14.3. Міжнародні неурядові організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції : Міжнародні організації : B-ko.com : Книги для студентів

14.3. Міжнародні неурядові організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції

Міжнародна організація зі стандартизації (ІСО) створена в 1946 році і фактично розпочала свою діяльність з 1947 року.

Головні цілі функціонування ІСО охоплюють сприяння розвит­ку стандартизації і пов'язаних із цим сфер діяльності для забезпе­чення міжнародного обміну товарами й послугами, а також розвит­ку співпраці в інтелектуальній, науково-технічній та економічній сферах.

До основних напрямів і завдань діяльності ІСО належать:

— розробка стандартів у галузях машинобудування, хімічної промисловості, руд і металів, інформаційної техніки, сільського го­сподарства, будівництва, спеціальної техніки, охорони здоров'я і медицини, упакування й транспортування товарів;

— розробка спільно з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) стандартів у сфері інформаційних технологій, мікропроце­сорної техніки, телекомунікацій;

— стандартизація систем забезпечення якості, розробка й пуб­лікації міжнародних стандартів;

— співробітництво з регіональними організаціями зі стандарти­зації;

— сприяння Світовій організації торгівлі через програми, орієн­товані на поступову трансформацію технічних умов на поставку товарів до стандартів ІСО, заохочення створення нових стандартів для промисловості;

— сприяння країнам, що розвиваються, у розвитку національ­них систем стандартизації, вирівнювання ступеня стандартизації, підготовці спеціалістів зі стандартизації в навчальних центрах роз­винених країн;

— співробітництво з ООН для стимулювання двосторонньої співпраці промислово розвинених країн і країн, що розвиваються, у стандартизації і метрології, створенні міжнародних навчальних центрів;

— надання методичної та інформаційної допомоги Раді ІСО щодо принципів і методики розробки міжнародних стандартів.

Діяльність ІСО у сфері сертифікації охоплює такі основні нап­рями та завдання:

— сприяння укладенню угод про взаємне визнання з метою роз­витку міжнародної торгівлі;

— розробка нормативно-методичних документів, що сприяють гармонізації процедури сертифікації;

— співробітництво з іншими міжнародними організаціями з ме­тою підвищення ролі сертифікації в міжнародній торгівлі;

— сприяння взаємному визнанню та ухваленню національних і регіональних систем забезпечення якості;

— підготовка правил і регламентів проведення випробувань, ін­спекційного контролю та сертифікації продукції, процесів, діяльно­сті випробувальних лабораторій;

— співробітництво з МЕК з метою узгодження спільних правил проведення сертифікації.

Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) створена в 1906 році на міжнародній конференції для стандартизації параметрів електричних машин. Головною метою МЕК, визначеною Статутом, є сприяння міжнародному співробітництву зі стандартизації елект­ротехнічної та радіотехнічної продукції шляхом розробки міжнаро­дних стандартів та інших документів.

Основні напрями діяльності МЕК у сфері стандартизації вклю­чають:

—розробку міжнародних стандартів на продукцію електротех­нічної промисловості, електротехнічне обладнання виробничого призначення, електроенергетичне обладнання, електронне облад­нання побутового та виробничого призначення;

— розробку спільно з ІСО міжнародних стандартів безпеки про­дукції;

— стандартизацію методів вимірювання радіоперешкод, що ви­промінюються електронним і електротехнічним обладнанням.

Діяльність МЕК у сфері сертифікації продукції охоплює ство­рення міжнародної системи сертифікації електротехнічних виробів та розробку міжнародної системи сертифікації виробів електронної техніки.