2.2. Організаційно-структурна побудова системи ООН

магниевый скраб beletage

Організація Об'єднаних Націй має шість головних органів: Ге­неральна Асамблея, Рада Безпеки, Економічна і соціальну рада, Ра­да з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат (рис. 2.1).

Генеральна Асамблея — головний орган ООН, який складається з представників усіх держав—учасниць ООН, остаточно затвер­джує всі міжнародні конвенції з економічних питань, визначає по­літику та програму ООН, затверджує бюджет, скликає та організо­вує конференції.

До складу Генеральної Асамблеї входять:

— Комітет з економічних та фінансових питань, який здійснює підготовку рекомендацій та резолюцій пленарних засіданнь Гене­ральної Асамблеї;

— Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) — створена з метою гармонізації та уніфікації правових норм у між­народній торгівлі;

— Комісія з міжнародного права (КМП) — сприяє міжнародній співпраці та розвиткові міжнародного права і його кодифікації;

— Комітет з інвестицій — надає допомогу Секретаріату в роз­міщенні інвестицій із ресурсів пенсійного фонду, що перебувають під контролем ООН.

Економічна та соціальна рада (ЕКОСОР) — один з головних ор­ганів ООН, який під керівництвом Генеральної Асамблеї відповідає за економічні, соціальні, культурні та гуманітарні аспекти політики ООН. ЕКОСОР включає такі головні структурні підрозділи:

1) функціональні комісії (для соціального розвитку; з наркотич­них засобів; з науки і техніки; з метою розвитку; зі статистики; транснаціональних корпорацій);

2) регіональні комісії для Європи — ЕЄК, для Латинської Аме­рики та Карибського басейну — ЕКЛАК; для Азії та Тихого океа­ну — ЕСКАТО; для Західної Азії — ЕСКЗА; для Африки — ЕКА;

3) постійні комітети: з неурядових організацій (для підготовка доповідей на консультаційній основі про співпрацю з міжнародни­ми неурядовими організаціями); з планування розвитку; з природ­них ресурсів; з нових і відновлюваних джерел енергії з метою роз­витку; з державного управління та фінансів;

4) експертні органи (спеціальна група експертів з міжнародної співпраці з питань оподаткування).

Секретаріат — основний орган системи ООН, який займається міжнародними економічними та соціальними питаннями розробки програм у галузі науки й техніки; збору, аналізу та розповсюджен­ня даних міжнародної торговельної, транспортної, промислової та будівельної статистики; підготовки стандартів і статистичних кла­сифікацій.

Рада Безпеки — несе відповідальність за підтримку міжнарод­ного миру та безпеки (складається з п'ятнадцяти учасниць, з них п'ять — постійних та десять країн—учасниць, які обираються Ге­неральною Асамблеєю кожні два роки).

Міжнародний суд (м. Гаага) — головний юридичний орган, який приймає рішення та ухвалює консультаційні висновки щодо спірних питань міжнародного розвитку.

Рада з опіки — створена з метою сприяння соціально-еконо­мічного розвитку населення підопічних територій, що в минулому були колоніями на територіях держав, які входять до систему ООН. Оскільки остання з одинадцяти таких територій, над якими була встановлено опіку, отримала незалежність у 1994 році і стала учас­ницею ООН, Рада з опіки формально припинила своє існування. Відповідно до модифікованих правил процедури її засідання бу­дуть проводитися в разі виникнення такої необхідності.