Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Що розуміють під міжнародною інвестиційною діяльністю?

2. Які види майнових цінностей охоплюють інвестиції?

3. У яких формах реалізуються інвестиції?

4. Які тенденції враховують при формуванні інвестиційної політики?

5. Що передбачає Угода з інвестиційних заходів, пов'язаних з торгів­лею (ТРІМС)?

6. Що передбачає Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС)?

7.Які основні вимоги Угоди з питань прав інтелектуальної власності, пов'язаних з торгівлею (ТРІПС)?

8. Назвіть головні цілі багатосторонньої угоди з інвестицій (БУІ).

9.Що передбачає регулювання багатостороннього науково-технічного і промислового співробітництва?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Регулювання багатостороннього науково-технічного та промислово­го співробітництва.

2. Двосторонні міжнародні інвестиційні угоди: цілі та завдання.

3. Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ): основні напрями діяльності.

4. Багатостороннє регулювання інвестиційної діяльності в межах регіо­нальних економічних організацій.

5. Роль та значення прямих іноземних інвестицій у системі світових господарських зв'язків.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Міжнародна інвестиційна діяльність передбачає:

1.1.Імпорт капіталів у країну.

1.2.Експорт капіталів однієї країни в іншу.

1.3.Будь-яка діяльність країні.

1.4.Усі відповіді правильні.

2. У яких формах реалізуються іноземні інвестиції:

2.1. Дольової участі у новостворених підприємствах.

2.2. Придбання часток участі в діючих підприємствах. 2.3 Грошові кошти.

2.4. Правильні відповіді 2.1 та 2.2.

3. Інвестиційна політика регулюється:

3.1. Пакетом нормативних документів. 3.2 Законодавчими актами.

3.3. Міжнародними угодами.

3.4. Правильні відповіді 3.1 та 3.3.

4. У межах якої організації розроблено документ «Багатосторонні і регіональні інструменти для співробітництва по прямим закордонним ін­вестиціям»?

4.1 ОЕСР.

4.2. ЮНСІТРАЛ.

4.3. ООН.

4.4. МЕК.

5. Які методи стимулювання інвестицій застосовуються:

5.1. Правові.

5.2. Політичні.

5.3. Податкові.

5.4. Усі відповіді правильні.

6. Основними питаннями інтегрального компромісного документа на основі документів COT (ТРІМС, ГАТС), ОЕСР (БУІ), НАФТА з режиму і гарантій для інвестицій є:

6.1. Співвідношення прав та обов'язків учасників інвестиційного про­цесу.

6.2. Обмеження частки участі іноземного інвестора.

6.3. Спеціальні стимули для іноземних інвесторів.

6.4. Усі відповіді правильні.

7. У якому році було підписано Багатосторонню угоду з інвестицій (БУІ):

7.1. 1994.

7.2. 1997.

7.3. 1998.

7.4. 1999.

8. Угода ТРІПС:

8.1. Встановлює мінімальний період захисту авторських прав.

8.2. Встановлює принципи і механізми врегулювання суперечок.

8.3. Дозволяє «відкривати» для інвесторів лише ті сектори, що вказані у переліку послуг.

8.4. Усі відповіді правильні.

9.Головними цілями багатосторонньої угоди з інвестицій (БУІ) є:

9.1. Встановлення стандартів режиму й захисту інвестицій.

9.2. Досягнення стандартів лібералізації на всіх етапах інвестиційної діяльності, застосування принципів національного режиму, недискриміна­ції, транспарентності.

9.3. Розробка заходів щодо взаємовідносин з регіональними інтегра­ційними утвореннями;

9.4. Усі відповіді правильні.

10.Який документ було розроблено в межах ОЕСР:

10.1. Багатосторонні і регіональні інструменти для співробітництва по прямим закордонним інвестиціям.

10.2. Угода з питань прав інтелектуальної власності, пов'язаних з тор­гівлею.

10.3.Договір про патентну кооперацію.

10.4. Усі відповіді правильні.

11. Які організації займаються «итаннями регулювання діяльності ТНК у галузі прямого інвестування?

11.1.ЮНКТАД.

11.2. ООН.

11.3. COT.

11.4.Правильні відповіді 11.2 та 11.4.

12. У 1965 році на основі Конвенції про порядок розв 'язання інвести­ційних суперечок між державами та зарубіжними особами при МБРР бу­ло створено?

12.1. Міжнародний центр із розв'язання інвестиційних суперечок.

12.2. Європейський центр із розв'язання інвестиційних суперечок.

12.3. Міжнародний інвестиційний комітет.

12.4. Усі відповіді правильні.

13. У якому році було підписано Договір до Енергетичної хартії?

13.1. 1989.

13.2. 1992.

13.3. 1994.

13.4. 1995.

14. У межах ЮНКТАД реалізується:

14.1. «Програма науки і техніки у цілях розвитку».

14.2. Міжнародна система науково-технічної інформації.

14.3. «Програма «Людина і біосфера».

14.4. «Програма Чорнобиль».

15. Особливою формою стимулювання інвестицій є:

15.1. Створення міжнародних організацій.

15.2. Створення спеціальних економічних зон.

15.3. Створення вільних економічних зон.

15.4. Усі відповіді правильні.

16. Який основний напрямок діяльності ГАТС?

16.1. Інвестування у сферу послуг.

16.2. Зобов'язує учасників COT встановлювати мінімальний період за­хисту авторських прав.

16.3. Інвестиції у промисловість.

16.4. Усі відповіді правильні.

17. В якому році при МБРР було створено Міжнародний центр із розв 'язання інвестиційних суперечок?

17.1. 1962.

17.2. 1965.

17.3. 1967.

17.4. 1971.

18. У якому році було засновано Багатостороннє агентство з інвес­тиційних гарантій (БАІГ)?

18.1. 1985.

18.2. 1987.

18.3. 1989.

18.4. 1990.

19. Головними цілями багатосторонньої угоди з інвестицій (БУІ) є:

19.1. Встановлення стандартів режиму та захисту інвестицій.

19.2. Досягнення стандартів лібералізації на всіх етапах інвестиційної діяльності.

19.3. Розробка заходів щодо взаємовідносин з регіональними інтегра­ційними утвореннями.

19.4. Правильні відповіді 19.1 та 19.3.

20.Які типові угоди застосовуються в практиці, які окреслюють по­няття «інвестицій»?

20.1.Про заборону нав'язування обмежень.

20.2.Про виняткові торгові вимоги.

20.3.Про визначений порядок регулювання суперечок.

20.4.Усі відповіді правильні.

21. З чого складається правова база міжнародного науково-техніч­ного та промислового співробітництва (МНТПС)?

21.1.Договори та програми ООН.

21.2.Регіональні і двосторонні програми.

21.3.Протоколи й угоди.

21.4.Усі відповіді правильні.

22. У межах яких міжнародних організацій реалізується Програма нау­ки і техніки?

22.1.ЮНКТАД і ЮНЕСКО.

22.2.ВОІВ.

22.3.ОЄСР.

22.4.COT.

23. У межах якої організації запропоновано нову науково-технічну стратегія, спеціальну програму «Брайт»?

23.1.ЕКОСОР.

23.2.EC.

23.3.ВОІВ.

23.4.ООН.

24.Основними цілями об 'єднання ЕВРІКА є:

24.1. Об'єднання наукового потенціалу для здійснення спільних проектів.

24.2.Забезпечення інноваційного підходу у НДіДКР країн Європи.

24.3. Створення умов для мінімізації витрат для здійснення всеєвро- пейських проектів.

24.4.Усі відповіді правильні.

25. У якому році було укладено Угоду про створення єдиного науково- технологічного простору на основі технопарків?

25.1. 1992.

25.2. 1995.

25.3. 1997.

25.4.2000.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Зкономические и информационно-аналитические основьі управле­ння инвестиционньми обьектами: Монография / Под ред. К. В. Балди- на. — М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2004. — 296 с.

2. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчально-методичний посіб­ник для самостійного вивчення дисципліни / [Л. В. Руденко... [та ін.]; за заг. ред. Л. В. Руденко.

3. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник / Сазонець І. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 156 с.

4. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / [Д. Г. Лук'яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.] // За ред. Д. Г. Лук'яненка. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.