ТЕМА 7 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ НАДДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Міжнародні валютно-фінансові організації створені з метою до­помоги зниженню рівня бідності і фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному зростанню країн, що розвивають­ся. У розділі проаналізовано цілі та функції міжнародних економі­чних організацій групи Світового банку. Розглянуто основні на­прями діяльності Міжнародного валютного фонду. Розкрито механізм кредитування та фінансування Міжнародного валют­ного фонду. Представлено головні цілі та напрями діяльності Банку міжнародних розрахунків.

7.1. Цілі та функції міжнародних економічних організацій групи Світового банку

Світовий банк — це кредитна установа, яка складається із шес­ти тісно пов'язаних між собою організацій, що входять до системи ООН. Мета Світового банку полягає у сприянні економічному роз­виткові на користь найбідніших верств населення в країнах, що розвиваються. Світовий банк надає позики країнам з метою зни­ження рівня бідності і фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному зростанню.

До групи Світового банку входять такі інституції:

—Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), створе­ний у 1945 р. з метою надання кредитів відносно багатим країнам, що розвиваються.

—Міжнародна асоціація розвитку (МАР), заснована в 1960 році з метою надання кредитів на особливо пільгових умовах найбідні- шим країнам, що розвиваються.

—Міжнародна фінансова корпорація (МФК), створена в 1956 році для сприяння економічному розвитку в країнах, що роз­виваються, через надання підтримки приватному сектору.

— Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ), створене в 1988 році, діяльність якого спрямована на підтримку іноземних інвестицій у країнах, що розвиваються. БАГІ забезпе­чує гарантії інвестицій, захищаючи інвесторів від втрат, викли­каних такими некомерційними ризиками, як війна або націоналі­зація.

— Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів, створений у 1966 році з метою сприяння збільшенню потоків між­народних інвестицій шляхом надання послуг з урегулювання супе­речок між урядами та іноземними інвесторами.

1. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) створе­ний укладенням 28-и країнами Угоди в Бреттон-Вудсі (липень 1944 p.). Членами МБРР можуть бути тільки члени Міжнародного валютного фонду (МВФ). До складу МБРР входить 180 держав.

До головних цілей і завдань Банку належать:

— сприяння реконструкції і розвитку країн—членів шляхом за­охочення капіталовкладень для виробничих цілей;

— заохочення приватних іноземних капіталовкладень, надання позик на розширення виробництва;

— сприяння довгостроковому збалансованому зростанню між­народної торгівлі та підтримка рівноваги платіжних балансів шля­хом заохочення міжнародних капіталовкладень для розвитку вироб­ничих ресурсів країн—членів Банку.

Здійснення функцій Міжнародного банку реконструкції і розвит­ку передбачає:

— надання країнам, що розвиваються, довгострокових позик та кредитів для виробництва: розвитку сільського господарства та сільських регіонів, енергетики; гарантій погашення заборгованості; позик під конкретні проекти;

— надання позик країнам, що розвиваються, на створення в них інфраструктури: автомобільних та залізничних шляхів, електро­зв'язку; розвиток освіти, охорони здоров'я, підготовку кадрів;

— надання позик країнам, що розвиваються, і які неспроможні сплачувати процентні платежі, наближені до ринкових; грошових коштів інвесторів-власників облігацій МБРР;

— кредитування найбідніших країн, некредитоспроможних на міжнародних фінансових ринках; нездатних сплачувати процентні ставки, близькі до ринкових;

— надання довгострокових позик та кредитів країнам—членам Банку, включаючи і приватні фірми;

— надання технічної допомоги країнам, що розвиваються;

— підготовку та реалізацію фінансових проектів з визначенням об'єкта, проведенням попередньої підготовки і оцінки вартості проектів; проведенням переговорів і по наданням проекту керівни­цтва; практичним здійсненням проектів і контролем за їх завер­шенням, оцінкою результатів;

— проведення досліджень економічних та науково-технічних проблем; з розробки і здійснення конкретних програм; з кредитної політики; політики інвестування; надання технічної допомоги;

— сприяння політичному діалогу між Банком і бідними країна­ми—членами у зв'язку з фінансуванням галузевих та загальноеко­номічних планів розвитку в особливих умовах;

— фінансування проектів та діяльності урядів країн, що розви­ваються, з охорони навколишнього середовища;

— співробітництво на національному рівні з недержавними ор­ганізаціями через надання їм коштів на фінансування проектів і консультаційної допомоги;

— організацію та проведення семінарів для представників країн, що розвиваються; видання та розповсюдження навчальних матеріалів;

— надання консультативних послуг, організованих Канадою, Францією, Нідерландами і США з метою координації діяльності країн-кредиторів, які постійно фінансують програми в країнах, що розвиваються.

Банк є виконавчою організацією реалізації проектів технічної допомоги, фінансованих Програмою розвитку ООН (ПРООН) і пов'язаних з розвитком сільського господарства та сільського будів­ництва, енергетики та економічного планування. Ураховуючи еко­номічну ситуацію в багатьох країнах—членах, Банк на сучасному етапі спрямовує технічну допомогу переважно на інституційний розвиток і розробку макроекономічної політики.

До основних завдань МБРР належить кредитування конкретних об'єктів (транспорту, зв'язку, енергетики) на основі їх відбору. Кредити Банку покривають у середньому лише близько 30 % зага­льної вартості проектів. Проекти, яким Банк надав підтримку, отримували також фінансування з інших джерел — від урядів вла­сних країн, багатосторонніх фінансових та експортно-кредитних інституцій, що безпосередньо фінансують купівлю товарів і послуг, а також з таких приватних джерел, як комерційні банки.

2. Міжнародна асоціація розвитку (МАР) формально вважається незалежною від МБРР, оскільки має самостійний Статут і фінансо­ву базу, проте фактично є фондом фінансових ресурсів, яким керує МБРР. МАР надає позики лише урядам найбідніших країн, що роз­виваються, обсяг ВНП на одного мешканця яких не перевищує 1305 дол. США. Позики МАР є безвідсотковими і підлягають спла­ті протягом 35—40 років. Ресурси, які позичає МАР, формуються за рахунок внесків від розвинутих країн, внесків, які надходять від доходів МБРР, а також за рахунок погашення наданих МАР кре­дитів.

Головними цілями функціонування Міжнародної асоціації роз­витку — це:

— надання довгострокових кредитів найбіднішим країнам, що розвиваються;

—сприяння економічному розвитку, підвищенню рівня життя в найменш розвинених країнах—членах Асоціації;

—сприяння підвищенню продуктивності праці в країнах з най­нижчими річними доходами у розрахунку на одну особу.

До основних функцій та завдань Міжнародної асоціації розвит­ку належать:

—кредитування проектів у найбідніших та найменш кредито­спроможних країнах для їх економічного розвитку;

—проведення експертизи фінансових проектів для оцінки ефек­тивності використання фінансової допомоги;

—сприяння країнам—членам у проведенні економічних ре­форм; розвитку у сфері екології; у боротьбі із зубожінням населення.

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) заснована як само­стійна юридична особа на основі Статуту і власних ре­сурсів, фактично як філія Міжнародного банку реконструкції і розвитку та спеціалізована установа ООН. Членами МФК є 178 держав.

Головні цілі Міжнародної фінансової корпорації (МФК):

—сприяння у фінансуванні приватного підприємництва, пере­важно в країнах, що розвиваються, з метою економічного розвитку;

—технічна допомога в управлінні підприємствами, які створені за участю іноземного капіталу та місцевих інвесторів;

—стимулювання інвестицій приватного капіталу у виробничу сферу;

—досягнення рівня рентабельності у співробітництві з приват­ним сектором.

До основних функцій та завдань МФК зараховують:

—сприяння економічному зростанню країн, що розвиваються, надаючи позики безпосередньо приватному сектору без урядових гарантій (на термін 7—12 років);

—здійснення інвестицій у промисловість, сільське господарст­во, комунальні підприємства, туризм;

—залучення приватних фінансових ресурсів для інвестування в проекти розвитку інфраструктури, охорони довкілля;

—сприяння розвитку малого підприємництва через фінансу­вання створення спільних підприємств за участю іноземних парт­нерів, надання технічної та консультаційної допомоги;

—сприяння підприємствам приватного та змішаного капіталу в оволодінні сучасними методами управління виробництвом, консу­льтування їх з питань оподаткування, страхування, реструктури­зації;

—підготовку й оцінку проектів виробничих об'єктів; визначен­ня потреби в інвестиціях; пошук і відбір приватних інвесторів;

— технічну допомогу в управлінні ризиками, проведенні опера­цій хеджування, пов'язаних зі страхуванням валютних ризиків, змінами на ринках цінних паперів;

— об'єднання залучених з різних джерел фінансових ресурсів для інвестицій у приватні компанії; надання гарантій інвесторам і допоміжне фінансування;

— консультування урядів держав—членів з питань економічно­го розвитку: розробки економічної політики; визначення цілей і стратегій підприємництва; складання маркетингових програм; ви­користання технічної допомоги;

— надання технічної допомоги приватним фірмам з коштів Фон­ду технічної допомоги, створеного в рамках МФК;

— інформування про нові проекти, ринки для іноземних інвес­торів, діяльність МФК.

4. Багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ) створене як філія Світового банку, є фінансово незалежним, скла­дається зі 167-ми держав—учасниць (23 розвинені країни і 144 країни, що розвиваються).

Головними цілями БАГІ є:

— надання гарантій на інвестиції, скеровані на виробничі цілі, переважно в країнах—членах, що розвиваються;

— страхування і перестрахування від некомерційних ри­зиків;

— сприяння розробці проектів і забезпечення їх обґрунтованості з погляду потреб конкретної країни;

— надання технічної допомоги з метою стимулювання інозем­них інвестицій у країни, що розвиваються;

— інформаційно-консультаційна діяльність.

До основних напрямів та завдань діяльності Багатостороннього агентства гарантії інвестицій належать:

— гарантії захисту від втрат у результаті: неконвертованості мі­сцевої валюти; експропріації власності в країні перебування; війни чи громадських заворушень; порушення контракту з боку контр­агента країни перебування;

— здійснення операцій зі спільного страхування чи перестраху­вання: інвестицій у країнах, які не підлягають такому страхуванню, іншими страхувальниками; обслуговування інвесторів, які не ма­ють доступу до інших офіційно визнаних страхувальників;

— надання гарантій міжнародним консорціумам;

— сприяння країнам, що розвиваються, у: розробці проектів і підготовці заявок на надання гарантій; забезпечення заявок на на­дання гарантій; розробці техніко-економічних обґрунтувань, зок­рема, у фінансовому, економічному, екологічному аспектах;

— сприяння країнам, що розвиваються, у залученні прямих іноземних інвестицій: надання консультаційних послуг щодо створення сприятливого «клімату» для іноземних інвестицій; розповсюдження інформації про нові інвестиційні проекти; на­дання технічної допомоги; допомога в розробці маркетингових програм.