ТЕМА 6 ЮНЕСКО — МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ

магниевый скраб beletage

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй створена з метою зміцнення миру i безпеки шляхом розширення співробіт­ництва народів у галузі освіти, науки i культури. У розділі про­аналізовано передумови створення та основні напрями діяльно­сті ЮНЕСКО. Розглянуто організаційну структуру міжнародної організації. В третьому питанні визначено активність України та її роль у діяльності ЮНЕСКО.

6.1. Основні напрями діяльності ЮНЕСКО

ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) засновано на Установчій конференції в Лондоні 16 листопада 1945 року, це було прийнято Статут організації полі­тичної і правової основи діяльності. Після ратифікації двадцятьма державами Статут набув чинності 4 листопада 1946 році. Відтоді цей день уважається датою створення ЮНЕСКО. Абревіатура ор­ганізації — перші букви англійської назви Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

ЮНЕСКО — міжнародна, спеціалізована установа ООН, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'ятників культури тощо. Станом на квітень 2007 року членами ЮНЕСКО були 192 країни (останньою країною—членом стала Чорногорія).

Головні завдання ЮНЕСКО полягають у:

— зміцненні миру і безпеки шляхом розширення співробітницт­ва народів у галузі освіти, науки і культури;

— укоріненні у свідомості населення різних країн необхідності захисту миру.

До основних сфер компетенції ЮНЕСКО належать: освіта (від дошкільної до вищої та безперервної, у тому числі освіта для доро­слих, превентивна (профілактична), спеціальну, професійно- технічна та екологічна);

— природничі науки; точні та гуманітарні науки; культура і міжнародне культурне співробітництво; засоби масової інформації, інформатика та комунікація.

Організацією реалізується низка довгострокових широкомасш­табних міжнародних програм і проектів у таких галузях науки та освіти, як океанографія, екологія, гідрологія, відновлювані джерела енергії, геологічна кореляція, науково-технічна інформація, інфор­матика, комунікація, біоетика, управління соціальними перетво­реннями, відновлення культурних цінностей, збереження всесвіт­ньої культурної і природної спадщини, професійно-технічна освіта, освіта XXI ст. тощо.

В освітній сфері заходи ЮНЕСКО спрямовані на:

—розширення доступу до базової освіти та ліквідацію непись­менності;

—розвиток екологічної та превентивної, безперервної, профе­сійно-технічної та вищої освіти;

—проведення аналізу та оцінки національних освітніх систем, розробку політики та здійснення реформ в освітній сфері з метою покращання її якості та адаптації до потреб суспільства;

— підготовку освітянських кадрів;

—визнання еквівалентності навчальних курсів, свідоцтв і дип­ломів у сфері освіти.

У галузі науки ЮНЕСКО сприяє міжнародному співробітництву у фундаментальних та інженерних науках, вузівській науці, розвитку та застосуванню в різних галузях нових інформаційних і телекомуніка­ційних технологій. У гуманітарних науках реалізуються проекти, що стосуються людських аспектів глобальних соціальних змін і розвитку, зміцнення демократичних процесів, забезпечення прав людини, усу­нення різного роду дискримінації, участі молоді в розвитку суспільст­ва, питань поліетнічного співіснування, запобігання національним та етнічним конфліктам, створення клімату соціальної гармонії.

ЮНЕСКО у сфері культури вирішує такі завдання:

— збереження й відродження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини; — розвитку мистецтв; — сприяння розвитку сучасних культур; — повернення втрачених культурних цінностей країнам їхнього походження; — поширення літератури та читання шляхом сприяння розвитку книговидавничої справи; — розвиток індустрії культури та розробка політики в галузі культури;

— захист авторських і суміжних прав; — аналіз взаємозв'язку між культурою та розвитком, урахування культурного фактора в розвитку суспільства; — досягнення культурного плюралізму та міжкультурного діалогу.

У комунікаційній та інформаційній сфері ЮНЕСКО покликана сприяти вільному поширенню інформації, плюралізму та незалеж­ності засобів інформації, зміцненню та модернізації інформаційних інфраструктур і служб документації (бібліотек, архівів) у країнах— членах, застосуванню новітніх інформаційних і телекомунікацій­них технологій, підготовці кадрів.

До інституційного базису діяльності належать такі основні між­народно-правові документи ЮНЕСКО, як:

1)Конвенція про охорону культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954);

2)Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (1970);

3)Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972);

4)Регіональні конвенції (у т.ч. Європейська) про визнання на­вчальних курсів і дипломів з вищої освіти та ін.;

5)Рекомендації про міжнародний обмін культурними цінностя­ми (1976); про участь і вклад громадських кіл у культурне життя (1976);

6)Конвенція про основні принципи, що стосуються вкладу за­собів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взає­морозуміння, розвиток прав людини і боротьбу проти расизму й апартеїду і підбурювання до війни (1978);

7)Конвенція про раси і расові забобони (1978);

8)Конвенція про охорону підводної культурної спадщини (2001);

9)Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003);

10)Конвенція про охорону та заохочення різноманіття форм культурного самовираження (2005).

ЮНЕСКО підтримує постійні офіційні консультативні та парт­нерські зв'язки близько з 600 міжнародними неурядовими органі­заціями та майже з усіма спеціалізованими установами системи ООН. Близько 1200 міжнародних неурядових організацій підтри­мують з ЮНЕСКО епізодичні ділові контакти.

Видається близько 50-ти бюлетенів і 20-ти періодичних видань: «Природа і ресурси», «Перспективи» (освіта), «Міжнародний журнал суспільних наук», «Музеї», «Витоки». Щороку Організація публікує до 200 книжок, досліджень, брошур, доповідей з питань її компетенції.