Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Що є основним напрямом регулювання комерційної практики у сві­тових господарських зв'язках?

2. Які основні функції комісії ООН з міжнародного торговельного пра­ва (ЮНСІТРАЛ)?

3.Які основні конвенції з питань торговельного права було розроблено в межах ООН?

4. Назвіть основні цілі та напрями діяльності Міжнародного інституту уніфікації приватного права (UNIDROIT).

5. Перерахуйте заходи, розроблені ЄЕК спільно з ЮНКТАД і МТЦ ЮНКТАД /СОТ.

6.Назвіть основні регіональні організації у сфері міжнародної торгівлі.

7. Що таке корупція?

8.Які існують види хабарництва?

9. Які міжнародні організації регулюють питання корупції та хабарни­цтва?

10. Які основні напрями діяльності регіональних організацій у боротьбі з корупцією?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Діяльність організації економічного співробітництва та розвитку у боротьбі з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

2. Міжамериканська конвенція з боротьби з корупцією: основні зав­дання.

3. Організації ООН у боротьбі з корупцією та хабарництвом: цілі та зав­дання.

4. Процес легалізації доходів, отриманих від незаконного бізнесу.

5. Діяльність міжнародної групи з розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Яка організація займається питаннями підготовки єдиних (єдино- подібних) норм у межах міжнародної торгівлі?

1.1. ЄЕК ООН.

1.2. УНІДРУА.

1.3. ЮНСІТРАЛ.

1.4. Усі відповіді правильні.

2. У якому році засновано міжнародну організацію ЮНСІТРАЛ?

2.1. 1958.

2.2. 1959.

2.3. 1966.

2.4. 1968.

3. Основні функції ЮНСІТРАЛ:

3.1. Узгодження права міжнародної торгівлі.

3.2. Координація роботи відповідних організацій.

3.3. Сприяння участі держав у існуючих і розробці нових угод.

3.5. Усі відповіді правильні.

4.Існуючі в межах ООН Гамбурзькі правила, стосуються:

4.1. Міжнародних договорів купівлі-продажу.

4.2. Морських перевезень вантажів.

4.3. Міжнародних перевідних векселів і міжнародних простих векселів.

4.4. Усі відповіді правильні.

4.5. Не має правильної відповіді.

5.Віденську конвенцію було підписано:

5.1. 1965.

5.2. 1978.

5.3. 1980.

5.4. 1982.

6. У якому році було створено Міжнародний інститут уніфікації при­ватного права УНІДРУА?

6.1. 1935.

6.2. 1940.

6.3. 1945.

6.4. 1947.

7. Основними напрями діяльності УНІДРУА є:

7.1. Підготовка досліджень у таких галузях права, як: купівля-продаж; кредитування; транспортне, процесуальне, туристське право, цивільна від­повідальність за правопорушення.

7.2.Розробка міжнародно-правових документів.

7.3.Розробка документів з уніфікації правових норм у різних сферах.

7.4.Усі відповіді правильні.

8. Виконавчим органом УНІДРУА є:

8.1.Генеральна Асамблея.

8.2.Адміністративна рада.

8.3.Секретаріат.

8.4.Усі відповіді правильні.

9. Які функції виконує Європейська економічна комісія ООН?

9.1. Здійснює регулювання ділової практики через діяльність Комітету з розвитку торгівлі.

9.2.Розглядає угоди про економічне співробітництво і торгівлю.

9.3.Розглядає пропозиції щодо усунення перешкод у торгівлі.

9.4.Правильні відповіді 9.1 та 9.3.

10. Назвіть основні принципи ділової практики, які розроблені ЄЕК спільно з ЮНКТАД і МТЦ ЮНКТАД /СОТ:

10.1. Застосування транспортними фірмами багатоцільових завантажу­вальних ордерів та інструкцій, особливо для змішаних перевезень.

10.2. Перегляд порядку комерційних платежів з використанням акре­дитивів і прийому документів на інкасо.

10.3. Розробка документів з уніфікації правових норм у різних сферах.

10.4. Правильні відповіді 10.1 та 10.2.

11. Яка організація додатково регулює рекламну діяльність у краї­нах ЄЄ:

11.1. Директива Ради ЄС з координації рекламної діяльності на радіо і телебаченні.

11.2. Всесвітня федерація рекламодавців (WTA).

11.3. Європейська асоціація рекламних агентств (ЕААА).

11.4. Усі відповіді правильні.

12. До регіональних міжнародних організацій у сфері рекламної діяль­ності належать:

12.1. Міжнародна асоціація реклами.

12.2. Всесвітня федерація рекламодавців.

12.3. Європейська асоціація рекламних агентств.

12.4. Усі відповіді правильні.

14. За документом «Стандарти міжнародної торгівлі та інвестицій» хабарі класифікуються на види:

14.1. Виплата заробітної плати.

14.2. Виплати службовцям з метою сприяння в бізнесі.

14.3. Надання відпусток.

14.4. Усі відповіді правильні.

15. До корупційних методів провадження справ (corrupt practice) зара­ховують:

15.1. Вирішення ділових питань з допомогою підкупу.

15.2. Встановлення недозволених методів.

15.3. Легалізація незаконних доходів.

15.4. Всі відповіді правильні.

16. Яка з перерахованих міжнародних організацій відіграє значну роль у боротьбі з корупцією?

16.1. ООН.

16.2. ЕАА.

16.3. ЮНКТАД.

16.4. Усі відповіді правильні.

17. До регіональних та спеціальних міжнародних і міжурядових орга­нізацій у боротьбі з корупцією відносять:

17.1. COT.

17.2. ОЕСР.

17.3. ОАЕ.

17.4. Усі відповіді правильні.

18. Які антикорупційні програми розробила Рада Європи з питань ко­рупції?

18.1. Рекомендації ОЕСР про хабарництво в міжнародних комерційних операціях.

18.2. Вимагання і хабарництво в комерційних операціях.

18.3. Програма заходів боротьби з корупцією.

18.4. Усі відповіді правильні.

19. Яка конвенція розглядає питання про незаконну торгівлю наркоти­ками та психотропними засобами?

19.1. Паризька Конвенція.

19.2. Віденська Конвенція.

19.3. Бернська Конвенція.

19.4. Мадридська Угода.

20. Який документ фіксує контроль над банками у зв 'язку з викорис­танням банків для відмивання грошей:

20.1. Базельська Декларація.

20.2. Віденська Конвенція.

20.3. Гамбурзька Декларація.

20.4. Мадридська Угода.

21. У якому році було створено спеціальну фінансову комісію з відми­вання грошей (ФАТФ)?

21.1. 1983.

21.2. 1986.

21.3. 1989.

21.4. 1990.

22. Які стани відмивання грошей розрізняють?

22.1.Розміщення.

22.2.Розосередження.

22.3.Інтеграція.

22.4.Усі відповіді правильні.

23. У якому році було створено Міжамериканську регіональну конвен­цію з боротьби з корупцією?

23.1. 1992.

23.2. 1994.

23.3. 1996.

23.4.2000.

24. Які документи були розроблені багатопрофільною групою з питань корупції?

24.1.Рекомендації ОЄСР про хабарництво в міжнародних комерційних операціях

24.2.Політика і правила проведення оборудок.

24.3.Вимагання і хабарництво в комерційних операціях.

24.4.Усі відповіді правильні.

25.Яка із цих організацій займається розповсюдження високих етич­них стандартів у бізнесі?

25.1.Рада Європи.

25.2.Міжнародна торгова палата.

ЄС.

25.3.Немає правильної відповіді.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Герчикова И. Н. Международньїе зкономические организации: ре- гулирование мирохозяйственньїх связей и предпринимательской деятель- ности: Учеб. пособие / И. Н. Герчикова. — М.: Консалтбанкир, 2000. — 624 с.

2. Звіт про типологію способів відмивання грошей у 2002—2003 pp. Група розробки фінансових засобів боротьби з відмиванням грошей (FATF) / Перекладено Проектом USAID/FMI «Міжнародні стандарти біз­несу — Корпоративне управління» // [Електронний ресурс]. — Режим дос­тупу: http://www.sdfm.gov.ua/content/FATF_Typology02-03.pdf.

3. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: Моно­графія / М. І. Мельник. — К.: Атіка, 2001. — 304 с.

4. Грищенко О. Проблеми боротьби із «відмиванням брудних коштів» / Олександр Грищенко // Юридичний журнал. — 2005. — № 7. // [Елект­ронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=1816.

5. Иванов 3. А. Международно-правовьіе проблеми борьбьі с трансна- циональной преступностью и отмьіванием денег // [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: http:// www.waaf.ru/1f.htm.