Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Назвіть етапи розвитку системи регулювання торговельно- економічних відносин.

2. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку міжнародних торговель­них відносин.

3. Які передумови створення COT?

4. Які документи є основою діяльності COT?

5. Назвіть цілі та основні напрями діяльності COT.

6. Якими принципами керується COT у процесі регулювання торгове­льних відносин між державами?

7. Які спеціальні умови передбачені COT для країн, що розвиваються?

8. Які органи забезпечують діяльність COT?

9. У яких сферах здійснює свою діяльність COT?

10. Які перспективні напрями діяльності COT у сфері регулювання ін­вестицій?

11. Які заходи розроблені ЮНКТАД у сфері регулювання міжнарод­них торговельних відносин?

12. У межах яких програм здійснює діяльність Міжнародний торговель­ний центр ЮНКТАД/СОТ?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Історія створення COT.

2. Генеральна Угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ) як основна складо­ва Світової організації торгівлі (COT).

3. Основні принципи і правила COT.

4. Порядок застосування захисних заходів у межах COT.

5. Застосування норм антидемпінгового регулювання Світовою орга­нізацією торгівлі.

6. Основні положення Угоди із субсидій та компенсаційних заходів.

7. Порівняльна характеристика глобально-універсальних торговель­них організацій.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. До якої групи організацій належать Конференція ООН з торгівлі і розвитку, Міжнародна торговельна палата, Міжнародний торговельний центр?

1.1. Галузевих.

1.2. Регіональних.

1.3. Глобально-універсальних.

1.4. Інтеграційних угруповань.

2. Підготовка і прийняття законодавчих документів з уніфікації міжнародного торговельного права є основною діяльністю:

2.1. Міжнародного торговельного центру.

2.2. Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

2.3. Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.

2.4. Світової організації торгівлі.

3. Діяльність якої організації спрямована на розробку заходів регулю­вання міжнародної торгівлі сировинними товарами шляхом укладання міжнародних товарних угод, створення дослідницьких груп із сировинних товарів?

3.1. Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

3.2. Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.

3.3. Міжнародного торговельного центру.

3.4. Світової організації торгівлі.

4. Яка організація здійснює розробку заходів щодо створення загаль­ної системи преференцій при імпорті товарів із країн, що розвиваються?

4.1. Міжнародна торговельна палата.

4.2. Світова митна організація.

4.3. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі.

4.4. Конференція ООН з торгівлі та розвитку.

5. Картахенська угода, що визначає заходи у взаємопов'язаних галузях (фінанси, торгівля, сировинні товари, технології і послуги), укладена державами— членами:

5.1. Світової організації торгівлі.

5.2. Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

5.3. Міжнародної торговельної палати.

5.4. Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.

6. Яким країнам ЮНКТАД надає допомогу з метою розширення екс­порту, диверсифікації ринків і методів збуту експортної продукції:

6.1. Країнам, що розвиваються.

6.2. Високорозвиненим країнам.

6.3. Країнам з перехідною економікою.

6.4. Країнам—членам ВТО.

7. Який з документів, прийнятих ЮНСІТРАЛ, називають Гамбурзь­кими правилами?

7.1. Конвенція ООН про позовну давність у міжнародній купівлі- продажу товарів.

7.2. Конвенція ООН про морські перевезення вантажів.

7.3. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу това­рів.

7.4. Конвенція ООН про міжнародні переказні векселі та міжнародні прості векселі.

8. Координація роботи міжнародних організацій із правових питань міжнародної торгівлі, підготовки кадрів і надання допомоги в правовій сфері міжнародної торгівлі належать до завдань:

8.1. Всесвітньої торговельної організації.

8.2. Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

8.3. Міжнародного торговельного центру.

8.4. Комісії ООН з права міжнародної торгівлі.

9. Назвіть місцезнаходження Міжнародного торговельного центру:

9.1. Женева.

9.2. Нью-Йорк.

9.3. Париж.

9.4. Ганновер.

10. Міжсесійна діяльність Міжнародного торговельного центру здійснюється:

10.1. Секретаріатом.

10.2. Генеральною Асамблеєю.

10.3. Конференцією.

10.4. Спеціально створеною комісією.

11. Фінансування діяльності Міжнародного торговельного центру в сфері технічного співробітництва з країнами, що розвиваються, здійсню­ється:

11.1. За рахунок внесків країн—членів ЮНКТАД.

11.2. З коштів ВТО.

11.3. За рахунок коштів ПРООН.

11.4. Глобальним трастовим фондом.

12. Регулярний бюджет Міжнародного торговельного центру фор­мується за рахунок внесків:

12.1. ЮНКТАД.

12.2. COT.

12.3. ПРООН.

12.4. Підприємців.

13. Яку організацію було створено з метою гармонізації й уніфікації митних систем, покращання техніки митної справи та митного законо­давства?

13.1. Світову митну організацію.

13.2. Комісію ООН з права міжнародної торгівлі.

13.3. COT.

13.4. Міжнародну торговельну палату.

14. З метою вирішення яких питань було прийнято в 1973 році Кон­венцію Кіото?

14.1. Організації міжнародного співробітництва із запобігання, роз­слідування і відвернення порушень митних правил.

14.2. Узагальнення митного досвіду різних країн, формування єдиної нормативної бази митної оцінки, гармонізації митних процедур.

14.3. Технічного співробітництва і навчання.

14.4. Класифікації товарів у статистиці, визначення транспортних та­рифів.

15. Найвідомішим результатом діяльності Світової митної органі­зації стало прийняття:

15.1. Конвенції з гармонізованої системи опису та кодування товарів.

15.2. Оттавської декларації.

15.3. Брюссельської товарної номенклатури.

15.4. Паризької конвенції.

16. Міжнародна торговельна палата належить до групи:

16.1. Галузевих міжурядових організацій.

16.2. Галузевих міжнародних об'єднань підприємств.

16.3. Глобально-універсальних неурядових організацій.

16.4. Глобально-універсальних міжурядових організацій.

17. Основними напрямами діяльності Міжнародної торговельної па­лати в сфері гармонізації торговельної практики є:

17.1. Нагляд за виконанням Паризької конвенції 1982 року стосовно впорядкування проведення міжнародних торговельно-промислових ви­ставок.

17.2. Забезпечення безмитного ввезення експонатів виставки з обов'язковим вивезенням їх, а також безмитне вивезення рекламної про­дукції, будівельних матеріалів, стендів.

17.3. Розробка рекомендацій для покращання міжнародної ділової практики з банківських операцій, реклами, контейнерних перевезень, ор­ганізації ярмарок; розробка типових контрактів, міжнародних комерційних термінів «Інкотермс», митних правил; боротьба з економічною злочинністю.

17.4. Уніфікація номенклатури для класифікації товарів у митних та­рифах, забезпечення єдиних підходів відносно дозволу на безмитний ім­порт, відшкодування або зменшення мита, полегшення транспортування товарів.

18. Об'єднання постійних ярмаркових комітетів або установ, які скликають і організовують міжнародні ярмарки — це:

18.1. Спілка міжнародних ярмарків.

18.2. Міжнародний торговельний центр.

18.3. Бюро міжнародних виставок.

18.4. Міжнародне бюро торговельних палат.

19. Членами міжнародної торговельної палати можуть бути:

19.1. Тільки країни—члени ООН.

19.2. Тільки країн—члени ВТО.

19.3. Об'єднання підприємців, промислові і торговельні компанії.

19.4. Політичні організації.

20. Яка організація здійснює розробку типових контрактів, міжна­родних комерційних термінів «Інкотермс», митних правил?

20.1. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі.

20.2. Світова митна організація.

20.3. Міжнародна торговельна палата.

20.4. Конференція ООН з торгівлі та розвитку.

21. До неурядових організацій з регулювання світової торгівлі нале­жать:

21.1. Міжнародний торговельний центр.

21.2. Південний спільний ринок, Латиноамериканська асоціація інтег­рації.

21.3. Світова митна організація.

21.4. Спілка міжнародних ярмарків; Міжнародна спілка з видання мит­них тарифів.

22. До регіональних торговельних організацій належить:

22.1. Північноамериканська зона вільної торгівлі.

22.2. Південний спільний ринок.

22.3. Арабський поштовий союз.

22.4. Організація країн—експортерів нафти.

23. Яку регіональну торговельну організацію створили Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай?

23.1. Північноамериканська зона вільної торгівлі.

23.2. Південний спільний ринок.

23.3. Латиноамериканська асоціація інтеграції.

23.4. Міжнародна організація з кави.

24. Угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі уклали:

24.1. Канада, США, Гондурас.

24.2. Мексика, США, Парагвай.

24.3. Мексика, США, Канада.

24.4. Мексика, Аргентина, Парагвай.

25. Угода про створення НАФТА передбачає:

25.1. Участь іноземних компаній у розробці, видобутку та виробницт­ві нафти і нафтопродуктів на території Мексики.

25.2. Ліквідацію торговельних та інвестиційних бар'єрів між країна­ми—учасницями, скасування мит у взаємній торгівлі промисловими і про­довольчими товарами.

25.3. Заборону експорту продукції електроніки та автомобільної про­мисловості із США і Канади.

25.4. Участь мексиканських компаній у розвідці та видобутку радіоактив­них руд, транспортній і комунікаційній інфраструктурі на території США.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Шумилов В. М. Всемирная торговая организация: право и система: Учеб. пособие / Всероссийская академия внешней торговли / В. М. Шуми­лов. — М.: Проспект, 2006. — 208 с.

2. Яремко Л. А., Полякова Ю. В. Міжнародні митні регулятори: Навча­льно-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л. А. Яремко, Ю. В. Полякова. — Л.: вид-во ЛКА, 2006. — 232 с.

3. Осика С., Пятницький В. Світова організація торгівлі: Підручник / С. Осика, В. Пятницький. — К: КіС, 2004. — 509 с.

4. Загоруйко Ю. Скромний успех во избежание провала или ВТО пос­ле Гонконга / Юрій Загоруйко // Зеркало недели. — 2005. — № 51. — С. 11.

5. Україна на шляху до COT / М. М. Тепла // Актуальні пробл економі­ки. — 2006. — № 3. — С. 35—40.

6. www.wto.org.