Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Охарактеризуйте передумови створення Організації Об'єднаних Націй.

2. Назвіть основні цілі та принципи діяльності ООН.

3. Які держави можуть бути членами ООН?

4. Які основні функції ООН у розв'язанні міжнародних проблем еко­номічного характеру?

5. Назвіть основні проблеми і суперечності в діяльності ООН.

6. Яким чином визначається розмір внесків держав—учасниць ООН?

7. Які органи входять до структури ООН?

8. Які функції належать до повноважень Генеральної Асамблеї ООН?

9. З яких підрозділів складається Економічна і соціальна рада? Назвіть їх функції.

10. Які основні напрями діяльності Секретаріату ООН?

11. Які регіональні комісії функціонують під керівництвом ЕКОСОР?

12. Вирішення яких питань належить до компетенції Ради Безпеки?

13. Через які спеціалізовані установи ООН здійснює регулювання еко­номічного співробітництва?

14. У яких напрямах здійснюється співпраця України з ООН?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Історія формування системи спеціалізованих установ ООН.

2. Проблеми функціонування ООН і можливі напрями її реформу­вання.

3. Основні аспекти діяльності Економічної і соціальної ради у сфері міжнародного економічного співробітництва.

4. Програма Розвитку ООН (ПРООН) та її проекти в Україні.

5. Спеціальні програми в структурі ООН, їх значення в системі міжна­родних відносин.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ:

1. Основними цілями ООН є:

1.1. Підтримка міжнародного миру та безпеки шляхом мирного врегу­лювання суперечок.

1.2. Розвиток дружніх відносин між націями на основі поваги принци­пу рівноправності та самовизначення народів.

1.3. Проведення нарад експертів, представників урядів, дипломатич­них переговорних конференцій з метою узгодження політики урядів з пи­тань розвитку світової торгівлі.

1.4. Правильні відповіді 1.1 і 2.1.

2.До компетенції Генеральної Асамблеї ООН входять:

2.1.Контроль за реалізацією рішень, підготовка засідань.

2.2.Розробка бюджету, публікація звітів.

2.3.Розв'язання різного роду конфліктів.

2.4. Визначення політики та принципів організації, формування вико­навчих органів.

3. Допоміжними органуми Генеральної Асамблеї ООН є:

3.1. Міжнародне агентство з атомної енергії.

3.2. Міжнародний торговельний центр ЮНКТАД/ВТО.

3.3. Міжнародний суд, Рада Безпеки.

3.4. Правильні відповіді 3.1 і 3.2.

4. До економічних функцій ООН відносяться:

4.1. Надання допомоги з метою розвитку, сприяння економічному розвитку найменш розвиненим країнам, розв'язання проблем захисту дов­кілля.

4.2. Вирішення міжнародних суперечок мирними засобами.

4.3. Підтримування миру й безпеки, прийом нових членів до організації.

4.4. Ведення переговорів зі спеціалізованими установами відносно угод, що стосуються взаємовідносин з ООН.

5. Для прийняття рішення з питань підтримання миру та безпеки, прийому нових членів необхідна:

5.1. Абсолютна більшість голосів.

5.2. Одностайність зацікавлених сторін.

5.3. Кваліфікована більшість голосів.

5.4. Кваліфікована одностайність.

6. Діяльність ООН Грунтується на дотриманні принципів:

6.1. Суверенної рівності всіх держав—членів, розв'язання міжнарод­них суперечок мирними засобами.

6.2. Утримання будь-якої держави від загрози або від застосування сили проти інших держав.

6.3. Регулярна сплата щорічних членських внесків до основного бю­джету організації.

6.4. Правильні відповіді 6.1 і 6.2.

7. Квоти щорічних внесків держав—учасниць до регулярного бюдже­ту ООН визначаються:

7.1. Відповідно до валового національного продукту й доходу з розра­хунком на одну особу населення країни.

7.2. На основі обсягів середньорічних експортних потоків країни.

7.3. Відповідно до розміру валового внутрішнього продукту країни.

7.4. Пропорційно до кількості засідань робочих і спеціальних органів Генеральної Асамблеї ООН, у яких брала участь делегація держави.

8. Керівництво операціями з підтримування миру, організацію міжна­родних конференцій, підготовки оглядів світових економічних та соціаль­них тенденцій і проблем здійснює:

8.1. Рада з опіки ООН.

8.2. Секретаріат ООН.

8.3. Рада Безпеки ООН.

8.4. Генеральна Асамблея ООН.

9. Головним органом з координації економічної діяльності ООН та спеціалізованих установ, пов'язаних з ООН, є:

9.1. Генеральна Асамблея.

9.2. Рада з опіки.

9.3. Секретаріат.

9.4. Економічна і соціальна рада.

10. Розміщенню інвестицій з коштів пенсійного фонду, які перебува­ють під контролем ООН, сприяє:

10.1. Комітет з економічних та фінансових питань.

10.2. Комітет з інвестицій.

10.3. Комісія з міжнародного права.

10.4. Рада з опіки.

11. Європейська економічна комісія ООН об 'єднує:

11.1. Тільки високорозвинені країни.

11.2. Усі європейські країни.

11.3. Європейські країни, США, Канаду, Ізраїль.

11.4. Країни—учасниці Європейського Союзу.

12. Якою регіональною комісією ЕКОСОР розроблено спеціальну про­граму для Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану та Узбекистану з метою надання допомоги в розвитку інститутів ринкового господарства та підприємництва?

12.1. Європейською економічною комісією.

12.2. Економічною і соціальною комісією для Азії і Тихого океану.

12.3. Економічною і соціальною комісією ООН для Західної Азії.

12.4. Правильні відповіді 12.1 і 12.2.

13. Первинна назва ООН «Об 'єднані Нації» була запропонована:

13.1. Ф. Рузвельтом.

13.2. Й. Сталіним.

13.3. У. Черчіллем.

13.4. Ф. Кастро.

14. Рішення Генеральної Асамблеї ООН для урядів країн—учасниць мають:

14.1. Обов'язкову юридичну силу.

14.2. Рекомендаційний характер.

14.3. Інформативний характер.

14.4. Нормативний характер.

15. Який характер стосовно держав—учасниць ООН мають резолю­ції Економічної і соціальної ради?

15.1. Обов'язковий.

15.2. Рекомендаційний.

15.3. Інформативний.

15.4. Консультативний.

16. Проведення досліджень і складання доповідей з міжнародних проблем в економічній і соціальній сфері належить до функцій:

16.1. Генеральної Асамблеї ООН.

16.2. Комітету з економічних і фінансових питань.

16.3. Економічної і соціальної ради.

16.4. Секретаріату ООН.

17. Яким Комітетом Генеральної Асамблеї ООН було розроблено проект Конвенції про право міжнародних договорів?

17.1. Комісією ООН з права міжнародної торгівлі.

17.2. Комітетом з економічних і фінансових питань.

17.3. Комісією з міжнародного права.

17.4. Комісією для соціального розвитку.

18. До функціональних комісій Економічної і соціальної ради нале­жить:

18.1. Комісія для соціального розвитку.

18.2. Комісія з наркотичних засобів.

18.3. Комісія з права міжнародної торгівлі.

18.4. Правильні відповіді 18.1 і 18.2.

19. Головним робочим органом Економічної і соціальної ради, що здійснює планування діяльності, є:

19.1. Комітет для програм і координації.

19.2. Комітет з неурядових організацій.

19.3. Комітет з планування розвитку.

19.4. Комісія з сприяння розвитку.

20. До експертів Економічної і соціальної ради належить:

20.1. Спеціальна група експертів з міжнародного співробітництва у сфері оподаткування.

20.2. Комітет із планування розвитку.

20.3. Комісія з транснаціональних корпорацій.

20.4. Правильні відповіді 20.1 і 20.2.

21. Які регіональні комісії діють під егідою ООН?

21.1. Європейська економічна комісія.

21.2. Економічна і соціальна комісія для Західної Азії.

21.3. Митний та економічний союз Центральної Африки.

21.4. Правильні відповіді 21.1 і 21.2.

22. Фінансування багатогалузевої економічної та технічної допомоги країнам, що розвиваються, здійснює:

22.1. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку.

22.2. Програма розвитку ООН.

22.3. Європейська економічна комісія.

22.4. Комісія зі сприяння розвитку.

23. Метою якої організації системи ООН є сприяння розвитку під­приємств переробки, збуту та розподілу продовольчих та сільськогоспо­дарських товарів?

23.1. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку.

23.2. Програми розвитку ООН.

23.3. Продовольчої та сільськогосподарської організації.

23.4. Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку.

24. Фінансування проектів та програм збільшення виробництва про­довольчих товарів здійснює:

24.1. Продовольча та сільськогосподарська організація.

24.2. Програма розвитку ООН.

24.3. Міжнародний валютний фонд.

24.4. Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку.

25. До автономних організацій, пов 'язаних із системою ООН, нале­жить:

25.1. Міжнародне агентство з атомної енергії.

25.2. Всесвітня торговельна організація.

25.3. Міжнародний валютний фонд.

25.4. Правильні відповіді 25.1 і 25.2.

Рекомендована література

1. Божко С. Суть глобальной стратегії ООН / Станіслав Божко // Пер­сонал. — 2009. — № 3—4. — С. 4—12.

2. Віднянський С. Україна — одна із засновниць ООН / Сергій Віднян- ський // Політика і час. — 2005. — № 9—10 (вересень-жовтень). — С. 3—10.

3. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб­ник / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва — К.: КНЕУ, 2001. — 340 с.

4. Дахно 1.1. Міжнародна економіка / І. І. Дахно, Ю. А. Бовтрук. — К., 2002. — 216 с.

5. Румянцев А. П., Климко Г. Н. Міжнародна економіка / А. П. Ру- мянцев, Г. Н. Климко. — К.: Знання-Прес, 2004. — 449 с.

6. Тункина Г. И. Международное право: Учебник / Г. И. Тункина. — М.: Юрид. лит., 2004. — С. 234.

7. Матеріали офіційного сайту ООН в Україні: http://www.un.kiev.ua/ ua/undp/.