10.2. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

магниевый скраб beletage

ВОІВ (World Intellectual Property Organization — WIPO) засно­вана Конференцією держав—членів Паризького і Бернського сою­зів, проведеною в Стокгольмі в 1967 році (вступила в дію з 1974 р.) за участю 74-х держав. В основу прийнятої Конвенції покладенів Паризьку конвенцію 1883 року та Бернську конвенцію 1886 року.

Основні цілі Конвенції:

— зміцнення співробітництва для взаємної вигоди;

—сприяння охороні інтелектуальної власності та розвитку тво­рчої діяльності;

—удосконалення управління чинними угодами щодо охорони ПВ та авторських прав.

Досягнення окреслених цілей забезпечується ВОІВ, основними завданнями якої є:

— стимулювання вдосконалення систем охорони ПВ, національ­них законодавств, надання правової і технічної допомоги;

— адміністрування існуючих і майбутніх союзів з охорони ПВ;

— стимулювання укладення міжнародних угод з охорони ПВ;

— інформаційна діяльність і міжнародна реєстрація об'єктів ПВ.

Свою діяльність ВОІВ зосереджує у сфері прийняття міжнарод­них угод щодо норм і стандартів з охорони інтелектуальної власнос­ті, гармонізації законодавств різних країн, адміністративного за­безпечення договорів, полегшення подання і реєстрації заявок на охорону об'єктів ПВ, виконання адміністративних функцій Пари­зького і Бернського союзів, співробітництва з країнами, що розви­ваються, у правовій та технічній допомозі. Зокрема, це співробіт­ництво передбачає стимулювання створення нових творів мистецтва та літератури, полегшення умов набуття прав на їх вико­ристання, надання адміністративних послуг Союзу з охорони прав на нові різновиди рослин (ЮПОВ); забезпечення діяльності служб покращення міжнародної охорони, збір і розповсюдження інфор­мації щодо об'єктів інтелектуальної власності та їх правового захи­сту, проведення досліджень у цій сфері, особливо щодо розвитку інституціонального базису, законодавства.

Учасниками ВОІВ є 156 країн. Членом ВОІВ може бути країна- учасник одного із Союзів (Паризького, Бернського), ООН чи її спе­ціалізованих установ, МАГАТЕ, запрошених Генеральною Асамб­леєю ВОІВ приєднатися до Конвенції про створення ВОІВ.

До структурної побудови ВОІВ входять керівні органи:

1. Генеральна Асамблея (ГА) у складі держав—учасників Кон­венції, які є членами одного із союзів, розглядає і схвалює звіти ге­нерального директора, комітету з координації бюджетних витрат, заходи з адміністративного забезпечення виконання угод.

2. Конференція у складі держав—членів (не обов'язково уча­сників одного із союзів). Скликається на сесії у той самий час і у тому саому місці, що й сесії ГА. Обговорюються питання інте­лектуальної власності, приймаються рекомендації, затверджу­ються бюджет Конференції та програма правової технічної до­помоги на два роки.

3. Комітет з координації у складі держав—учасниць Конферен­ції 1967 року, які одночасно є членами Виконавчого комітету одно­го чи обох союзів (Паризького, Бернського), Генеральної Асамблеї, Конференції, генерального директора. Комітет готує проект поряд­ку денного для Генеральної Асамблеї, Конференції, проекти її бю­джету і програми.

До допоміжних органів належать: Постійний комітет з інформа­ції про промислову власність; Бюджетний комітет; Комітет з орен­ди і утримання приміщень; Постійний комітет з розвитку співробі­тництва у сфері захисту авторських і суміжних прав; Міжнародне бюро; Арбітражний центр ВОІВ.

До постійного комітету з інформації входять представники дер­жав—учасниць Договору про патентну кооперацію (РСТ), Союзу міжнародної патентної класифікації, держав—членів Паризького Союзу. Основним завданням Комітету є налагодження співробіт­ництва між регіональними та національними патентними службами з обміну інформацією про промислову власність.

Міжнародне бюро виконує функції Секретаріату ВОІВ та сою­зів, організовує проведення сесій і засідань керівних органів, роз­робляє і реалізує проекти, здійснює підготовку типових законів, допомогу в розробці законодавчих актів, навчання і стажування на­ціональних кадрів, проведення регіональних конференцій і нарад. Очолюється генеральним директором і включає підрозділи: Дого­вору РСТ; міжнародної реєстрації товарних знаків; міжнародного депонування промислових взірців та корисних моделей; міжнарод­ної реєстрації позначення походження товарів.

Арбітражний центр ВОІВ забезпечує посередницькі та арбітра­жні послуги для приватних осіб і організацій у суперечках із право­вих питань інтелектуальної власності.