішення про припинення фінансування;

Project Expert Lite (PE Lite) — версія для малого підприємства.Система дає змогу швидко розробити бізнес-план та одержати кредит;

Project Expert Standard (PE Standard) призначений для відділівпланування і розвитку невеликих підприємств. Дозволяє сплануватирозвиток бізнесу, оцінити «запас міцності», а також ризики та неви-значені вхідні дані.

Імітаційна фінансова модель підприємства, побудована з викорис-танням Project Expert, забезпечує генерацію стандартних бухгалтерсь-ких процедур і звітних фінансових документів за допомогою реалізо-ваних у часі бізнес-операцій. Завдяки імітаційним фінансовим моде-лям підприємства чи інвестиційного проекту можна змоделювати різніваріанти стратегій і прийняти обґрунтоване управлінське рішення що-до подальшого розвитку підприємства (проекту).

Project Expert дає змогу:

підготувати бізнес-план інвестиційного проекту, який відпові-дає міжнародним стандартам (в основу Project Expert покладено мето-дику оцінювання інвестиційних проектів UNIDO і методику фінансо-вого аналізу, що відповідає міжнародним стандартам IAS);

розрахувати різні варіанти проекту і порівняти їх між собою;

провести всебічний аналіз проекту: його загальної ефективності(розрахувавши, зокрема, період його окупності, індекс прибутковості,чистий зведений дохід, внутрішню норму рентабельності), чутливостій ефективності для окремих його учасників;

провести аналіз проекту з урахуванням неточності початковихданих із застосуванням методу статистичного аналізу Монте-Карло;

побудувати інтегровані фінансові потоки для групи проектів;оцінити ефективність діяльності компанії, яка реалізує комплекс різ-них проектів; скласти бюджет для групи проектів;

контролювати виконання проектів, порівнюючи проектні та ре-альні грошові потоки.

Project Expert реалізує функції обміну даними (проектами, старто-вими балансами, планами збуту, підсумковими таблицями, текстовимифайлами) із системами планування й управління проектами (MS

Project, Primavera Project Planner), імпорту даних з програми фінансо-вого аналізу Audit Expert і розроблення стратегічного плану маркетин-гу Marketing Expert, експорту даних у MS Word, MS Excel, MS Access,MS FoxPro тощо.

Порядок роботи з Project Expert передбачає певну послідовністькроків.

Побудова моделі. Цей процес найбільш трудомісткий і потребуєзначної підготовчої роботи зі збирання й аналізу вхідних даних. Різ-номанітні модулі Project Expert незалежні та доступні користувачевіпрактично в будь-якій послідовності. Проте відсутність деяких вхід-них даних може блокувати доступ до інших модулів програми.

Ключовими вхідними даними можуть бути: дата початку і трива-лість проекту; перелік продуктів (послуг), виробництво яких плану-ється в рамках проекту; валюта розрахунку, обмінний курс і прогнозйого зміни; перелік, ставки та умови сплати основних податків; длядіючого підприємства — опис балансу, включаючи структуру і складнаявних активів, зобов'язань і капіталу підприємства.

В опис плану розвитку підприємства (проекту) необхідно ввеститакі вхідні дані: інвестиційний план, включаючи календарний планробіт із зазначенням витрат і використовуваних ресурсів; операційний,ураховуючи стратегію збуту продукції або послуг, план виробництва,персоналу, а також виробничі та накладні витрати.

Визначення потреби у фінансуванні. Для цього слід зробити попе-редній розрахунок проекту, в результаті чого встановлюються його ефе-ктивність і обсяг коштів, необхідний і достатній для покриття дефіцитукапіталу в кожний період розвитку проекту з кроком один місяць.

Потреба в капіталі визначається на підставі даних, відображених уПлані грошових потоків (Cash-Flow). Значення сальдо рахунка підпри-ємства демонструє прогнозований стан його розрахункового рахунка врізні періоди часу. Від'ємне значення сальдо означає, що підприємствоне має у своєму розпорядженні потрібної суми коштів. У такі періодимає вирішуватися питання про залучення додаткового капіталу.

Розробка стратегії фінансування. Після визначення потреби уфінансуванні розробляється план фінансування. Ключове питання —визначення джерел фінансування: випуск акцій, облігацій тощо. Упроцесі розроблення стратегії фінансування проекту аналітик можепромоделювати обсяг і періодичність виплачуваних дивідендів, а та-кож стратегію використання вільних коштів (наприклад, розміщеннякоштів на депозит у комерційному банку чи придбання акцій сторон-ніх підприємств).

Аналіз фінансових результатів. У процесі розрахунків ProjectExpert автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські докумен-ти: звіт про прибутки і збитки; бухгалтерський баланс; звіт про рухкоштів; про використання прибутку. На основі даних звітних бухгал-терських документів здійснюється розрахунок основних показниківефективності та фінансових коефіцієнтів.

Project Expert забезпечує можливість аналізу чутливості, одержан-ня графіків точки беззбитковості, статистичного аналізу впливу випа-дкових факторів за методом Монте-Карло. Використання What-If ана-лізу дає можливість порівняти різні варіанти проекту і вибратинайефективніший.

Формування звіту. Після завершення аналізу проекту формуєтьсязвіт (бізнес-план). У Project Expert передбачено спеціальний генераторзвіту, що забезпечує компонування й редагування останнього за ба-жанням аналітика. У звіт можуть бути вбудовані стандартні графіки йтаблиці, а також виконані користувачем за допомогою спеціальногоредактора.

Контроль реалізації проекту. В Project Expert передбачено засобидля введення фактичної інформації, котра стає відомою під час реалі-зації проекту. На основі його плану і введених фактичних даних фор-мується звіт про неузгодженості планової та фактичної інформації,який можна використати для координації управління проектом.

Висновки

Автоматизація розробки управлінського рішення являє собоюкомплексний процес, в якому задіяні людські та матеріальні ресурси,програмне і технічне забезпечення, методи і процедури пошуку, обро-бки, передачі даних.

Інформаційна система управління — це сукупність інформації,економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних,інших технологічних засобів і фахівців, призначена для обробки інфо-рмації та прийняття управлінських рішень у функціональних сферах,таких як бухгалтерський облік, фінанси, управління трудовими ресур-сами, маркетинг і управління виробництвом.

Системи підтримки прийняття рішень утворюють підмножинуавтоматизованих інформаційних систем: СППР, експертні та керуючіінформаційні системи. Для прийняття управлінських рішень найбільшважливі управлінські інформаційні системи (MIS), системи забезпе-чення прийняття рішення (DSS). Систематика СППР може бути побу-дована за функціональними галузями (маркетинг, планування, інвес-тиції), в яких надається підтримка прийняття рішень, за рівнямиінформаційного забезпечення (тактичний, операційний, стратегічний,рівень середньої ланки управління тощо).

Виділяють такі основні СППР:

СППР Marketing Expert забезпечує підтримку прийняття рішеньна всіх етапах розроблення стратегічного і тактичного планів марке-тингу та контролю за їх реалізацією;

СППР Decision Grid — програмна оболонка для автоматизаціїпроцесу зіставлення дискретних альтернатив за багатьма критеріями;

інтерактивна система планування фінансів (IFPS) підтримуєпроцеси розв'язування таких задач: добір балансових підсумків, роз-поділ прибутку за статтями доходів, передбачення змін валютних кур-сів, прогнозування, аналіз ризику, розроблення стратегії збуту продук-ції, відбір науково-дослідних проектів, стратегічне планування,планування прибутку і бюджету, вибір між стратегіями закупівлі абовиготовлення продукції власними силами тощо;

СППР Analytica 2.0 — це графічно-орієнтований інструмента-льний засіб для створення, аналізу і поєднання кількісних бізнес-моделей;

Project Expert Professional — програмний продукт для середніх івеликих підприємств, дає змогу проаналізувати доцільність відкриттянових напрямів бізнесу й альтернативні сценарії розвитку, визначитиефективність інвестицій з використанням інструментарію оцінюваннявартості бізнесу;

Project Expert Lite — версія для малого підприємства, яка дозво-ляє швидко розробити бізнес-план відповідно до міжнародних станда-ртів з метою подання в банк та одержання кредиту;

Project Expert Standard — для відділів планування й розвиткуневеликих підприємств.

Питання для самоконтролю та обговорення          II

Дайте обґрунтування необхідності автоматизації процесу при-йняття планування й синтезу управлінських рішень. Проаналізуйтепринципи побудови та функціонування ІС.

За якими основними ознаками класифікують інформаційні сис-теми? Наведіть найвідоміші класифікації інформаційних системпідтримки прийняття управлінських рішень.

Дайте характеристику основних пакетів прикладних програм.Як застосувати надбудову Excel Поискрешения у розв'язанні задачрозподілу ресурсів? Які ви знаєте інструменти аналізу даних і по-шуку оптимальних рішень в Excel?

Які основні прикладні програми використовуються у сфері менедж-менту й маркетингу, у банківській і торговельній діяльностях тощо?

У чому принципова відмінність пакета Project Expert від іншихпакетів прикладних програм?

Тестові завдання

Сукупність інформації, економіко-математичних методів і мо-делей, технічних, програмних, інших технологічних засобів і фахі-вців, це:

а)         інформаційна технологія;

б)         інформаційний ресурс;

в)         інформатизація суспільства;

г)         інформаційна система управління.

Системи підтримки виконання рішень (ESS) належать до:

а)         стратегічного рівня;

б)         управлінського (тактичного) рівня;

в)         рівня знань;

г)         експлуатаційного рівня.

Система, що поєднує можливості комп'ютера зі знаннями й до-свідом фахівця, може запропонувати розумну пораду, називається:

а)         системою управління базами даних;

б)         управлінською;

в)         експертною;

г)         інформаційно-пошуковою.

Розвиток інформаційних систем за характером обробки інфор-мації можна розташувати в такому порядку:

а)         система обробки даних; інформаційна система управління; сис-тема підтримки прийняття рішень;

б)         інформаційна система управління; експертна система; системаобробки даних; система підтримки прийняття рішень;

в)         експертна система; система підтримки прийняття рішень; систе-ма обробки даних; інформаційна система управління.

Основна мета СППР:

а)         одержання необхідної вихідної інформації;

б)         організація зберігання та передачі інформації;

в)         технічне забезпечення доступу до інформації;

г)         підтримка всіх стадій прийняття рішень у процесі аналітичногомоделювання.

За ознакою потреб різних організаційних рівнів і функціональ-них сфер менеджменту виділяють такі ІС:

а)         ІС для однієї функціональної сфери; міжорганізаційні ІС; ІС ор-ганізації;

б)         процесійні; офісно-автоматизаційні; управлінські системи; сис-теми підтримки рішення; системи підтримки виконання рішень;

в) система обробки даних; інформаційна система управління; сис-тема підтримки прийняття рішень; експертна система.

До пакета статистичних програм для обробки та аналізу данихналежать системи:

а)         SPSS;

б)         StatGraphics;

в)         Statistica;

г)         MS Project;

д)         пункти а, б, в, є;є) Excel.

MS Project — програма, призначена для:

а)         автоматизації процедур планування використання різних ресурсів;

б)         обробки табличним чином організованих даних;

в)         обробки графічної інформації;

г)         перекладу графічного зображення літер і цифр в ASCII.

СППР Marketing Expert забезпечує:

а)         прийняття рішень на всіх етапах розробки стратегічного і такти-чного планів маркетингу та контролю за їх реалізацією;

б)         автоматизацію процесу зіставлення дискретних альтернатив забагатьма критеріями;

в)         аналіз проблем з питань оподаткування і планування майна дляклієнтів з великою власністю.

СППР Analytica 2.0 — це:

а)         програмне забезпечення кількісного моделювання;

б)         інтерактивна система планування фінансів;

в)         консультант з питань оподаткування;

г)         пакет статистичних програм.

редметний покажчик if

А

Адаптація 180, 185Аналіз беззбитковості 35, 36Аналіз часових рядів 36, 99, 109Аналіз чутливості 40Аналоговий метод 39Атестація персоналу 181

Б

База даних 197В

Відбір експертів 84Вимоги до управлінських рішень 10гнучкість 10

кількісна і якісна визначеність 10комплексність 10наукова обґрунтованість 10оптимальність 10правомірність 10своєчасність 10

Г

Графік беззбитковості 160Графічні редактори 191

д

Дерево рішень 40, 128Дерево цілей 139Ділова кар'єра 182Динамічне програмування 76Дисконтування 163, 165, 166

E

Евристичні методи 37, 82аналоговий метод 39метод анкетування 37метод вільних асоціацій 39метод Делфі 39метод дискусії 39метод експертних комісій 38метод інтерв'ю 37метод ключових запитань 39метод ліквідації безвихідних ситуацій 38метод Меттчета 38метод оберненої «мозкової атаки» 38метод очікування натхнення 37метод Патерн 40

метод прямої «мозкової атаки» 38метод синектики 39Економіко-математичне моделювання 47Економіко-математичні моделі 47Економічний зміст управлінського рішення 10Експертиза 83Експертні оцінки 83

метод абсолютних оцінок 88метод бальних оцінок 86метод відносних оцінок 89метод попарних порівнянь 89метод ранжування 88Електронні таблиці 191

Етапи прийняття управлінських рішень 11—14З

Задачі математичного програмування (класифікація) 50Задачі лінійного програмування 52Задачі лінійного цілочислового програмування 55Задачі нелінійного програмування 74

І

Інвестиційні рішення 164Індексний метод 35Інформаційна система 189Інформаційна система управління 190

К

Каузальне моделювання 98, 109Кількісні методи прогнозування 36, 99Класифікація інформаційних систем 192Класифікація Лайкерта 27

Класифікація Макгрегора 26Класифікація СППР Альтера 196Класифікація СППР Пауера 196Класифікація Таненбаума Р.-Шмідта У. 27Класифікація управлінських рішень 14Коефіцієнт Бівера 162

Коефіцієнт відновлення платоспроможності 162

Коефіцієнт конкордації 93

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена 91

Критерій Байєса 120

Критерій Вальда 121, 122

Критерій Гурвіца 121

Критерій Лапласа 120

Критерій Пірсона 93

Критерій Севіджа 121

Критерій Ходжа—Лемана 122

Л

Лінійне програмування 58Лінійне цілочислове програмування 55задача «комівояжера» 56задача про товарний портфель 56Логіко-формалізовані методи 40

М

Маржинальний дохід 161Маркетинг 144операційний 145стратегічний 145Маркетинговий аналіз 146стратегічний 146BCG-аналіз 149SWOT-аналіз 148модель п'яти сил М. Портера 150Математичне програмування 48Матеріальне стимулювання праці 183Матриця І. Ансоффа 155Мета управлінського рішення 8Методи економічного аналізу 34аналіз беззбитковості 35індексний метод 35

метод абсолютних, відносних та середніх величин 34метод групувань 35метод елімінування 35метод порівняння 34Методи експертних оцінок 83

Методи прогнозування 36, 97кількісні 36, 97якісні 36, 97, 106Метод експоненціального згладжування 101Методи екстраполяції 101Метод зваженої плинної середньої 100Методи оцінки інвестицій 164Метод плинної середньої 99Міри ризику 123Місія 135, 137, 144Модель 46

Модель Альтмана 163Модель беззбитковості 160Модель п'яти сил М. Портера 150Модель «чорної дошки» 41Моральне стимулювання 183Мотивація 182

Н

Наймання персоналу 176Нелінійне програмування 72

задачі з нелінійною цільовою функцією і лінійними обмеженнями 74задачі квадратичного програмування 75задачі опуклого програмування 75задачі сепарабельного програмування 76класичні задачі оптимізації 74Неформалізовані методи прийняття рішень 37, 42

О

Об'єкт управління 9Організатори робіт 191

Організаційний зміст управлінського рішення 10Основне балансове рівняння 160Оцінка персоналу 181

П

Пакети прикладних програм 190Правовий зміст управлінського рішення 10Прийняття рішень 8, 9Принцип Белмана 78Проблемна ситуація 9, 19

інформаційна модель проблемної ситуації 9проблеми стабілізації 9

проблеми розвитку і вдосконалення систем 9Прогнозування 97

метод експоненціального згладжування 101

метод екстраполяції на основі аналітичних показників ряду динаміки 101метод екстраполяції тренду 102

метод зваженої плинної середньої 100метод плинної середньої 99Програмне забезпечення 190Психічні властивості 23Психічні процеси 23Психічні стани 23

Р

Ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена 92Ранговий коефіцієнт кореляції Кендалла 92Резюме 178Ризик 123

динамічний 123статичний 123

С

Симплекс-метод 54Система підтримки рішень 192Системи підтримки виконання рішень 193Системи підтримки прийняття рішень 193Системний підхід 16зв'язок 16елемент 16

етапи проведення системного аналізу 17ієрархія системи 16принципи системного аналізу 16система 16Ситуаційний підхід 18

Соціальний зміст управлінського рішення 10

Способи елімінування 35

СППР «Симплан» 196

СППР Analytica 2.0 198

СППР AHP 198

СППР «Combi-PC» 197

СППР Decision Grid 198

СППР DSS-UTES 197

СППР ISDS 197

СППР Expert Choice 199

СППР Marketing Expert 197

СППР Project Expert 198

СППР Visual IFPS/Plus 198

Стилі прийняття управлінського рішення 25—28

Стратегія 113

Стратегічне бачення 133

Стратегічне мислення 133

Стратегічні ігри 114

Стратегічні рішення 27, 130

Суб'єкт управління 8

т

Темперамент 25меланхолійний 25сангвінічний 25флегматичний 25холеричний 25Теоретико-ігрові методи 41метод сценаріїв 41теорія ігор 41моделі чорної дошки 41Теорія ігор 41, 112Технічне забезпечення 189

Технологічний зміст управлінського рішення 10Точка беззбитковості 160Транспортна задача (ТЗ) 62

багатокритеріальної оптимізації 68за загальним критерієм вартості 62за критерієм часу 67трьохіндексна ТЗ 65чотирьохіндексна ТЗ 66

У

Узгодженість оцінок експертів 91

Управління 8

Управлінські рішення 8, 14відносно творчі 15врівноважені 15гнучкі 16ієрархічні 15імпульсивні 15інертні 15ініціативні 15неформалізовані 15нормативні 16обережні 15оперативні 15програмні 15ситуаційні 15ризиковані 15рутинні 15спрямувальні 16стратегічні 15тактичні 15тверді 16унікальні 15формалізовані 15

ф

Формалізовані методи прийняття рішень 40

ц

Цілі 9, 12, 18, 139Ціна три 114

Ч

Чиста теперішня вартість 167Ш

Шкали виміру 84Я

Якісні методи прогнозування 36, 106

ітература

Бережная Е. В. Математические методьі моделирования зкономичес-ких систем : учебное пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. — М. : Финан-сьі и статистика, 2002. — 368 с.

Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : на-вчальний посібник / Василенко В. А. — К. : ЦУЛ, 2003. — 420 с.

Колпакое В. М. Методн управлення : учебное пособие / Колпаков В. М.— К. : МАУП, 1997. — 160 с.

Колпакое В. М. Теория и практика принятия управленческих решений /Колпаков В. М. — К. : МАУП, 2000. — 256 с.

Мескон М. X. Основи менеджмента / Мескон М. X., Альберт М., Хедо-ури Ф. — М. : Дело, 1992. — 369 c.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: [навчальний по-сібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / за ред. д-ра екон. наук,проф. Ф. Ф. Бутинця, канд. екон. наук, доц. М. М. Шитун. — Житомир :ЖДГУ, 2004. — 352 с.

Наконечний С. І. Математичне програмування : навч. посібник /С. І. Наконечний, С. С. Савіна. — К. : КНЕУ, 2003. — 452 c.

Питерс Т. В поисках зффективного управлення / Т. Питерс, Р. В. Уотер-ман. — М. : Прогресе, 1986. — 424 c.

Caamu Т. Л. Принятие решений при зависимостях и обратньїх связях:Аналитические сети. Decision Making with Dependence and Feedback / Саати T. Л. ;пер. c англ. — M. : ЛКИ, 2008. — 360 c.

Ульянченко О. В. Дослідження операцій в економіці : підручник / Ульян-ченко О. В. — X. : Гриф, 2003. — 580 с.

Устиноеа Г. М. Информационньїе системи менеджмента : учебное по-собие / Установа Г. М. — СПб. : ДиаСофтЮп, 2000. — 368 с.

л

Зддаус М. Методн принятия решений : уч. пособие / М. Зддаус, Р. Стен-сфилд. — К. : МАУП, 2000. — 256 с.