Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Які причини зумовлюють регіональну економічну інтеграцію?

2. У чому сутність принципу «відкритого регіоналізму»?

3. При якій формі регіональної інтеграції відсутні обмеження на пере­міщення всіх факторів виробництва?

4. Порівняйте ступінь взаємозв'язку, що виникає між країнами при ре­гіональній інтеграції в таких формах: зона вільної торгівлі, економічне співробітництво.

5. У яких напрямах здійснюється діяльність регіональних економічних організацій?

6. Яка роль регіональних банків і фондів розвитку в діяльності регіо­нальних економічних організацій?

7. Які регіональні економічні організації діють у межах Економічної та соціальної ради ООН?

8. Які основні напрями діяльності Європейської економічної комісії?

9. Діяльність яких організацій передувала створенню Європейського Союзу?

10. Назвіть основні етапи економічної інтеграції європейських країн в ЄС.

11. Охарактеризуйте повноваження основних органів управління ЄС.

12. Які економічні організації діють у Західній Європі?

13. Які проекти фінансує Європейський інвестиційний банк?

14. До завдань якої організації належать розробка транспортної полі­тики?

15. З якою метою створено Раду країн Балтійського моря?

16. Яка форма регіональної інтеграції покладена в основу СНД?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Сучасні тенденції світових інтеграційних процесів.

2. Вплив багатостороннього регіонального регулювання на економіч­ний розвиток країн, що розвиваються.

3. Діяльність Економічної комісії ООН у країнах Латинської Америки і Карибського басейну.

4. Діяльність Економічної і соціальної комісії ООН у країнах Азії та Тихого океану.

5. Організація Чорноморського економічного співробітництва: основ­ні завдання та перспективи розвитку.

6. Роль регіональних економічних організацій у регулюванні економі­чних відносин країн Центральної та Латинської Америки і Карибського басейну.

7. Регіональне співробітництво країн Азії та Тихого океану в межах економічних угрупувань.

8. Економічне співробітництво арабських країн у регіональних органі­заціях.

9. Міжнародний інвестиційний банк: цілі, завдання, основні напрями діяльності.

10. Міжнародний банк економічного співробітництва: головні цілі, ос­новні завдання та напрями діяльності.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Яка форма регіональної інтеграції передбачає єдині тарифи на продукцію, що імпортується з країн, які не є учасницями регіонального угрупування?

1.1.Митний союз.

1.2.Економічний союз.

1.3.Спільний ринок.

1.4.Економічне співробітництво.

2. До спеціалізованих регіональних організацій системи ООН нале­жать:

2.1. Економічна та соціальна комісія для Азії та Тихого океану.

2.2. Економічна комісія для Африки.

2.3. Економічна та соціальна рада ООН.

2.4. Правильні відповіді 2.1 і 2.2.

3. Назвіть основні напрями діяльності регіональних економічних ор­ганізацій:

3.1. Підтримка міжнародного миру і безпеки за допомогою мирного врегулювання суперечок.

3.2. Забезпечення стійких темпів зростання, вільного руху товарів і ка­піталів.

3.3. Здійснення системи контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.

3.4. Координація планів і перспектив розвитку найважливіших сфер економіки (промисловості, сільського господарства, фінансів, тран­спорту).

4. Для якої форми регіональної інтеграції характерним є скасування обмежень на торгівлю в межах угруповання при збереженні зовнішніх митних тарифів?

4.1. Митного союзу.

4.2. Спільного ринку.

4.3. Зони вільної торгівлі.

4.4. Економічного співробітництва.

5. Назвіть регіональний банк, який кредитує переважно підприємства приватного сектору:

5.1. Міжамериканський банк розвитку.

5.2. Африканський банк розвитку.

5.3. Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

5.4. Азійський банк розвитку.

6. Яка країна не є членом Співдружності Незалежних Держав?

6.1. Азербайджан.

6.2. Вірменія.

6.3. Молдова.

6.4. Грузія.

7. У якому році було укладено Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав ?

7.1. 1989.

7.2. 1991.

7.3. 1992.

7.4. 1993.

8. Яка держава не підписала Статут Співдружності Незалежних Держав?

8.1. Росія.

8.2. Україна.

8.3. Білорусія.

8.4. Казахстан.

9. Які органи СНД працюють в Україні?

9.1. Виконавчий Секретаріат.

9.2. Економічний суд СНД.

9.3. Робоча група Міждержавної науково-технічної ради.

9.4. Правильні відповіді 9.3 і 9.4.

10. Якою є українська частка фінансування СНД?

10.1. 14 %.

10.2. 24 %.

10.3. 30 %.

10.4. 5 %.

11. Вищим органом СНД є:

11.1.Рада глав держав.

11.2.Рада глав урядів.

11.3.Рада міністрів закордонних справ.

11.4.Виконавчий Секретаріат.

12. До компетенції Координаційно-консультативного комітету СНД входить:

12.1. Координація співробітництва органів виконавчої влади держав— членів в економічній, соціальній, військовій та інших галузях.

12.2.Координація зовнішньополітичної діяльності країн—членів.

12.3. Розробка пропозицій з питань співробітництва в політичній, еко­номічній та інших галузях.

12.4.Правильні відповіді 12.3 і 12.4.

13. До субрегіональнихугруповань у межах СНД належать:

13.1. Організація Чорноморського економічного співробітництва.

13.2.Митний союз.

13.3.ГУАМ.

13.4.Правильні відповіді 13.2 і 13.3.

14. Яка з держав має статус спостерігача в Організації Чорномор­ського економічного співробітництва?

14.1.Албанія.

14.2.Вірменія.

14.3.Болгарія.

14.4. Словаччина.

15. Які напрями подальшої діяльності ОЧЕС співробітництва визначе­ні в Декларації Ялтинського самміту?

15.1. Створення зони вільної торгівлі.

15.2. Поглиблення інтеграції в економічній і гуманітарній галузях між Росією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном.

15.3. Лібералізація та гармонізація режимів зовнішньої торгівлі з пода­льшим приєднанням усіх членів ОЧЕС до ВТО.

15.4.Правильні відповіді 15.1 і 15.4.

16. У якому місті розташовується штаб-квартира ОЧЕС?

16.1. Київ.

16.2. Стамбул.

16.3. Бухарест.

16.4. Софія.

17. Головним виконавчим органом ОЧЕС є:

17.1. Рада міністрів закордонних справ.

17.2. Постійний міжнародний Секретаріат.

17.3. Парламентська Асамблея ОЧЕС.

17.4. Виконавчий Секретаріат.

18. Стратегічна мета ОЧЕС полягає у:

18.1. Покращанні бізнес-середовища в регіоні ОЧЕС.

18.2. Об'єднанні електромереж у єдину енергетичну систему Чорно­морського регіону.

18.3. Інтеграція до ЄС через створення спільної економічної зони ЄС — ЧЕС.

18.4. Створення транспортного системи в регіоні Чорного моря з вихо­дом на трансєвропейські магістралі.

19. Яку із зазначених угод ратифікували всі країни—учасниці СНД?

19.1. Угоду про створення Економічного союзу.

19.2. Угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку вироб­ничої кооперації підприємств і галузей держав—учасниць.

19.3. Угоду про створення зони вільної торгівлі.

19.4.Угоду про проведення узгодженої політики в галузі транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

20. Яка із зазначених держав не є членом Європейської економічної комісії?

20.1.Канада.

20.2.Сполучені Штати Америки.

20.3.Туніс.

20.4.Болгарія.

21. У межах якої організації було прийнято Програму дій у сфері дов­кілля в Центральній і Східній Європі?

21.1.Європейського Союзу.

21.2.Співдружності Незалежних Держав.

21.3.Європейського економічного простору.

21.4.Європейської економічної комісії.

22. Ломейська конвенція (1975), укладена між Європейським Союзом і державами Африки, басейну Карибського моря і Тихого океану, передбачала:

22.1. Скасування мит і кількісних обмежень на імпортні товари з країн, що розвиваються.

22.2. Створення спільного фонду для фінансування проектів освоєння водних ресурсів.

22.3. Запровадження Правил електронного обміну даними в управлін­ні, торгівлі, на транспорті.

22.4. Співробітництво в сфері охорони довкілля та збереження водних ресурсів.

23. Назвіть основні напрями діяльності Ради держав Балтійського моря:

23.1. Надання допомоги Польщі та Угорщині в структурній перебудові економіки.

23.2. Надання технічної допомоги країнам СНД.

23.3. Надання кредитів державним і приватним позичальникам для фі­нансування проектів у галузі комунікацій та енергозбереження.

23.4. Правильні відповіді 23.1 і 23.2.

24. До регіональних економічних організацій держав Америки нале­жать:

24.1. Міжнародний банк економічного співробітництва.

24.2. Комісія для країн Південної частини Тихого океану.

24.3. Андський пакт, Організація східнокарибських держав.

24.4. Правильні відповіді 24.1 і 24.2.

25. Яка із зазначених організацій належить до регіональних?

25.1. Європейське космічне агентство.

25.2. Північне співробітництво.

25.3. Співдружність націй.

25.4. Правильні відповіді 25.1 і 25.2.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Макогон Ю. В. Сотрудничество Украиньї на Евразийском зкономиче- ском пространстве в причерноморской зоне / Проблеми и перспективи раз- вития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европьі в рамках Черноморского зкономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научньїх трудов / Ю. В. Макогон. — Донецк: ДонНУ. — 2007. — С. 22—37.

2. Майорова І. М. Передумови розширення інтеграційних процесів в межах ОЧЕС / І. М. Майорова // Проблеми и перспективи развития со­трудничества между странами Юго-Восточной Европьі в рамках Черно­морского зкономического сотрудничества и ГУАМ: Сборник научньїх трудов. — Донецк: ДонНУ. — 2007. — С. 146—153.

3. Шнирков О. Регіональні торговельні угоди: нові тенденції розвитку / Олександр Шнирков // Дзеркало тижня. — № 12 (591). — 2006.

4. Шнирков О. Зони вільної торгівлі у світовій економіці / Олександр Шнирков // Дзеркало тижня. — № 8 (637). — 2007.

5. Ткач О. Стратегії регіональної та національної інтеграції країн Ла­тинської Америки / Олег Ткач // Політичний менеджмент. — 2009. — № 1 (січень) С. 140—146.