III. ПРОГРАМА КУРСУ

магниевый скраб beletage

Тема 1. Міжнародні організації в системі наддержавного регулювання світового господарства

Структурна побудова системи міжнародного регулювання сві­тових господарських зв'язків. Сутнісна характеристика поняття «міжнародні організації». Передумови виникнення міжнародних організацій, порядок їх утворення та організаційна структура. Кла­сифікація міжнародних організацій, основні цілі, функції та напря­ми діяльності.

Тема 2. Міжнародні економічні організації системи ООН

Основні напрями діяльності Організації Об'єднаних Націй. Цілі, економічні функції організацій системи ООН. Структура ООН: Ге­неральна Асамблея, Економічна та соціальна рада (ЕКОСОР), Сек­ретаріат. Міжнародні економічні організації в системі регулювання економічної співпраці та галузей світового господарства. Цілі та функції організацій ООН: ПРООН, ЮНІДО, МАГАТЕ, ФАО, МФСР, ММО, ІКАО, ВОТ. Головні дилеми розвитку ООН. Роль України в системі ООН, їх взаємозв'язок. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН: статус, правові основи, принципи голосування та прийняття рішень. Проблеми функціонування сис­теми спеціалізованих установ, їх роль на сучасному етапі.

Діяльність ЮНІДО зі сприяння промисловому розвитку націо­нальних економік (програми, проекти, новини). Співпраця ЮНІДО з Україною. Програма розвитку ООН (ПРООН) та її реалізація в Україні.

Тема 3. Наддержавне регулювання економічної діяльності в Європейському Союзі

Основні напрями та цілі регулювання підприємницької діяльнос­ті в ЄС. Сутність транснаціоналізації господарських зв'язків та ство­рення європейських компаній. Організаційно-правове регулювання створення та діяльності компаній. Єдина промислова політика ЄС. Здійснення єдиної політики забезпечення умов вільної конкуренції в ЄС. Міжнародне регулювання підприємництва та середовища бізне­су. Регулювання конкуренції в ЄС та обмежувальна ділова практика. Антимонопольна практика. Проведення антимонопольної політики в ЄС: контроль злиття й поглинання фірм, антидемпінгові заходи. Стратегічне значення інтеграції України з ЄС.

Тема 4. Міжнародні організації регулювання економічного співробітництва (ОЕСР) та загальної компетенції

Офіційні цілі та функції організації економічного співробітниц­тва та розвитку (ОЕСР). Організаційна структура ОЕСР. Характе­ристика автономних організацій ОЕСР: Міжнародне енергетич­не агентство, Агентство з ядерної енергії, Центр розвитку ОЕСР, «Велика вісімка». Основні напрями діяльності міжнародних органі­зацій загальної компетенції. Рада Європи, Співдружність націй, Північне співробітництво, Ліга арабських держав, Організація Іс­ламська конференція. Головні форми взаємодії ОЕСР з міжнарод­ними організаціями. Перспективи співпраці України з Радою Євро­пи. ОЕСР: основні напрями діяльності і взаємовідносини з Україною.

Тема 5. НАТО — союз Незалежних Держав

Передумови створення організації: цілі та завдання. Організа­ційна структура установи. Основні напрями співпраці України з НАТО на сьогодні. НАТО як майже єдина дієва та високоорганізо- вана інституція колективної безпеки, діяльність якої ґрунтується на високих стандартах захисту прав людини, демократизації суспільс­тва, рівня розвитку економіки й соціальних надбань та військової діяльності.

Тема 6. ЮНЕСКО — міжнародна організація сучасності

Основні напрями діяльності міжнародної установи. Передумови створення та основні напрями діяльності ЮНЕСКО, організаційна структура. Активність України та її місце в діяльності ЮНЕСКО.

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові організації в системі наддержавного регулювання світового господарства

Загальна характеристика діяльності організацій групи Світового банку: Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнарод­не агентство з інвестиційних гарантій. Основні напрями діяльності Світового банку. Співпраця з Україною. Регіональні банки та фон­ди розвитку. Цілі та напрями діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ). Механізм кредитування та фінансова політика МВФ. Взаємозв'язок України і МВФ. Регіональні банки та фонди розвитку в системі регулювання СГЗ. Європейський центральний банк: функції та завдання. Ісламський банк розвитку.

Тема 8. Міждержавні організації наддержавного регулювання торговельної та економічної політики

Зміст та етапи розвитку багатостороннього регулювання торго­вельно-економічних відносин. Світова організація торгівлі (COT): завдання та основні напрями діяльності. COT і нові правила торгів­лі. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД): цілі та функції. Міжнародний торговельний центр (МТЦ): принципи діяль­ності, структура. Взаємозв'язок України з міжнародними організа­ціями з питань торговельної та економічної політики.

Тема 9. Система наддержавного багатостороннього регулювання світових товарних ринків

Сутність та основні аспекти регулювання світових товарних рин­ків. Механізм регулювання світових товарних ринків. Міжнародні товарні угоди. Характеристика багатосторонніх міждержавних ор­ганізацій з регулювання світових товарних ринків. Міжнародні ра­ди з регулювання світових товарних ринків, консультативні органі­зації та дослідницькі групи. Міжнародні дослідницькі групи із сировинних товарів. Міждержавні організації країн—виробників і експортерів у регулюванні світових товарних ринків. Проблеми лі­бералізації торгівлі в СНД.

Тема 10. Міжнародні економічні організації та угоди з регулювання промислової власності

Поняття об'єкта промислової власності. Міжнародне співробіт­ництво у сфері захисту прав промислової власності.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ): основні напрями діяльності. Регіональні організації у сфері охорони проми­слової власності. Європейська патентна організація: цілі та функції. Правила COT щодо захисту прав інтелектуальної власності.

Тема 11. Міжнародні організації регулювання науково- технічного співробітництва та передачі технологій

Регулювання багатосторонньої науково-технічної та промисло­вої співпраці. Діяльність ООН з питань регулювання технологій. Міжнародне науково-технічне співробітництво в межах ЄС. Обме­жувальна ділова практика у сфері передачі технологій. Основні на­прями діяльності програми ЕВРИКА. Міжнародна система науко­во-технічної інформації.

Тема 12. Міжнародне регулювання інвестиційної діяльності та науково-технічного і промислового співробітництва

Міжнародна інвестиційна діяльність: зміст, напрями та політика регулювання. Значення іноземного інвестування у світових госпо­дарських зв'язках. Регулювання процесу інвестування в межах міжнародних та регіональних економічних організацій: COT, МБРР, МВФ, МАІГ, ОЕСР, НАФТА. Договір до Енергетичної хар­тії: зміст, основні положення. Діяльність агентства з інвестиційних гарантій. Північноамериканська зона вільної торгівлі. Особливості двосторонніх міждержавних інвестиційних угод. Основні аспекти регулювання багатостороннього науково-технічного та промисло­вого співробітництва. Україна як об'єкт міжнародних інвестицій.

Тема 13. Регіональні організації наддержавного регулювання економічних відносин

Передумови формування системи наддержавного макрорегіональ- ного регулювання економічної політики та його роль у світовій економіці. Сучасні тенденції світових інтеграційних процесів. Ос­новні показники економічного потенціалу інтеграційних об'єднань. Основні напрями діяльності регіональних економічних організацій системи ООН, Західної Європи, країн Центральної, Східної Європи та Азії. Міжнародні регіональні організації інших регіонів світу, їх цілі та функції.

Тема 14. Міжнародні та регіональні організації зі стандартизації та сертифікації продукції (робіт, послуг)

Основи міжнародної стандартизації та сертифікації продукції. Діяльність міжнародних міждержавних організацій у сфері станда­ртизації та сертифікації продукції. Основні напрями діяльності ре­гіональних міжурядових та неурядових організацій з питань стан­дартизації та сертифікації продукції.

Тема 15. Міждержавне регулювання ділової практики та конкуренції

Розробка та встановлення загальних правил міжнародної торгів­лі. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ): цілі та функції. Міжнародний інститут уніфікації приватного права — (УНІДРУА), особливості його діяльності. Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН). Регулювання рекламної діяльності.

Поняття «корупція» та значення ефективної боротьби з корупці­єю в сучасних умовах. Основні напрями діяльності ООН, ОЕСР,

Ради Європи, Міжнародної торговельної палати щодо протидії ко­рупції, «відмиванню брудних коштів». Сутність легалізації доходів, отриманих від незаконного бізнесу.

Тема 16. Наддержавне регулювання міжфірмових економічних відносин

Сутнісні характеритстики міжнародної конкуренції та її особли­вості в перехідній економіці. Особливості міжнародної конкуренції в умовах глобалізації.

Регулювання конкурентного середовища у світових господарсь­ких зв'язках на сучасному етапі. Міжнародне регулювання обме­жувальної ділової практики. Антидемпінгові заходи як інструмент реагування на несумліну конкуренцію. Міжнародно-правове регу­лювання діяльності ТНК.

Тема 17. Міжнародні неурядові організації

Міжнародні неурядові організації: цілі функціонування та види. Основні напрями діяльності міжнародних об'єднань підприємців з регулювання міжнародного бізнесу. Особливості діяльності Між­народної торговельної палати (МТП) та Конфедерації Азійсько- тихоокеанських торгово-промислових палат (КАТТПП).