9.2. Міжурядові організації з регулювання світових товарних ринків

магниевый скраб beletage

Головною метою міжнародних міжурядових організацій є спо­стереження за виконанням міжнародних товарних угод. Вони воло­діють правосуб'єктністю, мають визначені цілі та організаційну структуру. До складу міжнародних організацій входить Міжнарод­на рада, виконавчий комітет і виконавчий директор. Рада є вищим органом, який включає представників всіх учасників МТУ і функ­ціонує під час сесій. Виконавчий комітет здійснює поточну роботу зі спостереження за кон'юнктурою ринків і готує рекомендації що­до їх регулювання.

Нині в системі ООН діють міжнародні організації з какао, кави, натурального каучуку, цукру, зерна, тропічної деревини та джуту.

1. Міжнародна організація з какао — МОКК (International Cacao Organization — ICCO) — створена відповідно до Ст. 5 Між­народної угоди з какао (МУКК) у 1972 р і наступних угод 1975, 1980, 1987 і 1993 років. Учасницями МУКК у 1996 році були 16 країн—експортерів, 21 країна—імпортер та країни ЄС.

Головною метою створення визначено здійснення заходів зі стабілізації цінових коливань, забезпечення достатньої пропозиції за обґрунтованими цінами, більших валютних надходжень експор­терам.

На початковому етапі (до 1987 р.) основним засобом впливу на ринок були буферні запаси какао. З 1993 року в МУКК збережені інституційні та адміністративно-господарські положення, але пря­ме втручання в ринок (за допомогою буферних запасів, системи стримувань) не застосовується. Регулювання, згідно зі ст. 28 Угоди, здійснюється через розробку «плану виробництва» в межах Коміте­ту з виробництва какао, утвореного Радою МУКК. Крім того, важ­ливим завданням угоди є стимулювання споживання какао через діяльність Комітету зі споживання (ст. 34). Новим в Угоді 1993 р. є включення положень щодо охорони довкілля (ст. 53). Таким чином головною метою Угоди 1993 року є не короткотермінова стабіліза­ція з допомогою товарних інтервенцій, а розробка середньо- і дов­готермінової політики узгоджених на міжурядовому рівні обсягів виробництва і споживання.

Організаційно МУКК складається з Ради та її органів (виконав­чого, фінансового, статистичного комітетів, підкомітетів з політики в сфері виробництва і споживання), секретаріату, до якого нале­жить канцелярія виконавчого директора, Економічний відділ із се­кціями економічних досліджень, статистики та контролю, Відділ адміністративного обслуговування.

2. Міжнародна організація з кави — МОК (Iternational Caffee Organization — ICO) — створена згідно зі ст. 7 Міжнародної угоди з кави (1962) і збережена в рамках наступних угод 1968, 1976, 1983, 1994 років. Учасниками МОК на 1996 рік були 18 країн—експорте­рів і 36 країн—імпортерів. З 1964 року діє нова Міжнародна угода. До цілей зараховують: сприяння розвитку співробітництва і торгів­лі кавою, забезпечення міжурядових переговорів і консультацій для досягнення раціонального балансу попиту і пропозиції, збір, аналіз і обмін інформацією.

Організаційно до структури МОК належать виконавчий комітет, виконавчий директор і секретаріат. З 1980 року діє механізм вста­новлення меж коливання комплексної індикаторної ціни. Світовий ринок поділений на квотований ринок країн—учасниць і неквото- ваний — неучасниць. За рахунок країн-експортерів створено Фонд сприяння розвитку споживання, кошти якого використовуються для стимулювання споживання, досліджень і розробок.

3. Міжнародна організація з натурального каучуку — МОНК (International Natural Rubber Organizations — INRO) — створена в 1980 році для контролю за дотриманням Міжнародної угоди з на­турального каучуку (1979). У 1995 році на Міжнародній конферен­ції з натурального каучуку (м. Женева) підписано нову угоду, яка вступила в дію з грудня 1995 року. Учасниками є чотири країни— експортери (94 % обсягу світового експорту), а також 15 країн—ім­портерів ЄС (50 % обсягу імпорту), а з січня 1996 року, ще чотири країни—імпортери (25 % обсягу світового імпорту). Угода була укладена на чотири роки і включала базові положення Угод 1979, 1986 років — зі стабілізації цін і збалансування пропозиції. Інстру­ментом досягнення головної цілі були операції з буферним запасом в обсязі 550 тис. т (400 тис. т звичайного і 150 тис. т надзвичайного запасу). Крім цього, Угода передбачала заходи щодо надлишків чи нестачі каучуку, розширення торгівлі, підвищення конкурентосп­роможності через стимулювання наукових розробок, покращення переробки та збуту каучуку.

МОНК здійснює свої функції через Міжнародну раду з натура­льного каучуку, виконавчого директора і керуючого стабілізацій­ним запасом. До складу Ради входять представники учасників, сесії проводяться два рази на рік. Поточна робота здійснюється коміте­тами: з адміністративних питань, з операцій зі стабілізаційним за­пасом; зі статистики та інших питань.

Фінансування витрат на створення стабілізаційного запасу роз­поділяється рівно між учасниками. Закупки чи інтервенції здійс­нюються за рішенням виконавчого директора залежно від цін на ринку у зіставленні з граничними рівнями.

4. Міжнародна організація з цукру — МОЦ (International Sugar Organization — ISO) — функціонує з 1937 року. У 1953 року кон­ференція ООН з цукру розробила нову Міжнародну угоду, яка вступила в дію з 1954 року (терміном на 5 років) за участю 23-х країн. З 1959 року підписана нова угода, яка припинила свою дію у 1961 році внаслідок недосягнення компромісу щодо квот на останні два роки. З метою збереження Міжнародної ради по цукру та Сек­ретаріату в 1974 році було прийнято адміністративну угоду. Вна­слідок суперечностей між експортерами, особливо країнами ЄС та країнами, що розвиваються, не вдалося затвердити регулюючі механі­зми, тому з 1984 року, а пізніше і з 1987 та 1992 років угода діяла без економічних статей.

До головних цілей угод зараховано:

— розширення міжнародної торгівлі цукром, досягнення стабіль­них умов на ринку, недопущення надмірних цінових коливань і за­безпечення справедливих цін для виробників та споживачів; — збі­льшення споживання та поставок; — обмін інформацією та коор­динація національних політик в організації збуту.

МОЦ здійснює діяльність через Міжнародну раду, виконавчого директора, керуючого фондом фінансування запасів і секретаря. Рада включає представників країн—учасниць і збирається двічі на рік на сесії (травень, листопад). Через комітети (виконавчий, стати­стичний, зі споживання, з перегляду цін; зі спеціального резерву квот; мандатний, фінансовий та робочу групу з приєднання до Уго­ди) Рада здійснює оцінку виробництва та споживання цукру в по­точному і наступному роках (двічі на рік), стежить за станом кон'юнктури ринку, виявляє проблеми розвитку цукрової промис­ловості, узагальнює інформацію про нові сфери споживання цукру та замінники, випускає публікації та монографії щодо цих питань.