1.4. Цілі, функції та основні напрями діяльності міжнародних організацій

На сучасному етапі розвитку світових господарських зв'язків науково-технічна революція перетворила більшість національних та регіональних проблем у проблеми глобальні, чим і зумовлено зростання ролі міжнародних організацій, насамперед ООН, у регу­люванні світових господарських зв'язків.

До головних цілей та функцій міжнародних організацій нале­жать:

1) вивчення та застосування заходів вирішення найважливі­ших проблем міжнародних економічних відносин; 2) забезпе­чення стабілізації валют; 3) сприяння усуненню торговельних бар'єрів і забезпечення широкого товарообміну між державами; 4) виділення коштів на додаток до приватного капіталу для на­дання допомоги технологічному та економічному прогресу;

5) стимулювання покращання умов праці і трудових відносин;

6) прийняття резолюцій і рекомендацій з регулювання світових господарських зв'язків.

Як організаційні форми співробітництва міжнародні міжурядові організації створюються державами відповідно до об'єктивної не­обхідності і потреб розвитку міжнародних економічних відносин.

Міжнародне регулювання здійснюється за напрямами:

1) економічне і промислове співробітництво; 2) співробітництво у галузі транспорту; 3) співробітництво у валютно-фінансовій сфе­рі; 4) співробітництво у сфері світової торгівлі; 5) співробітництво у сфері інтелектуальної власності; 6) співробітництво у сфері стан­дартизації і сертифікації продукції; 7) співробітництво у сфері інве­стицій; 8) науково-технічне співробітництво; 9) співробітництво у сфері міжнародної комерційної практики.

Здійсненням співробітництва займаються міжнародні організа­ції відповідної компетенції. Організації системи ООН, а також регі­ональні здійснюють міжнародне економічне співробітництво через органи ЕКОСОР, спеціалізовані установи та автономні органи, пов'язані з ООН. Метою регіонального економічного співробітниц­тва є надання допомоги країнам, що розвиваються, забезпечення стійкого економічного зростання і розвитку найважливіших галу­зей економіки, підвищення рівня соціального розвитку та покра­щання життя людей.