Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Які основні цілі організації економічного співробітництва і розвитку?

2. Назвіть основні напрями діяльності ОЕСР.

3. Які підрозділи складають структурну побудову ОЕСР?

4. Який орган ОЕСР вирішує питання надання допомоги державам— членам?

5. Який підрозділ Секретаріату ОЕСР координує співпрацю з постсо- ціалістичними країнами?

6. Назвіть основні функції Центру співробітництва з європейськими країнами з перехідною економікою.

7. Який механізм фінансування ОЕСР?

8. У яких формах надається економічна допомога членами ОЕСР краї­нам, що розвиваються?

9. Які автономні організації функціонують у межах ОЕСР?

10. У чому полягають відмінності напрямів діяльності Міжнародного енергетичного агентства і Агентства з ядерної енергії?

11. Яка міжнародна організація здійснює свою діяльність у сфері гар­монізації національних законодавств європейських країн?

12.Які проекти реалізуються в Україні Радою Європи?

13. Охарактеризуйте структуру і основні напрями діяльності Співдруж­ності Націй.

14. Які країни є учасницями Організації Північного співробітництва? У яких сферах здійснюється співпраця цих держав?

15. З якою метою створено Лігу арабських держав?

16. Які країни можуть стати учасницями Організації Ісламська конфе­ренція?

17. Діяльність якої організації спрямована на підтримку миру в Європі?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Перспективи співробітництва України з Радою Європи.

2. Міждержавні організації арабських країн.

3. Діяльність ОЕСР з підтримки розвитку країн Центральної та Схід­ної Європи.

4. Багатостороння угода з інвестицій: мета, завдання і основні напря­ми співпраці.

5. Співпраця країн з Міжнародним енергетичним агентством у розв'язанні енергетичних проблем.

6. Практика регулювання розвитку атомної енергетики Агентством з ядерної енергії.

7. Основні напрями діяльності Центру досліджень і нововведень у сфері освіти.

8. ОБСЄ: основні напрями діяльності та взаємовідносини з Україною.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Які автономні організації створено в межах ОЕСР?

1.1. Міжнародне енергетичне агентство.

1.2. Агентство з ядерної енергії.

1.3. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій.

1.4. Правильні відповіді 1.1 і 1.2.

2. Рішення ОЕСР щодо регулювання міжнародної торгівлі, стабіліза­ції валютно-кредитної системи є:

2.1. Обов 'язковими.

2.2. Рекомендаційними.

2.3. Інформативними.

2.4. Консультативними.

3. У роботі ОЕСР беруть участь представники:

3.1. Комісії ЄС.

3.2. Євроатома.

3.3. Міжнародної асоціації розвитку.

3.4. Правильні відповіді 3.1. і 3.2.

4. Учасниками ОЕСР є:

4.1. Промислово розвинені країни.

4.2. Країни, що розвиваються.

4.3. Країни з перехідною економікою

4.4. Правильні відповіді 4.1. і 4.2.

5. Найважливішими напрямами ОЕСР є:

5.1. Координація економічної політики країн—учасниць з метою усу­нення протиріч у сфері міжнародної торгівлі, стабілізації валютно- кредитної системи.

5.2. Розв'язання проблем у взаємовідносинах з країнами, що розвива­ються.

5.3. Підтримання міжнародного миру та безпеки, розвиток дружніх відносин між націями на принципах рівноправності і самовизначення на­родів.

5.4. Правильні відповіді 5.1 і 5.2.

6. За яким принципом формується Рада ОЕСР ?

6.1. До складу входять по одному представнику від кожної країни.

6.2. Кількість представників визначається пропорційно до розміру внеску до бюджету організації.

6.3. В залежності від інтересів країн—учасниць.

6.4. Представництво держав—учасниць визначається на правах ро­тації.

7. До якого типу міжнародних організацій належить ОЕСР?

7.1. Галузева економічна організація.

7.2. Міждержавна організація загальноекономічного характеру.

7.3. Міжнародна недержавна організація.

7.4. Наднаціональна організація.

8. Керівним органом ОЕСР є:

8.1. Секретаріат.

8.2. Генеральна Асамблея.

8.3. Рада.

8.4. Виконавчий комітет.

9. З метою координації зв 'язків між ОЕСР і країнами Східної Європи створено:

9.1. Комітет сприяння розвитку.

9.2. Центр зі співробітництва з європейськими країнами з перехідною економікою.

9.3. Центр розвитку ОЕСР.

9.4. Комітет з економічної політики, економіки і розвитку.

10.З якою метою створено Центр розвитку ОЕСР?

10.1.Для заохочення і сприяння розвитку дослідницької діяльності в сфері освіти.

10.2.Для забезпечення багатостороннього економічного співробітниц­тва між ОЕСР і країнами з перехідною економікою.

10.3.Для розробки загальноекономічної політики країн—учасниць ОЕСР.

10.4.Для обміну знаннями і досвідом у сфері економічного розвитку між країнами—учасницями ОЕСР, передачі знань і досвіду країнам, що розвиваються.

11. З якою метою в 1975 році було створено «Велику Сімку»?

11.1.Для обговорення глобальних фінансових і валютних питань на рів­ні урядів провідних країн.

11.2.Для сприяння ефективному використанню економічних ресурсів промисловості і сільського господарства.

11.3. Для розробки конвенцій і угод, на основі яких здійснюється уні­фікація і зміна законодавства держав—учасниць.

11.4. Для сприяння розвитку країн з перехідною економікою через на­дання технічної допомоги.

12. Яка із зазначених країн не є членом групи «Великої Сімки»?

12.1.Велика Британія.

12.2.Канада.

12.3.Франція.

12.4.Іспанія.

13. Які автономні організації створено в межах ОЕСР?

13.1.Міжнародне енергетичне агентство.

13.2.Агентство з ядерної енергії.

13.3.Міжнародне агентство з атомної енергії.

13.4.Правильні відповіді 13.1 і 13.2.

14. Назвіть основні цілі Міжнародного енергетичного агентства:

14.1.Співробітництво з метою розвитку альтернативних джерел енер­гії, підвищення ефективності використання енергії.

14.2.Удосконалення системи, скерованої на подолання перешкод у по­стачанні енергії, забезпечення інформацією про стан світового ринку нафти.

14.3.Сприяння безпечному мирному застосуванню атомної енергії.

14.4.Правильні відповіді 14.1 і 14.2.

15. Основними напрямами діяльності Міжнародного енергетичного агентства є:

15.1.Проведення аналізу політики країн—членів у галузі енергетики з метою сприяння ефективному використанню і збереженню енергоре­сурсів.

15.2.Здійснення заходів щодо створення резервних запасів енергоно­сіїв для використання в надзвичайних ситуаціях, скорочення споживання нафти.

15.3. Визначення стандартів і правил безпеки та охорони здоров'я; на­гляд за дотриманням правил, що запобігають використанню атомної енер­гії у військових цілях.

15.4. Правильні відповіді 15.1 і 15.2.

16. Назвіть основні напрями діяльності Агентства з ядерної енергії:

16.1. Сприяння проведенню в країнах—членах досліджень тенденцій розвитку ядерної енергетики, з ядерної фізики, з правових аспектів.

16.2. Координація політики і регулювання діяльності країн—членів у галузі атомної енергетики, а також у використанні ядерної енергії і екс­плуатації об'єктів з ядерним паливним циклом у світі.

16.3. Сприяння безпечному мирному застосуванню атомної енергії.

16.4. Правильні відповіді 16.1 і 16.2.

17. У межах якої організації створено міждисциплінарний орган спів­робітництва на рівні міністрів з питань боротьби з наркоманією і неза­конним обігом наркотичних засобів?

17.1. Співдружності націй.

17.2. Ради Європи.

17.3. Північного співробітництва.

17.4. Ліги арабських держав.

18. Діяльність Ради Європи спрямована на:

18.1. Розробку конвенцій і угод, на основі яких здійснюється уніфіка­ція і зміна законодавства держав—учасниць.

18.2. Співробітництво з питань захисту прав людини, діяльності засо­бів масової інформації, у правовій галузі, з соціально-економічних питань, у сфері охорони здоров'я.

18.3. Забезпечення широкого економічного співробітництва з країнами Східної Європи.

18.4. Правильні відповіді 18.1 і 18.2.

19. «Група Помпіду» здійснює свою діяльність у сфері:

19.1. Боротьби з наркоманією і незаконним обігом наркотичних засобів.

19.2. Охорони живої природи і довкілля в Європі.

19.3. Гармонійного соціально-економічного розвитку регіонів.

19.4. Розвитку малих і середніх підприємств.

20. Які завдання охоплює Бернська конвенція (1982):

20.1. Охорона літературних та художніх творів.

20.2. Збереження живої природи і довкілля.

20.3. Підвищення рівня соціального захисту та сприяння у сфері зайня­тості.

20.4. Боротьба з наркоманією.

21. Фонд соціального розвитку, створений як фінансовий орган Ради Європи, надає інвестиційні кредити для фінансування програм у сфері:

21.1. Професійної підготовки.

21.2. Захисту довкілля.

21.3. Міжнародного торговельного судноплавства.

21.4. Правильні відповіді 21.1 і 21.2.

22. Діяльність якої міжнародної організації регламентується Вест- мінстерським Статутом?

22.1. Ради Європи.

22.2. Міжнародного енергетичного агентства.

22.3. Співдружності націй.

22.4. Північного співробітництва.

23. На конференції якої міжнародної організації було ухвалено Декла­рацію про світову торгівлю та Декларацію про довкілля?

23.1. Співдружності націй.

23.2. Ради Європи.

23.3. Північного співробітництва.

23.4. ОЕСР.

24. Які нормативні акти були прийняті Радою Європи?

24.1. Конвенція зі збереження живої природи і довкілля.

24.2. Європейська хартія регіонального планування.

24.3. Декларація про світову торгівлю.

24.4. Правильні відповіді 24.1 і 24.2.

25. Яка країна не є учасником Організації Північного співробітництва?

25.1. Швейцарія.

25.2. Ірландія.

25.3. Данія.

25.4. Правильні відповіді 25.1 і 25.2.

Рекомендована література

1. Международньїе организации: Справочное пособие / В. Е. Улахо- вич. — М.: ACT; Мн.: Харвест, 2003.

2. ОЗСР о состоянии и перспективах развития зкономики // БИКИ. — 2008. — № 82.

3. Прокопчук А. В. Міжнародні торговельно-економічні конфлікти: сутність, природа і класифікація // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 4. — С. 35—48.

5. ГерчиковаИ. Н. Международньїе зкономические организации: регули- рование мирохозяйственньїх связей и предпринимательской деятельности: Учебное пособие. — М.: Издательство AO «Консалтбанкир», 2000.— 624 с.

6. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. — К: Либідь, 2000. — 582 с.

7. Гладкий О. Україна — ОБСЄ: особлива форма співробітництва // Політика і час. — 2001. — № 6. — С. 63—65.

8. Страньї мира и международньїе организации: Справочник. — М., 2004. — С. 36—98.

9. www.oecd.org.