ПЕРЕДМОВА

магниевый скраб beletage

Посилення взаємозалежності світового ринку окремих країн, у тому числі глобалізація світових господарських зв'язків, породжує суттєві суперечності та протиріччя, розв'язання яких можливе ли­ше завдяки пошуку компромісу, узгодженню інтересів країн у фо­рмі міжнародних домовленостей та угод.

Організаційне оформлення системи міждержавного регулюван­ня відносин між державами і групами держав знаходять у міжнарод­них організаціях, динамічний розвиток яких у XXI ст. потребує ви­вчення спеціалістами з міжнародних економічних відносин. Важ­ливість вивчення цього напряму зумовлена дедалі ширшим залу­ченням нашої країни до діяльності міжнародних організацій на офіційному державному рівні, а також впливом, який вони здійс­нюють на діяльність первинних економічних агентів — вітчизня­них підприємств.

Завданням курсу є вивчення історичних передумов і причин створення й розвитку міжнародних організацій як невід'ємної ком­поненти світових господарських зв'язків, глобальної економічної інтеграції, еволюції їх форм, цілей, функцій, повноважень, норм і правил діяльності; набуття практичних навичок аналізу діяльності міжнародних організацій, їх впливу на різних рівнях ієрархії управління.

Предмет дисципліни — функціонування суб'єктів міжнародної діяльності в системі інституційного забезпечення міжнародних ор­ганізацій.

У навчальному посібнику «Міжнародні організації» розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері регулювання економіч­ного співробітництва і галузей світового господарства, торговель­но-економічної політики, регулювання технологічного обміну. Ва­жливим є висвітлення питань, пов'язаних з регулюванням підпри­ємницької діяльності, зокрема таких, як охорона промислової влас­ності; стандартизація і сертифікації продукції; регулювання міжна­родної ділової практики.

Також проаналізовано матеріали міжнародних організацій про­тидії корупції та хабарництву в міжнародних комерційних операці­ях, боротьби з «відмиванням» доходів від злочинної діяльності. Розглянуто питання регулювання міжфірмових ринкових відносин, підприємницької діяльності в ЄС, міжнародного інвестування й ба­гатостороннього науково-технічного та промислового співробітни­цтва.

Дисципліна «Міжнародні організації» безпосередньо пов'язана з такими дисциплінами, як «Теорія міжнародних економічних від­носин», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна інфор­мація», «Міжнародна торгівля» «Міжнародні відносини і світова політика», «Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності», «Міжнародний туризм», «Зовнішня політика України», «Диплома­тична і консульська служба».

Посібник розроблений та рекомендовано для використання в навчальному процесі для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини».