Контрольні запитання : Міжнародні організації : B-ko.com : Книги для студентів

Контрольні запитання

1. Визначте основні етапи виникнення міжнародних організацій.

2. Охарактеризуйте розвиток міжнародних організацій у період рабо­власницьких держав.

3. Охарактеризуйте діяльність міжнародних організацій у часи феода­льної роздробленості.

4. Назвіть основні напрями розвитку міжнародних організацій у часи географічних відкриттів, промислових революцій.

5. Охарактеризуйте діяльність міжнародних організацій у період між Першою та Другою світовими війнами.

6. Дайте визначення міжнародної організації і вкажіть порядок її ство­рення.

7. Яким чином діяльність міжнародних організацій впливає на регу­лювання взаємовідносин між країнами?

8. З яких структурних органів складається міжнародна організація?

9. За якими критеріальними ознаками класифікують міжнародну орга­нізацію?

10. Назвіть основні цілі та функції міжнародних організацій.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Історичні аспекти розвитку системи міждержавних організацій.

2. Роль міжнародних інститутів у регулюванні міжнародних відносин.

3. Міжнародно-правова система як засіб регулювання взаємовідносин між державами.

4.Значення багатостороннього регулювання міжнародних господарсь­ких зв'язків в умовах глобалізації.

5. Стратегія та моделі участі України в системі міжнародних організацій.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Назвіть перші міжнародні союзи, створені у Стародавній Греції:

1.1. Громадські.

1.2. Ганзейські.

1.3. Сіммахії.

1.4. Немає правильної відповіді.

2. Міжнародна організація — це:

2.1. Будь-яка група або асоціація, яка у своїй діяльності виходить за межі однієї країни і має постійну структуру органів.

2.2. Інститут міжнародних відносин, який створений державами і має погоджені учасниками цілі, компетенцію, свої постійні органи та інші по­літико-організаційні норми.

2.3. Тимчасовий міжнародний орган, діяльність якого будується згідно з власними правилами процедури та регулюється тимчасовими організаціями.

2.4. Автономні інституції, які мають власне членство й структуру і пов'язані з ООН діловим договором.

3.Яка перша міжнародна організація була створена після Другої сві­тової війни?

3.1.Ліга Націй.

3.2.ООН.

3.3.Всесвітній поштовий союз.

3.4.Всесвітній телеграфний союз.

4. Нормативно-регулююча функція міжнародної організації полягає у:

4.1. Виявленні фактичного стану справ у сферах діяльності організації і зіставленні з еталонами, які відображені в установчих документах.

4.2. Створенні механізму надання членам організації консультативних послуг з питань діяльності організації.

4.3. Наданні членам організацій інформації у вигляді статистичних зведень, коментарів, тематичних або галузевих оглядів, щорічних звітів.

4.4. Встановленні для держав, міжнародних організацій або їхнього персоналу певних стандартів, норм, правил поведінки, які мають мораль­но-політичне чи юридичне значення.

5. У чому полягає оперативна функція міжнародних організацій?

5.1. У наданні членам організацій щорічних звітів у вигляді статистич­них зведень, коментарів, тематичних або галузевих оглядів.

5.2. У реалізації персоналом організації прийнятих рішень виконавчого характеру за допомогою засобів, якими вона володіє.

5.3. У створенні механізму надання членам організації консультатив­них послуг з питань діяльності організації.

5.4. У розповсюдженні між учасниками організації інформаційних ма­теріалів щодо діяльності інших міжнародних угруповань.

6. Як називається установчий документ, що засвідчує створення міжнародної організації?

6.1. Статут.

6.2. Протокол.

6.3. Конвенція.

6.4. Угода.

7.Процедура створення міжнародної організації завершується:

7.1. Прийняттям Статуту.

7.2 Формуванням структури організації.

7.3. Утворенням спеціальних підготовчих органів.

7.4. Підписанням відповідної угоди.

8. Припинення існування міжнародної організації відбувається на основі:

8.1. Протоколу про розпуск.

8.2. Міжнародної угоди.

8.3. Рішення конференції.

8.4. Конвенції.

9. Секретаріат міжнародної організації складається:

9.1. З представників держав—членів, які мають повноваження діяти від імені своїх урядів.

9.2. З посадових осіб, що перебувають на службі в міжнародній органі­зації і підпорядковані тільки їй.

9.3. Учасників, яких обирає населення країн—членів шляхом загаль­них прямих виборів.

9.4. З експертів, яким надано певні повноваження.

10. Установчий документ міжнародної організації визначає:

10.1. Процес формування структури міжнародної організації спеціаль­но утвореними підготовчими органуми.

10.2. Компетенцію та повноваження міжнародної організації.

10.3. Порядок розробки проектів правил процедури майбутніх органів організації, створення штаб-квартири.

10.4. Порядок підготовки документів і рекомендацій, що стосуються порядку денного.

11. За характером членства міжнародні організації поділяються на:

11.1. Універсальні.

11.2.Міжурядові.

11.3. Спеціальної компетенції.

11.4.Регіональні.

12. За колом учасників міжнародні організації поділяються на:

12.1. Спеціальної компетенції.

12.2.Регіональні.

12.3.Відкриті.

12.4.Міжурядові.

13. За компетенцією міжнародні організації поділяються на:

13.1. Спеціальні.

13.2.Регіональні.

13.3.Відкриті.

13.4.Міжурядові.

14. За цілями і принципами діяльності міжнародні організації поділя­ються на:

14.1.Регіональні.

14.2.Відкриті.

14.3.Міжурядові.

14.4.Правомірні.

15. У якому році було створено Лігу Націй?

15.1. 1912.

15.2. 1919.

15.3. 1921.

15.4. 1924.

16.Якій країні належить ідея створення Ліги Націй?

16.1.Польщі.

16.2.Великої Британії.

16.3. США.

16.4.Японії.

17.Які із цих країн не були членом Ліги Націй?

17.1. Франція.

17.2. США.

17.3. СРСР.

17.4. Італія.

18. У якому році було прийнято рішення про саморозпуск Ліги Націй?

18.1. 1939.

18.2. 1943.

18.3. 1946.

18.4. 1948.

19. Об'єднання держав, що створене на основі міжнародної угоди, оформлене в систему постійно діючих органів, має визначену та пого­джену мету, міжнародну правосуб'єктність і засноване згідно з нормами міжнародного права, — це:

19.1.Міжнародна міждержавна організація.

19.2.Міжнародна недержавна організація.

19.3.Міжнародна спеціалізована установа.

19.4.Міжнародна конференція.

20. Організації, утворені з представників невеликої кількості одного або різних регіонів світу, називаються:

20.1. Глобальними.

20.2. Регіональними.

20.3. Субрегіональними.

20.4. Правильні відповіді 20.2. і 20.3.

21. Міжнародним організаціям, що виконують координуючі функції, надається право:

21.1. Зобов'язувати своїх учасників до виконання рішень без їх згоди або всупереч їй шляхом прийняття рішень більшістю голосів учасників.

21.2. Втручання в питання внутрішньої компетенції держав—учасниць.

21.3. Створення з метою регулювання регламентів, обов'язкових для членів, та механізмів контролю і примусу щодо дотримання цих правил.

21.4. Правильні відповіді 21.1. і 21.2.

22. До міжнародних організацій наднаціонального типу можна зара­ховувати:

22.1. Співдружність Незалежних Держав.

22.2. Європейський Союз.

22.3. Міжнародний валютний фонд.

22.4. Правильні відповіді 22.3. і 22.4.

23. Пропозиції про обговорення питань і прийняття рішень міжна­родною організацією можуть вноситися:

23.1. Учасниками міжнародної організації.

23.2. Урядом будь-якої країни.

23.3. Іншими міжурядовими та неурядовими організаціями.

23.4. Правильні відповіді 23.1. і 23.4.

24. За сферою багатостороннього регулювання міжнародні органі­зації поділяються на:

24.1. Міжнародні організації, що регулюють економічне та промислове співробітництво і галузі світового господарства.

24.2. Міжнародні організації системи ООН.

24.3. Міжнародні організації, що не входять до системи ООН.

24.4. Усі відповіді правильні.

25. Міжнародне регулювання здійснюється за такими напрямами:

25.1.Економічне і промислове співробітництво.

25.2.Співробітництво в галузі транспорту.

25.3.Співробітництво у валютно-фінансовій сфері.

25.4.Усі відповіді правильні.

Рекомендована література

1. Школа І. М., Козменко В. М., Бабінська О. В. Міжнародні економіч­ні відносини / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська — Чернівці: Книги — XXI, 2007. — 544 с.

2. Міжнародні організації: навч. посіб. / Під ред. О. С. Кучика. — К.: Знання, 2005. — 497 с.

3. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / Під ред. А. С. Філіпенка. — К: Либідь, 2002. — 470 с.

4. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­ник / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва — К.: КНЕУ, 2001. — 340 с.

5. Бочан І. О., Михасюк І. Р. Глобальна економіка: Підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. — К.: Знання, 2007. — 403 с.

6. Інструмент європейського сусідства і партнерства для України / Під ред. А. Андрусевича. — Л., 2008. — 160 с.

7. Yaholnyk A., Malskyy O. Multilateral trading system — legal and economic aspects. Collection of essays. — Lviv, 2003. — C. 45—78.