Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Який вилив на взаємовідносини європейський країн мало створення Європейського співтовариства вугілля і сталі?

2. На якому етапі європейської інтеграції було створено митний союз?

3. Створення якого об'єднання європейських країн передбачало віль­ний обмін товарами і послугами?

4. З якою метою було створено Європейське Економічне Співтовариство?

5. Які результати формування спільного ринку в межах Європейсько­го Економічного Співтовариства?

6. Назвіть нормативно-правові акти, що характеризують послідовність європейської інтеграції.

7. Які країни—учасниці ЄС не запровадили на своїй території обіг єв­ро і з яких причин?

8. Яким критеріям повинна відповідати країна для прийняття до ЄС?

9. Яка головна умова початку переговорів про вступ країни до ЄС?

10. Окресліть перспективи розширення ЄС.

11. У чому полягають проблеми інтеграції до ЄС Туреччини?

12. Які країни отримали статус кандидата на вступ до ЄС?

13. Назвіть вимоги до осіб, які входять до складу Ради Європейського Союзу.

14. Які функції виконує Рада Європейського Союзу?

15. Яким чином приймаються рішення Радою Європейського Союзу?

16. За якими принципами формується склад Європейської ради?

17. Які функції виконує Європейський парламент?

18. Яка інституція є виконавчим органом ЄС?

19. Як формується склад Європейської комісії?

20. Які суперечки розв'язує Європейський суд і які справи належать до юрисдикції Суду першої інстанції?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Європейське співтовариство вугілля і сталі як перший крок до ство­рення Європейського Союзу.

2. Етапи валютної інтеграції в межах Європейського Союзу.

3. Стратегія інтеграції України до ЄС: проблеми і перспективи.

4. Напрями адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу.

5. Вплив приєднання до ЄС нових країн на формування внутрішньої та зовнішньої політики Співтовариства.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Першим етапом у процесі формування Європейського Союзу вва­жають створення:

1.1. Європейського об'єднання вугілля і сталі.

1.2. Європейського Економічного Співтовариства.

1.3. Європейського об'єднання з атомної енергії.

1.4. Комісії європейських співтовариств.

2. На основі якого договору створено Європейський Союз?

2.1. Римського.

2.2. Паризького.

2.3. Маастрихтського.

2.4. Бернського.

3. До якого рівня інтеграції належать Європейське Економічне Спів­товариство?

3.1. Зони преференційної торгівлі.

3.2. Зони вільної торгівлі.

3.3. Митного союзу.

3.4. Спільного ринку.

4. Основним завданням Європейської валютної системи було:

4.1. Стабілізація курсу валют.

4.2. Зняття обмежень переміщення товарів між країнами.

4.3. Збереження структури зовнішніх тарифів кожної країни.

4.4. Надання пільгових кредитів на розвиток інфраструктури.

5. Виконавчим органом Європейського Союзу є:

5.1. Рада ЄС.

5.2. Комісія ЄС.

5.3. Європейський парламент.

5.4. Європейський суд.

6. Які країни є учасницями Європейської асоціації вільної торгівлі?

6.1. Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди.

6.2. Німеччина, Франція, Велика Британія, Данія.

6.3. Швейцарія, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн.

6.4. Правильні відповіді 6.1 і 6.2.

7. Яку розрахункову валюту було замінено на євро?

7.1. СДР.

7.2. Екю.

7.3. Марку.

7.4. Злотий.

8. Яким критеріям повинна відповідати країна-кандидат на вступ до ЄС?

8.1. Гарантії прав людини.

8.2. Функціонуюча ринкова економіка.

8.3. Забезпечення персональними комп'ютерами більше 50 % насе­лення.

8.4. Правильні відповіді 8.1 і 8.2.

9. Який рівень міжнародної інтеграції являє собою Європейський Союз?

9.1. Зону преференційної торгівлі.

9.2. Митний союз.

9.3. Спільний ринок.

9.4. Економічний союз.

10. У якому році було укладено договір про створення Європейського Союзу?

10.1. 1985.

10.2. 1988.

10.3. 1992.

10.4. 1995.

11. Європейське співтовариство було створене на основі:

11.1. Паризького договору.

11.2. Римського договору.

11.3. Маастрихтського договору.

11.4. Бернської конвенції.

12. Європейське об'єднання вугілля і сталі та Євратом стали осно­вою створення:

12.1. Європейського співтовариства.

12.2. Європейської валютної системи.

12.3. Європейського Економічного Співтовариства.

12.4. Європейської комісії.

13. Консультативним органом Європейського Союзу є:

13.1. РадаЄС.

13.2. Комісія ЄС.

13.3. Європейський парламент.

13.4. Європейський суд.

14. У якому році було запроваджено безготівкову загальноєвропейсь­ку валюту?

14.1. 1985.

14.2. 1989.

14.3. 1995.

14.4. 1999.

15. Які функції виконує Комісія Європейського Союзу?

15.1. Законодавчі.

15.2. Виконавчі.

15.3. Консультативні.

15.4. Контролюючі.

16. Документ, у якому зафіксовано рішення країн про утворення Єв­ропейського Союзу на засадах Європейського співтовариства, доповнених новими формами співпраці, називається:

16.1. Паризьким договором.

16.2. Римським договором.

16.3. Маастрихтським договором.

16.4. Європейським договором.

17. Негативним наслідком розширення ЄС уважається:

17.1. Скорочення видатків на обмін валют і страхування від валютних ризиків.

17.2. Посилення конкуренції між підприємствами і банками.

17.3. Скорочення середнього рівня ВВП на одного мешканця.

17.4. Гармонізація законодавства.

18. Назвіть головну інституцію Європейського Союзу:

18.1. Європейська комісія.

18.2. Рада Європейського Союзу.

18.3. Європейський парламент.

18.4. Європейський суд.

19. Законодавчим органом Європейського Союзу є:

19.1. РадаЄС.

19.2. Комісія ЄС.

19.3. Європейський парламент.

19.4. Європейський суд.

20. У якому році запроваджено готівкову загальноєвропейську валюту?

20.1. 1985.

20.2. 1999.

20.3. 2000.

20.4. 2002.

21. Які із зазначених країн приєдналися до Європейського Союзу в 2004 році?

21.1. Греція, Іспанія.

21.2. Португалія, Австрія.

21.3. Польща, Угорщина.

21.4. Фінляндія, Швеція.

22. Скільки країн входить до Європейського Союзу? 22.1. 10.

22.2. 12.

15.

27.

23. Європейське об'єднання вугілля і сталі було створено з метою:

23.1. Надання протекціоністської підтримки власним виробникам.

23.2. Забезпечення стабілізації валют.

23.3. Збереження структури зовнішніх тарифів кожної країни.

23.4. Усунення перешкод на шляху пересування робочої сили.

24. Як називалася безготівкова загальноєвропейська валюта?

24.1. Екю.

24.2. Євро.

24.3. СДР.

Марка.

25. На якому рівні інтеграції кожна з країн—учасниць має право про­водити власну торговельну політику стосовно країн, що не входять в ін­теграційне угрупування?

25.1. Зона вільної торгівлі.

25.2. Митний союз.

25.3. Спільний ринок.

25.4. Економічний і валютний союз.

Рекомендована література

1.Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» // [Електронний ресурс]. — Режим до­ступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=615 %2F98.

2. Дайнел Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції [Нау­ково-популярне видання: англ.] / Дайнел Д. — К: К.І.С., 2006. — 696 c.

3.Савельєв Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції науки / Євген Савельев // Журнал європейської економіки. — 2006. — № 2. — C. 111—119.

4.Тоді Ф. Нарис історії Європейського Союзу [Науково-популярне ви­дання: англ.] / Тоді Ф. — К: К.І.С., 2001. — 142 c.

5.Інструмент європейського сусідства і партнерства — нові можливо­сті для України / Під ред. А. Андрусевича. — Л., 2008. — 160 с.

6.Розвиток інституційної системи Європейської Спільноти // [Елект­ронний ресурс]. — Режим доступу: // www.youth.crimeastar.net/europe/html

7.Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2007 рік // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/operativ2007.