11.2. Діяльність ООН з питань передачі технологій

ООН сприяє розв'язанню міжнародних економічних, соціаль­них, культурних та гуманітарних проблем через певні міжурядові організації. Генеральна Асамблея ООН у резолюції 51/63 1996 року «Досягнення науки і техніки та їх вплив на міжнародну безпеку» рекомендувала державам—членам ООН вивчити шляхи і засоби подальшого розвитку міжнародно-правових норм передачі високих технологій, що мають військове застосування. Було створено базу даних про відповідні науково-дослідницькі установи з метою під­вищення рівня транспарентності міжнародного партнерства і спів­робітництва.

Відповідно до рекомендацій другої Конференції ООН з науки і техніки, яка відбулася у Відні в 1979 році (Віденська конференція), Генеральна Асамблея ООН заснувала Міжурядовий комітет з науки і техніки та створила в межах Секретаріату ООН Центр з науки і техніки. У 1981 році ООН вжила заходів щодо створення Системи фінансування науки і техніки з метою розвитку. У 1984 році Центром з науки і техніки ООН засновано Систему інформування про нові технологічні досягнення (АТАС). Відповідно до рекомен­дацій Генеральної Асамблеї ООН у 1992 році ЕКОСОР створено функціональну комісію з науки і техніки з метою розвитку замість Міжурядового комітету з науки і техніки, а також його допоміжно­го органу — Консультативного комітету з науки і техніки з метою розвитку і Центру з науки і техніки.

Діяльність ООН у сфері науково-технічного та промислового співробітництва здійснюється в різних напрямах і різними органі­заціями системи ООН. У статутах багатьох міжнародних організа­цій і спеціалізованих установ ООН чітко зазначено їхні науково- технічні функції.

У системі організацій ООН у сфері передачі технологій вико­нуються такі функції:

— здійснення програм наукових досліджень (фінансуються ПРООН і реалізується ЮНЕСКО, ЮНІДО);

— використання результатів наукових досліджень і розробок на практиці (фінансується ПРООН, Фондом ООН з народонаселен­ня — ЮНФЛА і реалізується ЮНІДО, ФАО);

— оцінка та придбання технологій (фінансується ПРООН, ЮНІСЕФ і реалізуються ЮНІСЕФ, ВОІВ);

— надання технічних послуг (фінансується ПРООН, ЮНІСЕФ і реалізується ЮНІДО, ЮНЕСКО, ФАО);

— охорона інтелектуальної власності (фінансується ПРООН і реалізується ВОІВ і ЮНКТАД);

— інформаційна діяльність (фінансується ЮНЕСКО і реалізу­ється ЮНЕСКО і ВОІВ).

Охорона промислової власності є однією зі сфер міжнародного співробітництва, яке здійснюється як в межах міжнародних органі­зацій, насамперед, Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), так і на основі двосторонніх і багатосторонніх угод, а також регіональних угод. Міжнародні угоди є інституційним базисом роз­витку науково-технічного співробітництва між економічними аген­тами різних країн, оскільки сприяють розширенню операцій взаєм­ного патентування винаходів і подальшому їх використанню.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) — це універсальна міжнародна організація, яка займається розв'язанням проблем міжнародного співробітництва держав у сфері охорони ін­телектуальної і промислової власності. Організації надано статус спеціалізованої установи ООН. Практичні повноваження ВОІВ об­межуються юридичними та адміністративними аспектами захисту прав інтелектуальної власності. У цій сфері ВОІВ розмежовує функ­ції і завдання з такими спеціалізованими установами ООН, як ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, ЮНКТАД, COT зі спеціальних пи­тань інтелектуальної власності, зокрема, надання правової і техніч­ної допомоги країнам, що розвиваються. Діяльність організацій сис­теми ООН спрямована на реалізацію науково-технічного і техноло­гічного співробітництва та координацію діяльності в цій сфері в межах світових програм ООН, які передбачають використання нау­ки і техніки з метою розвитку.

Програма розвитку ООН (ПРООН) здійснює надання науково- технічної допомоги країнам, що розвиваються, у таких напрямах: сприяння передачі технологій у межах державного й приватного секторів; скерування в країни експертів-консультантів; сприяння підготовці науково-технічних кадрів через створення навчальних центрів, проведення курсів, семінарів; надання можливості навчан­ня в навчальних закладах організацій системи ООН.

ЮНКТАД з травня 1993 року виконує програму науки і техніки з метою розвитку та розробляє рекомендації для ЕКОСОР із приклад­них аспектів реалізації Віденської програми дій з науки і техніки.