Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Визначте передумови створення НАТО.

2. Назвіть основні принципи Північноатлантичного Союзу.

3. Назвіть основні органи НАТО?

4. Які органи НАТО є допоміжними?

5. Які функції належать Північноатлантичній раді?

6. Визначте основні зобов'язання відповідно до Хартії про Особливе партнерство між НАТО і Україною.

7.Які програми реалізуються в межах співробітництва України з НА­ТО в економічній сфері?

8.Які програми реалізуються в межах співробітництва України з НА­ТО в науковій сфері?

9.Які програми реалізуються в межах співробітництва України з НА­ТО в інформаційній сфері?

10. Які програми реалізуються в межах співробітництва України з НА­ТО у військових галузях?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Інституціональні передумови та принципи створення НАТО.

2. Програма «Партнерство заради миру»: сутність, основні цілі та зав­дання.

3. Інституційно-правова основа існування та діяльність НАТО.

4. Напрями і форми співробітництва України з НАТО.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому році було підписано Північноатлантичний договір?

1.1.1946.

1.2.1948.

1.3.1949.

1.4. Немає правильної відповіді.

2. Які країни Брюссельського договору розпочали переговори про укла­дання Північноатлантичного договору?

2.1.Франція і США.

2.2.США і Канада.

2.3.Японія і Франція.

2.4.Немає правильної відповіді.

3. НАТО — це:

3.1.Міжурядова організація.

3.2.Регіональна організація.

3.3.Неурядова організація.

3.4.Немає правильної відповіді.

4. Основним документом організації є:

4.1.Брюссельський договір.

4.2.Північний договір.

4.3.Північноатлантичний договір.

4.4.Немає правильної відповіді.

5. До базисних принципів Північноатлантичного Союзу належать:

5.1. Вірність прийнятим на себе загальним зобов'язанням суверенних держав.

5.2.Співробітництво суверенних держав.

5.3.Неподільність безпеки суверенних держав.

5.4.Усі відповіді правильні.

6. Завдання НАТО носять:

6.1.Соціальний напрямок.

6.2.Військовий напрямок.

6.3.Економічний напрямок.

6.4.Усі відповіді правильні.

7. Де розташовується штаб-квартира НАТО?

7.1. Париж.

7.2. Брюссель.

7.3. Токіо.

7.4. Рим.

8. Яка мета та завдання діяльності організації?

8.1. Сприяти військовій та політичній координації.

8.2. Підтримувати бойову підготовку держав.

8.3. Здійснювати навчання та розробку доктрин.

8.4. Усі відповіді правильні.

9. До основних органів НАТО належать:

9.1. Комітет оборонного планування.

9.2. Військовий комітет.

9.3. Політичний комітет вищого рівня.

9.4. Усі відповіді правильні.

10. У допоміжних комітетами є:

10.1.Військовий комітет.

10.2.Політичний комітет вищого рівня.

10.3.Виконавча робоча група.

10.4. Усі відповіді правильні.

11. Керівним органом НАТО є:

11.1.Виконавча робоча група.

11.2.Генеральний секретар.

11.3.Північноатлантична рада.

11.4.Немає правильної відповіді.

12. НАТО як міжурядова асоціація вільних і Незалежних Держав не здійснює:

12.1. Функцію наднаціональних повноважень.

12.2. Формування політики поза залежністю від її членів.

12.3.Прийняття рішень декількома країнами.

12.4. Усі відповіді правильні.

13.Північноатлантична рада збирається представниками країн—уча­сниць:

13.1.раз на місяць.

13.2.раз на тиждень.

13.3. два рази на місяць.

13.4.Немає правильної відповіді.

14. Повноваження якого органу організації визначає Північноатлан­тичний Союз?

14.1.Комітет оборонного планування.

14.2.Північноатлантична рада.

14.3.Група ядерного планування.

14.4.Немає правильної відповіді.

15. Північноатлантична рада володіє:

15.1. Реальною політичною владою.

15.2. Правом прийняття рішення.

15.3. Випуском заяв та комюніке.

15.4. Усі відповіді правильні.

16. Головною метою комітету оборонного планування є:

16.1. Прийняття рішень.

16.2. Надання вказівок військовому керівництву НАТО.

16.3. Проведення консультацій, що стосуються ролі ядерних сил.

16.4. Усі відповіді правильні.

17. Яка з країн НАТО не бере участі в роботі групи ядерного плану­вання?

17.1. Румунія.

17.2. Латвія.

17.3. Франція.

17.4. Польща.

18. Яка з країн організації присутня на засіданнях групи ядерного пла­нування в ролі експерта?

18.1. Естонія.

18.2. Франція.

18.3. Ісландія.

18.4. Данія.

19. Якому основному органу організації НАТО дозволено формувати допоміжні органи організації?

19.1. Генеральний секретар.

19.2. Північноатлантична рада.

19.3. Комітет оборонного планування.

19.4. Група ядерного планування.

20. На які посади одночасно висувається генеральний секретар НАТО?

20.1. Голова комітету оборонного планування.

20.2. Голова групи ядерного планування.

20.3. Голова Північноатлантичної ради.

20.4. Усі відповіді правильні.

21. У якому році в Kueei eidKpumo Центр тформації i документації НАТО в Укроїш?

21.1. 1994.

21.2. 1997.

21.3. 1999.

21.4. 2000.

22. Визначте важливі компоненти cniвpoбimнuцmвa України з НАТО в єкономічній галузі

22.1. Спільний проект Україна—НАТО з мовної перепідготовки вій­ськовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

22.2. Створення розділу Україна—НАТО на Інтернет-сторінці НАТО.

22.3. Створення Спільної робочої групи (СРГ) Україна—НАТО з пи­тань науки та захисту довкілля.

22.4. Немає правильної відповіді.

23. Визначте важливі складові cniвpoбimнuцmвa України з НАТО в ін­формаційній сфері.

23.1. Створення Спільної робочої групи (СРГ) Україна—НАТО з пи­тань науки та захисту довкілля.

23.2. Створення розділу Україна—НАТО на Інтернет-сторінці НАТО.

23.3. Спільний проект Україна—НАТО з мовної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.

23.4. Немає правильної відповіді.

24. Визначте важливі складові cniвpoбimнuцmвa України з НАТО у вій­ськовій галузі.

24.1. Створення робочої групи відкритого складу з питань економічної безпеки.

24.2. Створення Спільної робочої групи (СРГ) Україна—НАТО з пи­тань науки та захисту довкілля.

24.3. Використання досвіду й допомоги НАТО, держав—членів і кра­їн—партнерів Альянсу для реформування та розвитку ЗС України.

24.4. Немає правильної відповіді.

25. У якому році було створено у Верховній Раді України парламент­ську групу «Україна—НАТО?

25.1. 1999.

25.2. 2000.

25.3. 2002.

25.4. 2006.

Рекомендована література

1. Соскін О. І. Вступ до НАТО — стратегічний вибір / О. І. Соскін — К.: Видавництво «Інститут трансформації суспільства», 2008. — 192 с.

2. Черевань В. НАТО-Україна: хто здобув перемогу в Бухаресті? / Ва­лентин Черевань // Голос України — 2008. — 30 квітня.

3. Про питання вступу України до Організації північноатлантичного договору (НАТО): Постанова від 6 березня 2008 року № 6-У 1 // ВВРУ. — 2008. — № 13.

4. Хандогій В. Д., Соловей А. А. Аналіз сучасної системи міжнародних організацій, що забезпечують безпеку в Європі / В. Д. Хандогій, А. А. Со­ловей // Наука і оборона. — 2008. — № 3. — С. 3—11.

5. їжак О. Україна в новому циклі розширення НАТО / Олександр їжак // Політика і Час. — № 11. — 2002. — С. 11—15.

6. Aslund Anders. An Expandmg Europe, іп Declme // The Washmgton Post. — Sunday, April 25, P.B05.

7. Cohen Roger. An EU mHestone, U.S. is focused elsewhere // International Herald Tribune. — Friday, April 30, 2004.