1.3. Класифікація управлінських рішень

магниевый скраб beletage

Класифікація управлінських рішень необхідна для визначення за-гальних і конкретно-специфічних підходів до їх розробки, реалізації йоцінки. Найбільш поширені способи класифікації мають такі ознаки:

функціонально-управлінський зміст;

функціональна спрямованість;

рівень ієрархії систем управління;

суб'єктність організації;

часовий діапазон;

причина виникнення;

метод розробки;

ступінь оригінальності;

психологічні особливості суб'єкта управління;

рівень директивності.

За функціонально-управлінським змістом рішення бувають:

а)         планові;

б)         організаційні;

в)         контролюючі;

г)         прогнозуючі.

За функціональною спрямованістю виділяють рішення:а) економічні;

б)         організаційні;

в)         технологічні;

г)         технічні;

д)         екологічні тощо.

За рівнями ієрархії систем управління виділяють рішення:

а)         на макрорівні;

б)         на мікрорівні.

За суб'єктивністю організації виокремлюють такі управлінськірішення:

а)         одноособові;

б)         колективні.

За часовим діапазоном можна виділити такі управлінські рішення:

а)         оперативні (реалізуються за короткий період);

б)         тактичні (реалізуються приблизно протягом року);

в)         стратегічні (реалізуються протягом декількох років).

За причинами виникнення управлінські рішення поділяються натакі:

а)         ситуаційні (пов'язані з характером обставин, що виникли);

б)         ієрархічні (пов'язані з розпорядженнями вищих органів);

в)         програмні (пов'язані з реалізацією певної програми);

г)         ініціативні (пов'язані з проявом ініціативи).

За методами розробки управлінські рішення бувають:

а)         формалізованими (формалізація процесів, термінів, подій, ре-сурсів);

б)         неформалізованими (експертні оцінки, розробка сценаріїв, ситу-аційні моделі тощо).

За ступенем оригінальності виділяють управлінські рішення:

а)         рутинні («типові»);

б)         відносно творчі (модифіковані «типові»);

в)         унікальні (інноваційні).

За психологічними особливостями суб'єкта управління можнавиділити рішення:

а)         врівноважені (приймаються на основі уважного аналізу пробле-ми, розгляду запропонованих варіантів);

б)         імпульсивні («швидкі» рішення, значне місце має емоційнаскладова);

в)         інертні («прості» рішення, в яких важко знайти оригінальність,інноваційність);

г)         ризиковані (приймаються без достатніх уявлень про системуфакторів, які впливають на проблему, без наявності достатньо обґрун-тованого прогнозу);

д)         обережні (орієнтовані на мінімальний ризик, досить часто мало-ефективні).

За рівнем директивності управлінські рішення поділяють на:

а)         тверді (чітко задають подальший шлях їх утілення);

б)         спрямувальні (задають визначальний напрямок розвитку системи);

в)         гнучкі (залежать від умов функціонування й розвитку системи);

г)         нормативні (задають параметри здійснення процесів у системі).Класифікація управлінських рішень за різними ознаками надає

можливість системно подати всю проблематику таких рішень, кращепобачити специфіку управлінської діяльності в певній організації, напевних її рівнях.