10.3. Регіональні міжнародні патентні організації

магниевый скраб beletage

Крім багатосторонніх договорів, у сучасних умовах важливого значення набувають регіональні патентні системи, до яких нале­жать:

—Європейська, Євразійська патентні системи;

— Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ);

— Африканська регіональна організація промислової власності (АРОПВ).

Європейська патентна організація — ЄПО (European Patent Organization — EPO) — створена на основі Європейської патентної конвенції, підписаної в Мюнхені в 1973 році. Конвенція набула чинності з 1977 року і об'єднує такі документи: текст Конвенції; правила, що регулюють її положення; протокол про визнання; про­токол з привілеїв та імунітетів; правила сплати мит.

Європейська патентна система ґрунтується на взаємодії Євро­пейського патентного відомства з національними з питань узго­дження національного патентного права з положеннями Конвенції про видачу європейських патентів. Згідно з Конвенцією, передумо­вами патентоспроможності є новизна, винахідницький рівень та можливість промислового застосування. Головною засадою Конве­нції є надання європатенту прав, ідентичних до національного па­тенту в країні-учасниці.

Європатенти можуть видаватися на основі міжнародних патен­тів згідно з Договором РСТ 1970 року, членами якого є учасники Конвенції.

На основі Конвенції про видачу європатентів у 1975 році при­йнято Конвенцію про патенти ЄС, доповнену Угодою про запрова­дження патентів ЄС (1989), учасниками якої є 12 країн—членів ЄС. Положення Угоди передбачають єдину процедуру подання заявок і рівні права власників на територіях країн ЄС та країн, що приєдна­лися до Конвенції про видачу європатентів і Угоди 1989 року.

З 1993 року ЄПО укладає угоди про розповсюдження європате­нтів з іншими країнами, якщо в них діє власне патентне відомство і закон про охорону інтелектуальної власності.

Членами ЄПО є 17 держав (Австрія, Бельгія, Швейцарія, Німеч­чина, Данія, Франція, Велика Британія, Греція, Ірландія, Італія, Ліх­тенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, Португалія, Швеція).

Основні цілі та завдання ЄПО — видача європатентів, зміцнен­ня співробітництва з метою охорони винаходів і здійснення охоро­ни шляхом застосування єдиної процедури та єдиних правил, що регулюють видачу патентів.

Безпосередньо видача патентів здійснюється Європейським па­тентним відомством (ЄПВ) — виконавчим органом ЄПО. Особа подає одну заявку з вказанням переліку країн, у яких бажано отри­мати патент. Передбачений автономний режим — анулювання па­тенту в одній із країн — не припиняє його дії в інших. Процедура видачі займає в середньому 3 роки (патент діє 20 років) і передба­чає: подання заявки, її формальну перевірку, патентний пошук, пу­блікацію заявки і результатів пошуку; експертизу, видачу чи відмо­ву у видачі патенту; розгляд скарг. Заявки можуть подаватися і в національне патентне відомство.

Патент уважається виданим з дати публікації відомостей про видачу в європейському патентному бюлетні. Звичайні річні мита, установлені національними урядами, сплачуються в патентні ві­домства кожної з країн (приблизно 50 % суми митних платежів пе­редається ЄВП). Взаємовідносини з національними відомствами регулюються спеціальним документом для заявників «Національні законодавства, пов'язані з ЄПС» (National Law Relating to the EPC). 3 1989 року Конвенція про Європатент для ЄС визнає патент, який має однакову силу на територіях країн, що ратифікували Конвен­цію (станом на 1994 р. лише п'ять країн).

Організаційно структурна побудова ЄПО включає:

1) Адміністративну раду з представників країн та їх заступни­ків, яка має право вносити поправки у Конвенцію, правила застосу­вання, правила щодо фінансів, обкладання послуг митом, здійсн- нення контролю за Європейським патентним відомством (ЄПВ);

2) ЄПВ — очолюється президентом, який визначає завдання ЄПВ та його відділень, надає Адміністративній раді доповіді про діяльність, готує проекти бюджету і забезпечує його виконання.

До структури ЄПВ входять функціональні генеральні дирекції з: патентного пошуку; експертизи; апеляції; права і міжнародних справ; адміністрації. ЄПВ є фінансово самостійним і самоокупним відомством. Контроль за дотриманням Конвенції і Угоди 1989 року здійснює Загальний патентний апеляційний суд (Common Patent Appeal Court).

Євразійська патентна система створена на основі Євразійської патентної конвенції (ЄАПК), укладеної в Женеві в 1994 році дев'ятьма країнами СНД (за винятком Узбекистану і Туркменіста- ну). Російська Федерація ратифікувала ЄАПК у червні 1995 року. Головною метою Конвенції визначено створення міждержавної си­стеми правової охорони винаходів на основі єдиного патенту. Єв­разійський патент терміном на 20 років видається Євразійським па­тентним відомством (ЄПВ) будь-якій юридичній чи фізичній особі країни—учасниці чи іншої країни за результатами експертизи.

Організаційно Євразійська патентна організація (САПО) скла­дається з Адміністративної Ради та Євразійського патентного ві­домства (ЄПВ). Розміщена ЄАПО в Москві. Депозитарієм Конвен­ції та посередником у суперечках щодо трактування чи застосу­вання Конвенції є генеральний директор ВОІВ.

Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ) створена в 1962 році на основі Лібервільської угоди про заснування Африканського і Малагасійського відомства з промислової власно­сті, правонаступницею якого вона стала згідно з Бангійською уго­дою. Учасниками АОІВ є 13 держав (Бенін, Буркіна-Фасо, Каме­рун, ЦАР, Чад, Конго, Габон, Кот-д'Івуар, Малі, Мавританія, Нігер, Сенегал, Того). Головною метою визначено реєстрацію патентів, товарних знаків і промислових взірців з визнанням на територіях всіх країн—членів.

Африканська регіональна організація промислової власності (АРОПВ) створена в 1985 році на основі Африканської регіональ­ної організації промислової власності англомовних країн (з 1978 р. за участю ВОІВ та Економічної Комісії ООН для Африки). Члена­ми АРОПВ є 13 країн (Ботсвана, Гамбія, Гана, Кенія, Лесото, Ма­лаві, С'єрра-Леоне, Сомалі, Судан, Танзанія, Уганда, Замбія, Зім­бабве). Мета функціонування АРОПВ — гармонізація законодавств країн в сфері охорони промислової власності, отримання та реєст­рації заявок на патенти і промислові взірці.