Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Що належить до основних видів об'єктів промислової власності?

2. На які види поділяються основні права промислової власності?

3. Назвіть основні завдання Паризької конвенції про охорону промис­лової власності.

4. У чому сутність договору про патентну кооперацію?

5. Які інформаційні послуги передбачає договір про патентну коопе­рацію?

6. Назвіть основні положення, що випливають з Паризької конвенції стосовно товарних знаків.

7. Які основні завдання виконує ВОІВ?

8. Яка організаційна структура ВОІВ?

9. Яку функцію в системі ВОІВ виконує Міжнародне бюро?

10. Які організації належать до регіональних міжнародних патентних організацій?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1.Участь України в міжнародних угодах, укладених у межах ВОІВ.

2. Європейська патентна система: основні напрями діяльності та пере­ваги для країн—учасниць.

3. Євразійська патентна конвенція: основні положення та учасники.

4. Африканська організація інтелектуальної власності (АОІВ): завдан­ня та функції.

5. Завдання та функції Африканської регіональної організації промис­лової власності (АРОПВ).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Що зараховують до основних об'єктів промислової власності?

1.1. Послуги.

1.2. Фірмові назви.

1.3. Винаходи.

1.4. Правильні відповіді 1.3 та 1.4.

2.Яка угода у сфері захисту прав на об 'єкти промислової власності була першою?

2.1.Бернська конвенція.

2.2.Паризька конвенція.

2.3.Лісабонська угода.

2.4.Немає правильної відповіді.

3.На скільки груп поділяється положення Конвенції Всесвітньої орга­нізації інтелектуальної власності (ВОІВ)?

3.1.Три.

3.2.Чотири.

3.3.П'ять.

3.4.Шість.

4.У якому році було підписано договір про патентну кооперацію?

4.1. 1969.

4.2. 1970.

4.3. 1971.

4.4. 1974.

5.У якому місті підписано договір про патентну кооперацію?

5.1.Париж.

5.2.Берн.

5.3.Вашингтон.

5.4.Лісабон.

6. Яка головна мета договору про патентну кооперацію?

6.1 Вирішення патентних проблем, пов'язаних з поданням заявки на один і той самий винахід та їх експертизою в різних країнах.

6.2. Направлення висновку попередньої експертизи у вибрані заявни­ком патентні відомства (протягом 23-х місяців з дати пріоритету).

6.3. Проведення міжнародної експертизи патентоспроможності вина­ходу (новизни, рівня винаходу, можливості промислового використання).

6.4.Усі відповіді правильні.

7. До функцій Міжнародного бюро належать:

7.1. Адміністративні.

7.2. Розпорядчі.

7.3. Виконавчі.

7.4. Правильні відповіді 7.1 та 7.2.

8. На яких угодах Грунтується Міжнародне регулювання у сфері захи­сту такого об'єкта промислової власності, як товарний знак:

8.1.Паризькій конвенції з питань охорони ПВ.

8.2.Бернській конвенції з питань охорони ПВ.

8.3.Мадридській угоді з питань охорони ПВ.

8.4.Усі відповіді правильні.

9. Який термін охорони винаходів установлено ВОІВ? 9.1. 15 років.

9.3. 20 років.

9.4. 25 років.

9.5. 30 років.

10. Конференцією яких держав— членів було засновано ВОІВ?

10.1. Паризького і Бернського союзів.

10.2. Мадридської угоди.

10.3. Лісабонської угоди.

10.4. Усі відповіді правильні.

11. У якому році було заснована Всесвітню організацію інтелектуаль­ної власності?

11.1. 1963.

11.2. 1966.

11.3. 1967.

11.4. 1969.

12. До основних завдань ВОІВ зараховують:

12.1. Стимулювання вдосконалення охорони промислової власності, національних законодавств, надання правової і технічної допомоги.

12.2. Адміністрування існуючих і майбутніх союзів з охорони промис­лової власності.

12.3. Стимулювання укладення міжнародних угод з охорони промис­лової власності.

12.4. Усі відповіді правильні.

13.Які керівні органи належать до організаційної структури ВОІВ?

13.1.Генеральна Асамблея.

13.2.Конференція у складі держав.

13.3.Комітет з координації у складі держав—учасниць.

13.4. Усі відповіді правильні.

14. До основних повноважень Генеральної Асамблеї ВОІВ належать:

14.1. Обговорення питань охорони інтелектуальної власності, затвер­дження рекомендацій.

14.2. Розгляд і ухвалення звітів генерального директора, комітету з ко­ординації бюджетних витрат, заходів з адміністративного забезпечення виконання угод.

14.3. Підготовку проектів порядку денного для ГА, конференції, проекти її бюджету і програм.

14.4.Правильні відповіді 14.1 та 14.2.

15. Допоміжними органуми ВОІВ є:

15.1.Постійний комітет з інформації про промислову власність.

15.2. Бюджетний комітет.

15.3. Арбітражний центр.

15.4. Комітет з координації бюджетних витрат.

16. Регіональною міжнародною патентною організацією є:

16.1. Євразійська патентна система.

16.2. Африканська організація інтелектуальної власності.

16.3. Африканська регіональна організація промислової власності.

16.4. Усі відповіді правильні.

17. Де і в якому році було створено Європейську патентну органі­зацію?

17.1. Берн, 1972 р.

17.2. Мюнхен, 1973 р.

17.3. Париж, 1973 р.

17.4. Відень, 1974 р.

18. До основних цілей і завдань ЄПО належать:

18.1. Видача європатентів.

18.2. Зміцнення співробітництва з метою охорони винаходів.

18.3. Здійснення охорони шляхом застосування єдиної процедури та єдиних правил, що регулюють видачу патентів.

18.4. Правильні відповіді 18.1 та 18.3.

19. У якому році ЄПО уклала угоди про розповсюдження європатентів з іншими країнами, якщо вони мають власне патентне відомство і закон про охорону інтелектуальної власності?

19.1. 1989.

19.2. 1991.

19.3. 1993.

19.4. 1997.

20. У якому році було створено Євразійську патентну систему (ЄАПК)?

20.1. 1994.

20.2. 1995.

20.3. 1996.

20.4. 1999.

21. У якому році було створено Африканську організацію інтелектуа­льної власності(АОІВ)?

21.1. 1958.

21.2. 1960.

21.3. 1962.

21.4. 1963.

22. На основі якої угоди було створено АОІВ?

22.1. Мадридської.

22.2. Любервільської.

22.3. Лісабонської.

22.4. Бернської.

23. У якому році було створено Африканську регіональну організацію промислової власності (АРОПВ)?

23.1. 1978.

23.2. 1983.

23.3. 1985.

23.4. 1992.

24. Яка з країн належить до організації АРОПВ? 24.1 Франція.

24.2.Кенія.

24.3.Польща.

24.4.Немає правильної відповіді.

25. Метою організації АРОПВ є:

25.1. Гармонізація законодавства у сфері охорони промислової власності.

25.2.Отримання та реєстрація заявок на патенти.

25.3.Отримання та реєстрація на промислові взірці.

25.4.Усі відповіді правильні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Сидорук В. Інтелектуальна власність як інструмент економічної аг­ресії в епоху глобалізації / Сидорук В. // Інтелектуальна власність. — 2008. — № 1. — С. 62—65.

2. Звіт Державного департаменту інтелектуальної власності за 2008 р. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.sdip.gov.ua.

3. Воропаєва О. В. Механізми регулювання міжнародного інновацій­ного процесу та міжнародної передачі технологій // [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/19_NNM_2007/ Economics/23503.doc.htm.

4. Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.viche.info/journal/278.