Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Що розуміють під поняттям «міжнародна стандартизація»?

2. Яким неурядовим міжнародним організаціям належить провідна роль у міжнародній стандартизації?

3. Що таке міжнародні стандарти ІСО?

4. Яку роль у сфері гармонізації стандартів і технічних вимог відіграє Європейська економічна комісія ООН?

5. Що таке сертифікація?

6. Які існують види сертифікації?

7. Назвіть основні напрями діяльності ЄЕК ООН у сфері стандарти­зації.

8. У яких основних напрямах здійснюється діяльність ЄЕК ООН у сфері сертифікації?

9. Яка головна мета Світової організації торгівлі у сфері стандарти­зації?

10. У яких галузях продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розробляє міжнародні стандарти?

11. Перерахуйте основні міжнародні неурядові організації у сфері стан­дартизації та сертифікації продукції.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Співпраця України з Міжнародною організацією зі стандартиза­ції ICO.

2. Міжнародне співробітництво Всеукраїнського державного науково- виробничого центру стандартизації.

3. Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЄНЕ- ЛЕК): об'єкти стандартизації та гармонізація стандартів.

4. Міжскандинавська організація зі стандартизації (ІНСТА): основні цілі та завдання.

5. Європейське бюро стандартизації для ремесел дрібних і середніх підприємств: основні цілі та завдання.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Яким міжнародним організаціям належить провідна роль у міжна­родній стандартизації?

1.1. ІСО.

1.2. МЕК.

1.3. СЄНЕЛЕК.

1.4. Усі відповіді правильні.

2. У якому році було опубліковано серію стандартів ІСО 9000-9004?

2.1. 1992.

2.2. 1994.

2.3. 1987.

2.4. 1999.

3. ІСО 9004 — це:

3.1. Методичні вказівки для загального керівництва якістю на підпри­ємстві (фірмі).

3.2. Моделі систем забезпечення якості на різних стадіях виробничого процесу.

3.3. Вказівки щодо вибору та використання стандартів відповідно до конкретної ситуації в діяльності фірми.

3.4. Правильні відповіді 3.1 та 3.3.

4. Метою Світової організації торгівлі у сфері стандартизації є:

4.1. Узгодження нормативних документів, які діють у країнах—чле­нах, з вимогами Угоди щодо технічних бар'єрів у торгівлі.

4.2. Розробка нормативної бази сертифікації, яка основана на міжна­родних стандартах у тих галузях, де вони існують, або на гармонізованих національних і регіональних нормативних документах.

4.3. Створення системи сертифікації допоміжного обладнання дорож­ніх транспортних засобів.

4.4. Усі відповіді правильні.

5. У якій Угоді відображено проблеми, пов'язані з технічними бар'є­рами і шляхами їх усунення?

5.1. Угода з технічних питань, укладена в межах ГАТТ/СОТ.

5.2. Угода з технічних питань, укладена в межах ООН.

5.3. Угода з технічних питань, укладена в межах ІСО.

5.4. Угода з технічних питань, укладена в межах МЕК.

6. Обов 'язкова сертифікація здійснюється:

6.1. На основі національного законодавства і забезпечує доведення відповідності товару (процесу, послуги) вимогам технічних регламентів та обов'язковим вимогам стандартів.

6.2. За ініціативою юридичних або фізичних осіб на договірних умо­вах між заявником і органом із сертифікації в системах добровільної сер­тифікації.

6.3. За ініціативою юридичних або фізичних осіб на договірних умо­вах між заявником і органом з сертифікації в системах примусової серти­фікації.

6.4. Правильні відповіді 6.1 та 6.3.

7. Добровільна сертифікація розглядає проблеми пов 'язані з:

7.1. Конкурентноздатністю товару, просуванням товару на ринок.

7.2. Безпекою, екологічністю, охороною здоров'я людей.

7.3. Усуненням бар'єрів.

7.4. Правильні відповіді 7.1 та 7.3.

8. До основних цілей ЄЕК у сфері стандартизації зараховують:

8.1. Сприяння запровадженню міжнародних стандартів.

8.2. Усунення технічних бар'єрів у торгівлі на основі міжнародних стандартів.

8.3. Співпраця організацій, що розробляють міжнародні стандарти на той самий товар (послугу);

8.4. Усі відповіді правильні.

9. Основні напрями діяльності ЄЕК у галузі стандартизації:

9.1. Співробітництво з ООН в сфері стимулювання двосторонньої співпраці промислово розвинених країн і країн, що розвиваються, у сфері стандартизації і метрології; створення міжнародних центрів навчання.

9.2. Розробка рекомендацій щодо взаємного визнання для сприяння усуненню технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі.

9.3. Розробка рекомендацій щодо укладення міжнародних угод з сер­тифікації.

9.4. Немає правильної відповіді.

10. Метою Світової організації торгівлі у сфері стандартизації є:

10.1. Узгодження нормативних документів, які діють у країнах—чле­нах, з вимогами Угоди щодо технічних бар'єрів у торгівлі.

10.2. Сприяння запровадженню міжнародних стандартів.

10.3. Уніфікація оформлення міжнародних і регіональних стандартів в цілому або за окремими елементами з метою швидшого їх запровадження.

10.4.Правильні відповіді 10.1 та 10.3.

10.5.Немає правильної відповіді.

11. Яка діяльність здійснюється у сфері сертифікації в ЄЕК ООН?

11.1. Розробка рекомендацій щодо взаємного визнання для сприяння усуненню технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі.

11.2. Розробка рекомендацій щодо укладення міжнародних угод із сер­тифікації.

11.3.Розробка заходів, які можуть сприяти досягненню взаємної довіри до технічної компетентності, надійності національних систем сертифікації.

11.4. Розробка нормативної бази сертифікації на основі міжнародних стандартів у тих галузях, де вони існують, або на гармонізованих національ­них і регіональних нормативних документах.

12. Яка організація спільно зі Світовою організацією охорони здо­ров 'я розробляє міжнародні стандарти на продукти харчування?

12.1. ЄЕК ООН.

12.2. COT.

12.3. ФАО.

12.4. ЮНКТАД.

13. У якому році була створено міжнародну організацію ІСО?

13.1. 1946.

13.2. 1948.

13.3. 1953.

13.4. 1955.

14. Співробітництво з ООН здійснюється у сфері:

14.1. Стимулювання двосторонньої співпраці промислово розвинених країн і країн, що розвиваються.

14.2. Стандартизації і метрології.

14.3. Створення міжнародних центрів навчання.

14.4. Усі відповіді правильні.

15. Яку сферу співробітництва і яких організацій охоплює «Кодекс Аліментаріус»?

15.1. Співпраця COT з ЄЕК ООН.

15.2. Співпраця ФАО з COT.

15.3. Співпраця ФАО з міжнародною організацією охорони здоров'я.

15.4. Правильна відповідь 15.1 та 15.2.

16. Яка організація здійснює розробку організаційно-методичних доку­ментів із сертифікації, що сприяють гармонізації процедури сертифікації?

16.1. МЕК.

16.2. ІСО.

16.3. ФАО.

16.4. СЄН.

17. У якому році було створено Міжнародну електротехнічну комісію?

17.1. 1903.

17.2. 1904.

17.3. 1905.

17.4. 1906.

18. Які основні напрями діяльності МЕК у сфері стандартизації?

18.1. Розробка міжнародних стандартів на продукцію електротехнічної промисловості, електротехнічне обладнання виробничого призначення, електроенергетичне обладнання, електронне обладнання побутового та виробничого призначення.

18.2. Розробка спільно з ІСО міжнародних стандартів на безпечність.

18.3. Стандартизація методів вимірювання радіоперешкод, що випро­мінюються електронним і електротехнічним обладнанням.

18.4. Усі відповіді правильні.

19. Яка організація займається розробкою спільно з Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК) стандартів у сфері інформаційних технологій, мікропроцесорної техніки, телекомунікацій?

19.1. ФАО.

19.2. ІСО.

19.3. СЄН.

19.4. Немає правильної відповіді.

20. Яка організація займається розробкою спільно з ІСО міжнародних стандартів безпеки продукції?

20.1.COT.

20.2.ІСО.

20.3.МЕК.

20.4.СЄН.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Поло­ження про Раду стандартизації та технічного регулювання України» // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Держав­ної програми стандартизації на 2006—2010 роки» // [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Наказ Державного Комітету України з питань технічного регулю­вання та споживчої політики «Про надання чинності в Україні міждержав­ним стандартами, змінам до міждержавних стандартів та скасування нор­мативних документів» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та спожив­чої політики № 257 від 31.07.2008 р.) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

4. Стадник Р. Що стимулює стандарт?/ Роман Стадник // Україна мо­лода. — 2006. — № 19 (лютий).

5. Чувило О. Регулювання стандартизації за правом Європейського Союзу (ЄС) // Економіка та право. — 2004. — № 1. — С. 9—12.

6. Захарченко С. Міжнародна стандартизація: внесок України: [Розви­ток аудіовізуальних систем, служб та технологій — необхідна умова руху до інформаційного суспільства] // Зв'язок. — 2005. — № 7. — С. 6—7.

7. Шнипко О. Наше основне завдання — залучити максимальну кіль­кість виробників до процесу стандартизації // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/.