Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Визначте передумови створення ЮНЕСКО.

2. У чому полягають основні завдання ЮНЕСКО?

3. Які основні сфери компетенції організації ЮНЕСКО?

4. Які напряки розвитку освіти визначені в діяльності ЮНЕСКО?

5. Які зусилля спрямовує ЮНЕСКО на розвиток науки?

6. Які зусилля спрямовує ЮНЕСКО на розвиток культури?

7. Які заходи та зусилля спрямовує ЮНЕСКО на розвиток комунікації та інформації?

8. Перерахуйте основні міжнародно-правові документи ЮНЕСКО.

9. Які органи належать до структури ЮНЕСКО?

10. Охарактеризуйте Світову спадщину ЮНЕСКО.

11. Яка роль України в діяльності ЮНЕСКО?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. ЮНЕСКО: роль у сучасному світі.

2. Перспективні напрями діяльності ЮНЕСКО та України.

3. Спадщина ЮНЕСКО: національні, регіональні особливості.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому році засновано організацію ЮНЕСКО?

1.1. 1921.

1.2. 1938.

1.3. 1946.

1.4. 1948.

2. Які основні завдання ЮНЕСКО?

2.1. Зміцнення миру, розширення співробітництва у сфері освіти.

2.2. Укорінення у свідомості людей необхідності захисту миру.

2.3. Безпека шляхом розширення співробітництва в галузі науки.

2.4. У відповіді правильні.

3. Основними міжнародно-правовими документами ЮНЕСКО є:

3.1. Конвенція про охорону культурних цінностей у випадку збройно­го конфлікту.

3.2. Віденська конвенція.

3.3. Паризька угода.

3.4. Немає правильної відповіді.

4. У якому році було прийнята Конвенцію про охорону та заохочення різноманіття норм культурного самовираження?

4.1. 1978.

4.2. 2001.

4.3. 2003.

4.4. 2005.

5. Яка кількість неурядових організацій підтримують з ЮНЕСКО діє­ві зв'язки?

5.1. близько 300.

5.2. близько 400.

5.3. близько 600.

5.4. близько 800.

6. Які періодичні видання видає ЮНЕСКО?

6.1. Політика і час.

6.2. Природа і ресурси.

6.3. Юність.

6.4. Усі відповіді правильні.

7. Найвищим органом організації є:

7.1. Виконавча рада.

7.2. Генеральна конференція.

7.3. Секретаріат.

7.4. Документаційний центр.

8. Як скликається чергова сесія Генконференції?

8.1. раз на 2 роки.

8.2. раз на 3 роки.

8.3. раз на 5 років.

8.4. Немає правильної відповіді.

9. До складу Виконавчої ради входять:

9.1. 192 представники держав—членів.

9.2. 100 представників держав—членів.

9.3. 58 представників держав—членів.

9.4. Немає правильної відповіді.

10. Секретаріат ЮНЕСКО — це:

10.1. Постійно діючий виконавчий орган.

10.2. Найвищий орган ЮНЕСКО.

10.3. Невиконавчий орган.

10.4. Немає правильної відповіді.

11. Штаб-квартира ЮНЕСКО розташована в:

11.1. Лондоні.

11.2. Парижі.

11.3. Варшаві.

11.4. Нью-Йорку.

12. Офіційні мови організації:

12.1. Англійська.

12.2. Арабська.

12.3. Іспанська.

12.4. Усі відповіді правильні.

13. Робочими мовами ЮНЕСКО є:

13.1. Англійська.

13.2. Французька.

13.3. Іспанська.

13.4. Правильні відповіді 13.1 і 13.2.

14. У якому році була утворено Всесвітню систему оцінювання шкіл ЮНЕСКО?

14.1. 1948.

14.2. 1953.

14.3. 1956.

14.4. 1959.

15. Світова спадщина ЮНЕСКО — це:

15.1. Культурні цінності.

15.2. Природні цінності.

15.3. Надбання всього людства.

15.4. Всі відповіді правильні.

16.В якому році вступила в силу Конвенція про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини?

16.1. 1968.

16.2. 1975.

16.3. 1978.

16.4. 1982.

17. Статус об 'єкту Світової спадщини:

17.1. Сприяє розширенню політичних кіл.

17.2. Забезпечує додаткові гарантії збереження і цілісності унікальних природних комплексів.

17.3. Не сприяє організації моніторингу, контролю за станом збере­ження природних об'єктів.

17.4. Всі відповіді правильні.

18. З якого року Україна є членом ЮНЕСКО?

18.1. 1948.

18.2. 1954.

18.3. 1956.

18.4. 1962.

19. До яких з перерахованих програмних органів ЮНЕСКО обиралась Україна?

19.1. Міжнародно-урядова рада загальної програми з інформації.

19.2. Міжнародна координуюча рада програми «Людина і біосфера».

19.3. Міжнародна рада Міжнародної гідрологічної програми.

19.4. Усі відповіді правильні.

20. З якого періоду Міжнародну асоціацію академії наук було включено до категорії міжнародна неурядова організація?

20.1. 1974.

20.2. 1982.

20.3. 1996.

20.4. 2003.

21. У межах співробітництва України і ЮНЕСКО в Києві діє:

21.1. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних техно­логій та систем.

21.2. Міжнародний комітет Всесвітнього десятиріччя розвитку куль­тури.

21.3. Міжнародний комітет Міжурядової програми з інформації.

21.4. Немає правильної відповіді.

22. Який статус було надано міжнародному дитячому центру «Артек»?

22.1. «Під егідою ООН».

22.2. «Під егідою ЮНЕСКО».

22.3. «Під егідою України».

22.4. Усі відповіді правильні.

23. Який рік було проголошено ООН Міжнародним роком захисту сві­тової культурної спадщини?

23.1. 2001.

23.2. 2002.

23.3. 2004.

23.4. 2005.

24. Чи є Україна членом Виконавчої ради Міжурядового океанографіч­ного комітету?

24.1. Так.

24.2. Ні.

25. У якому році Україну було обрано до Ради Міжнародного бюро з питань освіти?

25.1. 2001.

25.2. 2003.

25.3. 2005.

25.4. 2007.

Рекомендована література

1. Фортов В. ЮНЕСКО, в интересах общего дела / Володимир Фор- тов // Международная жизнь. — 2003. — № 2. — С. 67—76.

2. Управління суспільним розвитком: Словник-довідник / За заг. ред. А. М. Михненка, В. Д. Бакуменка; Уклад. В. Д. Бакуменко, С. О. Борисе- вич, О. А. Бутрін, В. М. Князєв, С. О. Кравченко, Т. М. Курінна та ін. — К: Вид-во НАДУ, 2006. — 247 с.

3. Національному заповіднику «Софія Київська» 70 років: Навч. посіб­ник / Н. М. Куковальська, І. Є. Марголіна, Н. М. Нікітенко, І. В. Труш, К. Г. Петрачек, М. І. Жарких, М. В. Панченко. — К.: Софія Київська, 2004. — 14 с.

4. Курінна Т. Історичні аспекти розвитку благодійництва та меценатст­ва як механізмів державного управління // Актуальні проблеми реформу­вання державного управління в Україні: Матеріали щорічної наук.-практ. конф. (20 січ. 2006 р. / За наук. ред. Я. Й. Малика: у 2 Ч. — Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2006. — Ч. 2. — С. 93—95.

5. Орел М. Пріоритети соціальної політики в Україні / Михайло Орел // Пенсійний кур'єр. — 2007. — 16 лют. — № 7 (197). — С. 1.

6. Програма ЮНЕСКО «Пам'ять світу» і діяльність бібліотек, архівів, музеїв по збереженню документального надбання // Документознавство. Бібліотеко-знавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріли IV Міжнарод. наук.-практ. конф. Київ, 21—23 травня 2007 року. — К, 2007. — С. 32—35.

7. Scullion A., Yarsia B. What is cultural policy research? // International journal of cultural policy. — 2005. — Vol. 11. — № 2. — P. 114—122.