Вступ

магниевый скраб beletage

Існування будь-якої організації пов'язано з розробкою, прийняттям і реалі-зацією управлінських рішень. Від того, які саме управлінські рішення розроб-ляються і реалізуються, залежить поточна та перспективна конкурентоспро-можність організації, ефективність її діяльності. Саме ця обставина викликаєвеликий інтерес до питань забезпечення якості розробки управлінських рі-шень, що зрештою визначає ефективність менеджменту в цілому.

В умовах ринкової економіки формується необхідність реалізації такихосновних підходів до управління, які забезпечують ринкову конкурентоспро-можність організації. Нинішнє економічне середовище через нестабільність ізміни потребує використання ефективних методів управління, таких, що від-повідають рівню сучасних виробничих систем. На перший план виходять пи-тання ефективності діяльності організації, безпосередньо пов'язані з якісноюпідготовкою та реалізацією управлінських рішень. Це визначає важливістьоволодіння кожним спеціалістом у галузі управління сучасними теоретичнимизнаннями та практичними навичками розробки управлінських рішень.

Якщо під час розробки управлінського рішення менеджер і його командане досить точно спрогнозували стратегію організації, параметри конкуренто-спроможності товару, можливі зміни компонентів її зовнішнього середовища,то завтра вона виявиться під загрозою втрати конкурентоспроможності. Відо-мо, що майбутнє формується сьогодні. Тому недооцінка якості управлінськогорішення обернеться в майбутньому суттєвими втратами у зв'язку з прийнят-тям і реалізацією неадекватних управлінських рішень.

Навчальний посібник містить комплексне викладення основ теорії тапрактики прийняття управлінських рішень, виражених в організаційному, еко-номічному, математичному, психологічному та евристичному аспектах даногопроцесу. Особлива увага приділяється цільовій орієнтації управлінських рі-шень, напрямам зменшення невизначеності й ризику, використанню науковихметодів розробки та прийняття управлінських рішень відповідно до конкрет-них умов.

У посібнику розглянуто такі основні питання:

роль, місце та класифікація управлінських рішень у діяльності організації;

в

методологія і технологія процесу розробки та прийняття управлінськихрішень;

вплив людського фактора та психологічні аспекти управлінських рішень;

характеристика основних методів прийняття управлінських рішень наоснові економіко-математичного моделювання, евристичних методів, методівпрогнозування, теорії ігор тощо;

прийняття стратегічних і маркетингових управлінських рішень;

особливості прийняття фінансових та інвестиційних рішень;

прийняття управлінських рішень у сфері управління персоналом;

інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень.

Навчальний посібник складається з 14 розділів.

Виходячи з принципу «управлінське рішення — головний продукт роботименеджера», в 1—3-му розділах розглянуто природу, сутність, класифікаціюуправлінських рішень та методів їх прийняття. Особливий акцент зроблено напсихологічному аспекті роботи менеджера.

Розділи 4—6 присвячені аналізу методів прийняття рішень на основі ма-тематичного моделювання, подаються приклади їх застосування для виконан-ня практичних завдань.

Експертні, прогнозні та ігрові методи прийняття рішень описано в 7—9-мурозділах посібника.

Прийняття рішень і аналіз конкретних моделей у сфері стратегії, маркети-нгу, фінансів та інвестицій, персоналу — предмет 10—13-го розділів.

Розділ 14 посібника присвячено застосуванню сучасних інформаційнихтехнологій, що забезпечують можливості автоматизації прийняття управлінсь-ких рішень, їх моделювання, аналізу та прогнозування.

Наприкінці кожного розділу для закріплення матеріалу наводяться висно-вки, питання для самоконтролю й обговорення, тестові завдання та задачі.

Посібник призначено для студентів управлінських та економічних спеціа-льностей, а також може використовуватися викладачами, аспірантами, управ-лінцями-практиками різного рівня.

Зміст тем, що входять до розділів, відповідає загальній логіці діяльностіменеджера, що виконує конкретні практичні завдання. Однак, незважаючи нате, що посібник охоплює як теоретичні, так і практичні основи прийняттяуправлінських рішень, автори мають надію, що студенти пам'ятатимуть пронеобхідність самостійного вдосконалення своїх знань, постійного оновленняінформаційного багажу, який вони можуть використовувати.