II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

магниевый скраб beletage

№ з/п

Назва лекцій, семінарських та практичних занять

Кількість годин

лекції

семінари

самостій­на робота

1

Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світо­вого господарства

2

2

2

2

Міжнародні економічні організації системи ООН

2

2

3

Наддержавне регулювання економіч­ної діяльності в Європейському Союзі

2

2

 

4

Міжнародні організації регулюван­ня економічного співробітництва (ОЕСР) та загальної компетенції

2

2

2

5

НАТО — союз Незалежних Держав

 

 

 

6

ЮНЕСКО — міжнародна організа­ція сучасності

2

7

Міжнародні валютно-фінансові ор­ганізації в системі наддержавного регулювання світового господар­ства

2

2

 

8

Міждержавні організації наддержав­ного регулювання торговельної та економічної політики

2

9

Система наддержавного багатосто­роннього регулювання світових то­варних ринків

2

2

10

Міжнародні економічні організації та угоди з регулювання промисло­вої власності

2

2

11

Міжнародні організації регулюван­ня науково-технічного співробітни­цтва та передачі технологій

2

№ з/п

Назва лекцій, семінарських та практичних занять

Кількість годин

лекції

семінари

самостій­на робота

12

Міжнародне регулювання інвести­ційної діяльності та науково- технічного і промислового співробіт­ництва

 

 

2

13

Регіональні організації наддержав­ного регулювання економічних від­носин

2

2

14

Міжнародні та регіональні органі­зації зі стандартизації та сертифіка­ції продукції (робіт, послуг)

2

15

Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції

2

2

2

16

Наддержавне регулювання міжфір- мових економічних відносин

2

17

Міжнародні неурядові організації

 

 

 

 

Всього

18

18

18