Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Які організації належать до групи Світового банку?

2. Коли було створено перший валютний блок?

3. У чому полягають відмінності функціонування Міжнародного ва­лютного фонду і Світового банку?

4. На яких умовах Міжнародна асоціація розвитку надає фінансову допомогу країнам, що розвиваються?

5. Яким країнам надаються кредити Міжнародною фінансовою корпо­рацією?

6. Які напрями діяльності МВФ?

7. Які механізми кредитування застосовує МВФ? Чим вони відрізня­ються між собою?

8. За якими механізмами здійснювалося кредитування України?

9. Які вимоги повинні виконати країни, що б вступити до МВФ?

10. Яким чином формується капітал МВФ?

11. На якій підставі МВФ надає кредити, розміри яких перевищують «резервну позицію» країни—учасниці?

12. Які функції виконує розмір квоти країни—учасниці МВФ?

13. Чим зумовлені негативні наслідки залучення країнами кредитів МВФ?

14. З якою метою створено Банк міжнародних розрахунків?

15. Які основні напрями діяльності Банку міжнародних розрахунків?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Порівняльна характеристика діяльності Світового банку і Міжнарод­ного валютного фонду.

2. Особливості участі України в міжнародних фінансових організаціях (МВФ, Світовий банк, Міжнародна асоціація розвитку).

3. Діяльність регіональних банків і фондів розвитку.

4. Європейський центральний банк: функції та завдання.

5. Особливості фінансової структури Міжнародного валютного фонду.

6. Проблеми співробітництва країн з Міжнародним валютним фондом.

7. Міжнародний банк реконструкції і розвитку: організаційна структу­ра, напрями діяльності, умови кредитування.

8. Фінансова підтримка країн, що розвиваються, установами Світового банку.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. У якому році було прийнято рішення про створення Міжнародного валютного фонду?

1.1. 1933.

1.2. 1944.

1.3. 1950.

1.4. 1940.

2. З якого року Україна є учасницею Міжнародного валютного фонду?

2.1.1960.

2.2.1990.

2.3.1993.

2.4.1995.

3. Назвіть основні цілі Міжнародного валютного фонду:

3.1. Сприяти стабільності валют, запобігати конкурентному знецінен­ню валют, надавати фінансову допомогу державам—членам з метою під­тримання рівноваги їхніх платіжних балансів.

3.2.Надавати довгострокові кредити найбіднішим країнам.

3.3. Підтримувати економічний розвиток і модернізацію економік країн Центральної та Східної Європи з метою сприяння переходу їх до рин­кової економіки.

3.4. Надавати позики і гарантії на фінансування проектів для найменш розвинених регіонів, для структурної модернізації або конверсії підпри­ємств.

4. Вищим керівним органом Міжнародного валютного фонду є:

4.1.Конференція міністрів.

4.2.Секретаріат.

4.3.Рада керуючих.

4.4.Виконавча рада.

5. Які джерела є основними для поповнення фінансових ресурсів Між­народного валютного фонду?

5.1.Членські внески країн—учасниць у вигляді квот за підпискою.

5.2. Комісійний збір у розмірі 0,5 % за кожну покупку ресурсів з Рахунку загальних ресурсів, що не входять до резервної частки.

5.3.Перекази з чистого прибутку МБРР.

5.4.Правильні відповіді 5.1 і 5.2.

6. Яким чином визначається розмір кредиту, що може бути одержа­ний від Міжнародного валютного фонду?

6.1. Пропорційно до квоти, яку країна-учасниця Міжнародного валют­ного фонду внесла в пул валют.

6.2.Залежно від обсягу ВНП країни-позичальника.

6.3.Урахуванням обсягу експорту та імпорту держави.

6.4.Пропорційно до величини золотовалютних резервів країни.

7. Які механізми фінансування застосовані Міжнародним валютним фондом для надання фінансової допомоги Україні:

7.1.Звичайні.

7.2.Спеціальні компенсаційні.

7.3.Надзвичайна допомога.

7.4.Правильні відповіді 7.1 і 7.2.

8. Які механізми фінансування належать до спеціальних компенсацій­них механізмів надання фінансової допомоги Міжнародним валютним фо­ндом країнам—учасницям?

8.1.Фінансування системних перетворень.

8.2.Фінансування буферних запасів.

8.3.Механізм розширеного фінансування.

8.4.Правильні відповіді 8.1 і 8.2.

9. За яким механізмом здійснювалася фінансова допомога Україні Міжнародним валютним фондом за угодою 1998 року?

9.1. Надання резервних кредитів «стенд-бай».

9.2. Надання системної трансформаційної позики.

9.3. Середньострокове кредитування програм розширеного фінансу­вання.

9.4. Механізм додаткового фінансування.

10. Який з наведених механізмів фінансування Міжнародним валют­ним фондом не передбачає сплати країною-позичальником комісійних і відсоткових платежів?

10.1. Компенсаційного фінансування.

10.2. Фінансування системних трансформацій.

10.3. Розширеного фінансування.

10.4. Резервних часток.

11. На які цілі надається фінансова допомога Міжнародним валют­ним фондом з Фонду системної трансформації?

11.1. На подолання труднощів, пов'язаних зі здійсненням економічних реформ і переходом до ринкової економіки.

11.2. На створення міжнародних буферних запасів сировинних товарів відповідно до товарних угод, якщо країна має труднощі з платіжним балан­сом через несприятливу кон'юнктуру світових товарних ринків.

11.3. Для кредитування макроекономічних стабілізаційних програм у країні.

11.4. З метою подолання труднощів з платіжним балансом, викликаних макроекономічними проблемами в галузі виробництва, торгівлі, ціноутво­рення.

12. Які основні вимоги висуваються до країн-кандидатів щодо всту­пу в Міжнародний банк реконструкції та розвитку?

12.1. Членство в Міжнародному валютному фонді.

12.2. Незалежна зовнішня політика.

12.3. Відсутність заборгованості по кредитах в інших міжнародних ва­лютно-фінансових організаціях.

12.4. Правильні відповіді 12.1 і 12.2.

13. Назвіть основні цілі діяльності Міжнародного банку реконстру­кції та розвитку:

13.1. Заохочення приватних іноземних капіталовкладень і надання фі­нансової допомоги з метою розвитку виробничого сектора економіки.

13.2. Сприяння реконструкції та розвитку територій країн—учасниць через заохочення інвестицій у виробництво.

13.3. Сприяння створенню багатосторонньої системи платежів та пере­казів по поточних операціях.

13.4. Правильні відповіді 13.1 і 13.2.

14. Основними напрямами діяльності Міжнародного банку реконст­рукції та розвитку є:

14.1. Продаж країнам—членам певного обсягу конвертованої валюти інших країн—учасниць в обмін на власну валюту цієї держави.

14.2. Надання фінансових коштів будь-якій країні-учасниці для сплати короткострокових фінансових зобов'язань кредиторам в інших країнах.

14.3. Надання країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною еко­номікою довгострокових кредитів на розвиток виробничої сфери та ство­рення інфраструктури.

14.4. Надання гарантій на інвестиції у виробничій сфері, страхування й перестрахування некомерційних ризиків.

15. Світовий банк надає позики:

15.1. Високорозвиненим країнам.

15.2. Приватним особам.

15.3. Країнам, що розвиваються, обсяги ВНП у розрахунку на одну особу яких перевищує 1305 дол. США.

15.4. Правильні відповіді 15.1 і 15.2.

16. З якою метою було створено Світовий банк?

16.1. Для підтримки бідних країн шляхом надання їм технічної допо­моги та фінансування проектів і стратегічних заходів, для реалізації еконо­мічного потенціалу країни.

16.2. Надати право кожній країні-учасниці на тимчасовий доступ до за­гальних валютних ресурсів з метою вирішення проблем платіжного ба­лансу.

16.3. Для фінансування приватних підприємств у країнах, що розвива­ються.

16.4. Для фінансування на пільгових умовах країн з низьким рівнем доходу, які не мають кредитоспроможності для отримання позик у МВФ.

17. Який механізм фінансування використовується Міжнародним ва­лютним фондом для надання пільгової допомоги найменш забезпеченим країнам— членам Фонду?

17.1. Розширеного кредитування.

17.2. Фінансування системних перетворень.

17.3. Фінансування буферних запасів.

17.4. Фінансування структурної перебудови.

18. Кредити, надані Міжнародним банком реконструкції та розвит­ку під перспективні проекти, призначаються для фінансування:

18.1. Лише витрат в іноземній валюті.

18.2. Повної суми витрат у місцевій валюті.

18.3. 25 % обсягу витрат у місцевій валюті.

18.4. 50 % обсягу витрат в іноземній валюті.

19. Який термін сплати позики, наданої Міжнародним банком рекон­струкції та розвитку?

19.1. 5 років.

19.2. 10 років.

19.3. 15 років.

19.4. 20 років.

20. Яка організація фінансує такі елементи базової структури еко­номіки, як транспорт та енергопостачання?

20.1. Міжнародний валютний фонд.

20.2. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

20.3. Міжнародна фінансова корпорація.

20.4. Міжнародна асоціація розвитку.

21. Які види послуг належать до сфери технічної допомоги Міжна­родного банку реконструкції та розвитку?

21.1. Міське будівництво.

21.2. Фінансування розвитку комунально-побутових послуг.

21.3. Інженерно-консультаційні послуги.

21.4. Правильні відповіді 21.1 і 21.2.

22. Яку організацію було створено з метою надання фінансової під­тримки приватним підприємствам у країнах, що розвиваються?

22.1. Міжнародний валютний фонд.

22.2. Міжнародну асоціацію розвитку.

22.3. Міжнародну фінансову корпорацію.

22.4. Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій.

23. Назвіть основні напрями діяльності Міжнародної фінансової ко­рпорації:

23.1. Фінансування утворення нових компаній та розвитку діяльності або модернізації існуючих компаній.

23.2. Надання технічної допомоги урядам і підприємцям країн—учас­ниць.

23.3. Допомога у створенні багатосторонньої системи платежів за по­точними операціями між країнами—учасницями, усунення валютних об­межень.

23.4. Правильні відповіді 23.1 і 23.2.

24. Яким чином формується статутний капітал Міжнародного бан­ку реконструкції і розвитку?

24.1. Підпискою держав—учасниць на акції.

24.2. Із внесків держав—учасниць, які розраховуються на основі квот у МВФ.

24.3. Залученням коштів інвесторів.

24.4. Правильні відповіді 24.1 і 24.2.

25. Яка із названих організацій надає кредити на розвиток інфра­структури та сільського господарства?

25.1.Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

25.2.Міжнародний валютний фонд.

25.3.Міжнародна фінансова корпорація.

25.4.Міжнародна асоціація розвитку.

Рекомендована література

1. Моисеев А. А. Международньїе финансовьіе организации (правовьіе аспекти дельности): Учеб. пособие / Независимьій институт международ- ного права / А. А. Моисеев — Л.: Омега, 2006. — 234 с.

2. Бойцун Н. Є. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. / Н. Є. Бойцун, Н. В Стукало — К.: Професіонал, 2005. — 336 с.

3. Поважна Н. Я. Міжнародні валютно-фінансові організації як скла­дова інституціональної основи глобалізації світової економіки / Н. Я. По­важна // Збірник наукових праць. Міжнародна економіка. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. — Вип. 27. — С. 198—202.

4. Лютий І. О. Державний кредит та боргова політика України: Моно­графія / І. О. Лютий — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 352 с.

5. Глобалізація фінансових ринків / О. Г. Білорус, Ф. В. Костенко та ін. — К, 2006. — 75 с.

6. ЛазепкаВ. Інвестиційні банки / Володимир Лазепка // Банківська справа. — 2006 р. — № 6 — С. 47—49.

7. www.ifc.org.