Контрольні питання

1. З якою метою здійснюється регулювання світових товарних ринків?

2.Якими методами регулюються торговельні відносини між країнами?

3. Які основні цілі міжнародних товарних угод?

4. Назвіть види міжнародних товарних угод і вкажіть на відмінності між ними.

5. Які міжнародні товарні угоди діють у сфері регулювання торгівлі сировинними товарами?

6. З якою метою створено Міжнародну організацію з какао? Назвіть її напрями діяльності.

7. Які основні цілі Міжнародної угоди з кави?

8. Згідно з яким документом здійснюється регулювання міжнародної торгівлі натуральним каучуком? Назвіть його основні положення.

9. Яким чином здійснюється регулювання міжнародної торгівлі цукром?

10. Які функції виконує Міжнародний консультативний комітет з бавовни?

11. З якою метою створено Комітет ЮНКТАД з вольфраму?

12. Які діють міжнародні дослідницькі групи з сировинних товарів?

13. Які міжнародні організації регулюють відносини країн—виробників і експортерів сировини?

14. Які міжнародні організації досягли значних успіхів у контролі рин­ків сировини?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1.Механізми регулювання світових товарних ринків.

2. Характеристика міжнародних товарних угод.

3. Діяльність міжнародних рад з регулювання світових товарних ринків.

4. Роль міжнародних консультативних комітетів і міжнародних дослі­дницьких груп у розвитку торгівлі сировинними товарами.

5. Міждержавні товарні асоціації у сфері регулювання торгівлі проми­словою сировиною.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. З якою метою здійснюється багатостороннє регулювання світових товарних ринків?

1.1. Розв'язання проблеми пропорційного розвитку виробництва і споживання сировинних ресурсів, стабілізації цін, встановлення сприйня­того співвідношення цін на сировину та продукцію промисловості.

1.2. Скасування всіх видів мита і нетарифних обмежень у взаємній торгівлі між країнами, забезпечення вільного руху капіталів і робочої си­ли, координація політики в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту і зв'язку, валютно-фінансовій сфері.

1.3. Забезпечення гармонізації та спрощення митних процедур, забез­печення надійного митного контролю і боротьби з порушниками митних правил.

1.4. Правильні відповіді 1.1. і 1.2.

2. У яких організаційних формах реалізуються міжурядові товарні угоди, розроблені під егідою ЮНКТАД?

2.1. Міжурядові організації країн—виробників і споживачів сировини.

2.2. Міжнародні товарні організації.

2.3. Міжнародні асоціації виробників і експортерів сировинних товарів.

2.4. Правильні відповіді 2.2. і 2.4.

3. З яких сировинних товарів багатостороннє співробітництво на міжурядовому рівні здійснюється у формі Міжнародних рад?

3.1. З какао, кави, натурального каучуку, цукру, тропічної деревини.

3.2. З бавовни, вольфраму.

3.3. З оливкової олії, олова, зерна, джуту.

3.4. Правильні відповіді 3.1. і 3.4.

4. З яких сировинних товарів створено міжнародні дослідницькі групи?

4.1. З каучуку, свинцю та цинку, нікелю, міді.

4.2. З оливкової олії, олова, зерна, джуту.

4.3. З какао, кави, натурального каучуку, цукру, тропічної деревини.

4.4. Усі відповіді правильні.

5. У якій з організаційних форм реалізується багатостороннє співро­бітництво в торгівлі бавовною та вольфрамом?

5.1. Міжнародної товарної організації.

5.2. Міжнародних рад.

5.3. Міжнародних консультативних комітетів.

5.4. Міжурядових робочих груп.

6. До якого виду належать Міжнародні товарні угоди (МТУ), що ре­гулюють співвідношення попиту і пропозиції на ринку шляхом встанов­лення інтервалу між максимальною і мінімальною ціною, використання систем експортних квот, створення товарних фондів?

6.1. Адміністративні МТУ.

6.2. Угоди із заходів розвитку.

6.3. Сировинні МТУ.

6.4. Правильні відповіді 6.3. і 6.4.

7. Яку з угод можна зарахувати до адміністративних МТУ?

7.1. Міжнародна угода з цукру.

7.2. Міжнародна угода з кави.

7.3. Міжнародна угода з малинної олії.

7.4. Правильні відповіді 7.2. і 7.3.

8. Які угоди належать до угод із заходів розвитку?

8.1. Міжнародна угода з натурального каучуку, Міжнародна угода з какао.

8.2. Міжнародна угода з тропічної деревини, Міжнародна угода із джуту і джутових виробів.

8.3. Міжнародна угода зі свинцю та цинку, Міжнародна угода з каучуку.

8.4. Правильні відповіді 8.1. і 8.2.

9. До яких угод належить Міжнародна угода з натурального каучуку?

9.1. Стабілізаційних МТУ.

9.2. Адміністративних МТУ.

9.3. Угод із заходів розвитку.

9.4. Спеціальних МТУ.

10. Основними цілями діючих Міжнародних торговельних угод є:

10.1. Загальна заборона кількісних обмежень імпорту стосовно торгів­лі сільськогосподарськими товарами, текстилем, сталлю та ін.

10.2. Забезпечення спеціальних умов для країн, що розвиваються, сприятливих умов доступу на світові ринки.

10.3. Пом'якшення цінових коливань, забезпечення ринків збуту і ім­портних поставок зі справедливими і вигідними цінами на регулярній ос­нові.

10.4. Правильні відповіді 10.1. і 10.3.

11. Які механізми регулювання світового ринку какао передбачає Міжнародна угода з какао (1993)?

11.1. Механізм прямого втручання на ринках.

11.2. Створення буферних запасів.

11.3. Запровадження системи вилучення какао з ринку.

11.4. Встановлення рівноваги попиту і пропозиції шляхом регулюван­ня обсягів виробництва та стимулювання споживання.

12. Відповідно до Міжнародної угоди з кави, регулювання світової торгівлі кавою Грунтується на:

12.1. Створенні буферних запасів кави.

12.2. Встановленні меж коливання комплексної індикаторної ціни.

12.3. Наданні рекомендацій країнам щодо експорту та імпорту кави.

12.4. Запровадженні експортного мита.

13. Яким чином стабілізується світова ціна на натуральний каучук відповідно до Міжнародної угоди з натурального каучуку (1995)?

13.1. Шляхом запровадження експортних квот.

13.2. Створенням буферних запасів.

13.3. Запровадженням антидемпінгового мита.

13.4. Правильні відповіді 13.1. і 13.2.

14. Основними цілями Міжнародної дослідницької групи зі свинцю і цинку є:

14.1. Встановлення експортних квот з метою регулювання попиту та пропозиції.

14.2. Проведення міжурядових консультацій з питань міжнародної тор­гівлі цими товарами, вивчення тенденцій розвитку кон'юнктури ринків, проблем збуту; розробка і надання рекомендацій країнам—учасницям.

14.3. Досягнення стабільних умов у міжнародній торгівлі цими това­рами шляхом створення буферних запасів.

14.4. Правильні відповіді 14.2. і 14.3.

15. Яка організація має найбільшу частку у світовому виробництві й експорті кави?

15.1. Всесвітня організація з кави.

15.2. Міжафриканська організація з кави.

15.3. Федерація кави Америки.

15.4. Африкано-малагасійська організація з кави.

16. Які країни є учасницями Всесвітньої організації з кави?

16.1. Ангола, Кот-д'Івуар, Бразилія, Колумбія.

16.2. Бразилія, Габон, Гана, Камерун.

16.3. Венесуела, Мексика, Панама, Еквадор.

16.4. Правильні відповіді 16.2. і 16.3.

17. Частка яких країн—учасниць Міжнародної асоціації виробників і експортерів чаю складає 48 % світового виробництва цього товару?

17.1. Індонезії.

17.2. Китаю.

17.3. Індії, Шрі-Ланки.

17.4. Малаві, Ірану.

18. ОПЕК — це організація:

18.1. Країн—експортерів вольфраму.

18.2. Країн—експортерів нафти.

18.3. Арабських країн—експортерів нафти.

18.4. Незалежних експортерів нафти.

19. Штаб-квартира ОПЕК розташовується в:

19.1. Каракасі.

19.2. Відні.

19.3. Женеві.

19.4. Вашингтоні.

20. Назвіть основний напрям діяльності Фонду міжнародного роз­витку, створеного ОПЕК (Фонд ОПЕК):

20.1. Надання позик і субсидій на пільгових умовах (під низький від­соток), надання допомоги найменш розвиненим країнам.

20.2. Надання допомоги тільки країнам, що розвиваються, які є чле­нами ОПЕК.

20.3. Сприяння розвиткові міжнародної торгівлі і валютного співробі­тництва встановленням норм регулювання валютних курсів.

20.4. Фінансування процесу створення товарних запасів нафти для країн—членів ОПЕК.

21. До групи яких організацій належать Всесвітня організація кра­їн—експортерів нафти, Міжнародна рада з олова, Світова енергетична конференція:

21.1. Міжурядових галузевих організацій у промисловості.

21.2. Міжнародних спілок виробників.

21.3. Недержавних галузевих організацій.

21.4. Міжнародної організації підприємців.

22. Які країни—учасниці СНДувійшли до Митного і Платіжного со­юзів, створених у 1995 році за ініціативою Росії?

22.1. Білорусь, Казахстан.

22.2. Білорусь, Росія, Казахстан.

22.3. Киргистан, Узбекистан, Таджикистан.

22.4. Правильні відповіді 22.2. і 22.4.

23. Договір про створення Асоціації вільної торгівлі (1994) пере­дбачає:

23.1. Послідовне зниження та відміну митних зборів, податків, кількі­сних обмежень.

23.2. Поетапне зближення тарифів на перевезення вантажів і паса­жирів.

23.3. Формування єдиного економічного простору для забезпечення ефективного функціонування спільного ринку товарів, послуг, капіталів, робочої сили.

23.4. Правильні відповіді 23.1. і 23.2.

24. До кількісних обмежень зовнішньої торгівлі належать:

24.1. Імпортні квоти, експортні субсидії, умови про вміст місцевих компонентів, ліцензії.

24.2. Імпортні квоти, добровільне обмеження експорту, антидемпінго­ве мито, ліцензії.

24.3. Імпортні квоти, добровільне обмеження експорту, умови про вміст місцевих компонентів, ліцензії.

24.4. Правильні відповіді 24.1. та 24.3.

25. Квотування експорту використовується у випадках, коли:

25.1. Ціна товару на внутрішньому ринку вища, ніж на світовому ринку.

25.2. Ціна товару на внутрішньому ринку нижча, ніж на світовому ринку.

25.3. Ціна товару на внутрішньому ринку дорівнює ціні товару на сві­товому ринку.

25.4. Правильна відповідь 25.2 та 25.3.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальні проблеми реалізації Україною стратегічного курсу на євро­пейську і євроатлантичну інтеграцію: громадська думка та експертні оцін­ки: Науково-інформаційний збірник. — К.: Євроатлантикінформ. — 2005. — 254 с.

2. Голуб Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформаційно- довідкове видання / Н. В. Голуб. — К.: Кондор, 2005. — 182 с.

3. Економічна та адміністративна трансформація: рекомендації для України на шляху до Європи: Видано за підтримки Фонду Конрада Аде- науера в Україні. — К: Міленіум, 2004. — 97 с.

4. Критерії членства в COT, ЄС та НАТО: інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. — К, 2004. — 88 с.

5. Михайловська О. В. Спеціальні економічні утворення в системі між­народних інтеграційних процесів: Монографія / О. В. Михайловська. — К: Кондор, 2005. — 196 с.

6.Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / О. С. Передрій. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 273 с.