2.3. Загальна характеристика основних міжнародних організацій системи ООН

магниевый скраб beletage

У системі регулювання економічної співпраці ООН виокрем­люють вісім основних організаційних утворень і програм.

1. Програма розвитку ООН (ПРООН) — створена в 1965 році і є найбільшою та найпотужнішою організацією, яка фінансує багато­галузеву економічну й технічну допомогу. Мета ПРООН — надан­ня допомоги країнам, що розвиваються, для прискорення їх еконо­мічного та соціального розвитку; сприяння в досягненні вищого рівня життя. ПРООН є багатостороннім механізмом ООН з надання субсидій на цілі стійкого розвитку людського потенціалу, здійснює свою діяльність у 174 країнах.

2. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) — заснована в 1967 році, включає 171 державу- учасницю. Мета діяльності ЮНІДО — координація промислового розвитку в системі ООН; сприяння промисловому розвитку та спів­робітництву на глобальному, регіональному, національному, галу­зевому рівнях; надання країнам, що розвиваються, технічної допо­моги через реалізацію конкретних проектів.

3. Міжнародна організація з атомної енергії (МАГАТЕ) — за­снована в 1957 році та включає 123 країни—учасниці. Метою МА­ГАТЕ є сприяння розвитку атомної енергетики та практичному за­стосуванню атомної енергії в мирних цілях; здійснення системи контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї; надання інформа­ції з усіх аспектів ядерної науки та технології.

4. Продовольча та сільськогосподарська організація (ФАО) за­снована в 1945 році, включає 184 держави—учасниці. Мета — спри­яння розвитку підприємств переробки, збуту та розподілу продово­льчих та сільськогосподарських товарів; підвищення рівня життя сільського населення; здійснення програм технічного співробітництва.

5. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР) — заснований в 1977 році, включає 165 країн—учасниць. Мета: фінансування проектів та програм збільшення виробництва продовольчих товарів, мобілізація додаткових засобів для надання допомоги країнам—учасницям, що розвиваються, допомога бідним прошаркам населення.

6. Міжнародна морська організація (ММО) — заснована в 1958 році, включає 166 держав—учасниць. Мета: здійснення спів­праці та обміну інформацією між країнами з технічних питань, сприяння встановленню стандартів і норм морської безпеки.

7. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) — заснована в 1947 році, включає 189 країн. Мета — налагодження безпечної та планомірної діяльності й розвитку цивільної авіації; задоволення по­треб населення в регулярних, економічних повітряних перевезеннях; встановлення норм та міжнародних правил цивільної оборони.

8.Всесвітня організація з туризму (ВОТ) — заснована в 1975 році, включає 138 країн—учасниць. Мета — сприяння розвитку туризму, технічне співробітництво щодо підвищення якості туристичного біз­несу, збір та обробка інформації з туристичної діяльності.