3.5. Конфіденційність

магниевый скраб beletage

Принцип конфіденційності зобов'язує професійного бу-хгалтера утримуватись від:

розкриття конфіденційної інформації, отриманої в результатіпрофесійних та ділових стосунків, без отримання відповідного таконкретного дозволу, за межами фірми або організації, що винай-має його, крім випадків, коли розкриття інформації є юридичнимабо професійним правом чи обов'язком;

використання конфіденційної інформації, отриманої в ре-зультаті професійних та ділових зв'язків, на власну користь чи накористь третіх сторін.

Професійний бухгалтер повинен дотримуватись принципу кон-фіденційності навіть у соціальному середовищі. Професійний бух-галтер повинен пам'ятати про можливість ненавмисного розкриття,особливо в обставинах тривалих стосунків з колегами або йогоблизькими родичами.

Бухгалтер повинен враховувати також й необхідність дотриму-ватись принципу конфіденційності інформації на самій фірмі або ворганізації, що наймає його.

Бухгалтер повинен вжити всіх необхідних заходів і забезпечити,щоб особи, які працюють під його контролем, та особи, які йомудопомагають або консультують його, поважали обов'язки бухгал-тера щодо дотримання конфіденційності.

Необхідність дотримання принципу конфіденційності зберіга-ється навіть після закінчення стосунків між бухгалтером та клієн-том або роботодавцем. У випадках, коли бухгалтер змінює роботуабо отримує нового клієнта, він може користуватись своїм попере-днім досвідом. Отже, професійний бухгалтер не повинен користу-ватись або розкривати будь-яку конфіденційну інформацію, отри-ману в результаті професійних або ділових стосунків.

Обставини, за яких бухгалтер може або повинен розкриватиконфіденційну інформацію:

розкриття дозволяється законом і санкціонується клієнтомабо роботодавцем;

розкриття вимагається законом, наприклад:

а)         надання документів або інших доказів в ході процесуаль-них дій;

б)         надання відомостей відповідним органам влади щодо виявле-них порушень законодавства;

існує професійний обов'язок або право розкривати інформа-цію, якщо це не заборонено законом:

а)         на дотримання вимог щодо перевірки якості, визначених ор-ганізацією-членом або професійною організацією;

б)         у відповідь на запит або при розслідуванні, що проводитьсяорганізацією-членом або регуляторним органом;

в)         для захисту професійних інтересів професійного бухгалтера вході процесуальних дій;

г)         відповідно до технічних стандартів та етичних вимог (рис. 3.5).

При прийнятті рішення щодо розкриття конфіденційної інфор-мації професійні бухгалтери повинні браги до уваги таке:

чи зашкодить розкриття інформації інтересам всіх сторін,включаючи треті сторони, на чиї інтереси це може вплинути, якщоклієнт або роботодавець дасть згоду на розкриття інформації про-фесійним бухгалтером;

чи відома та підтверджена вся відповідна інформація, щоб бу-ти практичною; у випадках, коли ситуація стосується непідтвердже-них фактів, неповної інформації або непідтверджених висновків,професійний бухгалтер повинен використовувати своє професійнесудження щодо того, як розкрити інформацію, якщо це необхідно;

спосіб розкриття інформації, та кому воно адресоване; так,наприклад, професійний бухгалтер повинен бути впевненим, щовсі сторони, на які спрямоване це розкриття, є відповідними оде-ржувачами.