НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Юрій Євгенович ПЕТРУНЯВолодимир Борисович ГОВОРУХАБогдан Васильович ЛІТОВЧЕНКОМикола Федорович МОРМУЛЬНаталія Вікторівна ОСАДЧАВіра Юріївна ПЕТРУНЯОксана Костянтинівна ТКАЧОВА

ПРИЙНЯТТЯУПРАВЛІНСЬКИХРІШЕНЬ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

2-ге видання

За редакцією Юрія Євгеновича Петруні,

доктора економічних наук, професора,заслуженого діяча науки і техніки України

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 20.05.2011. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 12,15. Наклад - 300 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 2458 від 30.03.2006

[1]

Рис. 9.1. Графічний розв'язок три 2 х 2

[2]                                                                             1 n

L1( А ) = ma^— £ a tj;

1<Km n j=1