Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. З якою метою здійснюється наддержавне регулювання міжнародно­го обміну технологіями?

2. Що таке патент, ліцензія?

3. Як захищаються авторські права на світовому ринку технологій?

4. Що розуміють під товарним (фірмовим) знаком чи маркою?

5. Які існують форми міжнародної передачі технологій?

6. Які програми складають правову основу міжнародного науково- технічного і промислового співробітництва?

7. Які заходи здійснюються ООН у сфері передачі технологій?

8. Які організації з питань науково-технологічного співробітництва діють у системі ООН?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Заходи щодо забезпечення дотримання прав інтелектуальної влас­ності в межах угоди TRIPS.

2. Перспективи участі України в єдиному науково-технологічному се­редовищі ЄС.

3. Реалізація міжнародної Європейської інноваційної науково- технічної програми EUREKA в Україні.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Координацію науково-технічної діяльності ООН здійснює:

1.1. Генеральна Асамблея ООН.

1.2. Комісія ООН з науки і техніки з метою розвитку.

1.3. Організація ООН з освіти, науки і культури.

1.4. Програма розвитку ООН.

2. Яка міжнародна організація здійснює науково-технічну програму «Ядерні технології та їх промислове застосування»?

2.1.Всесвітня організація інтелектуальної власності.

2.2.Програма ООН з навколишнього середовища.

2.3.Міжнародне агентство з атомної енергії.

2.4.Європейська організація ядерних досліджень.

3. Яка організація здійснює підготовку кадрів різного рівня для країн, що розвиваються?

3.1.Європейська економічна комісія.

3.2.Організація ООН з освіти, науки і культури.

3.3.Учбовий і науково-дослідний інститут ООН.

3.4.Комісія ООН з науки і техніки з метою розвитку.

4. Інструментом правового захисту технологій:

4.1.Патент.

4.2.Патентна ліцензія.

4.3.Товарний знак.

4.4.Авторське право.

5. До об'єктів авторського права належать:

5.1.Твори науки.

5.2.Науково-технічна документація.

5.3.Комп'ютерні програми.

5.4 Правильні відповіді 5.1. і 5.2.

6. До безпатентних ліцензії зараховують:

6.1.Технічний досвід.

6.2.Секрети виробництва.

6.3.Схеми, креслення.

6.4.Усі відповіді правильні.

7. Копірайт захищає від копіювання:

7.1.Технічні знання.

7.2.Науково-технічні досягнення.

7.3.Твори мистецтва.

7.4.Усі відповіді правильні.

8. Основною формою міжнародної передачі технологій є:

8.1.Товарний знак.

8.2.Ліцензійна торгівля.

8.3.Копірайт.

8.4.Немає правильної відповіді.

9. Об 'єктом ліцензійної угоди можуть бути:

9.1.Патенти.

9.2.Винаходи.

9.3.Процеси.

9.4.Усі відповіді правильні.

10. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності була прийнята в результаті проведення:

10.1. Уругвайського раунду переговорів у межах ГАТТ.

10.2. Сесії Асамблеї Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

10.3. Токійського раунду переговорів у межах ГАТТ.

10.4. Другої Конференції ООН з науки і техніки з метою розвитку.

11. Який документ встановлює стандарти захисту прав на інтелек­туальну власність і заходи щодо забезпечення дотримання цих прав у країнах—учасницях ?

11.1. Договір про патентну кооперацію.

11.2. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності.

11.3. Паризька конвенція з охорони промислової власності.

11.4. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

12. Який договір є правовою основою для захисту інтересів авторів при розповсюдженні їх творів та інших об'єктів через Internet, шляхом електронної торгівлі?

12.1. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності з автор­ського права.

12.2. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності з прав виконавців творів і фонограм.

12.3. Гаазька угода з міжнародного депонування промислових взірців.

12.4. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів.

13. Уряду якої країни належала ініціатива створення програми EUREKA?

13.1. Великої Британії.

13.2. Франції.

13.3. США.

13.4. Японії.

14. Назвіть основні цілі запровадження програми EUREKA:

14.1. Державне регулювання кооперації у сфері інтелектуальної влас­ності.

14.2. Створення єдиного європейського дослідницького простору.

14.3. Підготовка управлінських кадрів для міжнародних проектів.

14.4. Правильні відповіді 10.3. і 10.4.

15. У якій країні частка бюджетних ресурсів фінансування проектів EUREKA досягає 100 %?

15.1. Франція.

15.2. Бельгія.

15.3. Швейцарія.

15.4. Японія.

16. Назвіть мету проекту JESSI, який здійснювався в межах програ­ми EUREKA:

16.1. Розробка мікросхем спеціального призначення і мікроелектрон- них компонент автоматизованих і транспортних систем, комунікацій і тех­нологій мультимедіа, виробничих процесів.

16.2. Посилення позицій країн Європи на глобальних ринках найнові­шої мікроелектронної технології.

16.3. Міжфірмове співробітництво у сфері біотехнологічних дослі­джень і генетики.

16.4. Надання допомоги сектору малого і середнього підприємництва і дослідникам у реалізації результатів досліджень у сфері глобальних змін екології.

17. Основним принципом Паризької конвенції є:

17.1. Створення необхідних стандартів стосовно існування і викорис­тання прав на інтелектуальну власність, пов'язаних з торгівлею.

17.2. Налагодження партнерських зв'язків для впровадження новітніх технологій та сприяння трансферу передових технологій і «ноу-хау».

17.3. Створення державами—членами умов для забезпечення охо­рони прав, що виникають в одній державі, на територіях інших дер­жав—членів.

17.4. Надання технічної допомоги у реалізації інноваційних проектів країнам з обмеженими економічними ресурсами.

18. До регіональних патентних систем належить:

18.1.Північноамериканська патентна система.

18.2. Африканська організація інтелектуальної власності. 18.3 Латиноамериканська регіональна патентна система. 18.4. Усі відповіді правильні.

19. Класифікацію товарів за рівнем технологічної місткості торгів­лі було розроблено:

19.1.Комісією ООН з права міжнародної торгівлі.

19.2.Конференцією ООН з торгівлі та розвитку.

19.3. Організацією економічного співробітництва і розвитку.

19.4.Міжнародною торговельною палатою.

20. Який захисний період для авторських прав відповідно до ТРІПС?

20.1. Протягом життя автора та додатково 50 років, не враховуючи «моральних прав».

20.2. 20 років.

20.3. 10 років.

20.4. 30 років.

21. Яким способом захищені комп'ютерні програми відповідно до ТРІПС?

21.1. Патентним законодавством.

21.2. Товарними знаками.

21.3. Незахищені зовсім.

21.4. Усі відповіді правильні.

22. Який захисний період для патентів відповідно до ТРІПС?

22.1. Протягом життя автора та додатково 50 років, не враховуючи «моральних прав».

22.2. 20 років.

22.3. 10 років.

22.4. 15 років.

23. Який захисний період для промислових зразків відповідно до ТРІПС?

23.1. Протягом життя автора і додатково 50 років, не враховуючи «мо­ральних прав».

23.2. 20 років.

23.3. 10 років.

23.4. 15 років.

24. Який захисний період для товарних знаків відповідно до ТРІПС?

24.1. Протягом життя автора і додатково 50 років, не враховуючи «мо­ральних прав».

24.2.20 років.

24.3. 10 років.

24.4. 15 років.

25. Коли країни, що розвиваються, зобов'язані повністю запровади­ти Угоду ТРІПС?

25.1.2001.

25.2.2005.

25.3.2010.

25.4.Термін не встановлений.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / Під ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. — К.: Парламентське вид-во, 2006. — 432^с.

2. Власність інтелекту: Збірник статей / Під ред. Л. Й. Глухівського. — К.: Державний департамент інтелектуальної власності, 2002. — 140 с.

3. Фесенко М. Інформаційно-технологічний чинник трансформації сис­теми міжнародних відносин / М. Фесенко // Політика і час. — 2007. — № 4. — С. 4—12.

4. Звіт Державного департаменту інтелектуальної власності за 2008 р. // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.sdip.gov.ua.

5.Куса С. Міжнародні стандарти ВОІВ: пріоритети розробки та перег­ляду // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrpatent.org/ atachs/kysa.doc.

6. Офіційний сайт Міжнародної Європейської інноваційної науково- технічної програми EUREKA // www.eureka.com.