Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Що розуміється під поняттям «конкуренція»?

2. Які зміни виявляються в конкурентних умовах?

3. Що таке «несправедлива ділова практика»?

4. Назвіть основні методи несумлінної конкуренції.

5.Яким чином забезпечується регулювання міжнародної конкуренції в межах COT?

6. Які основні ознаки субсидій?

7. Які категорії субсидій розглядають?

8. Що належать до категорії «обмежувальна ділова практика»?

9. Як здійснюється регулювання обмежувальної ділової практики на національному та міжнародному рівнях?

10.Які основні тенденції та риси сучасного етапу процесу транснаціо- налізації?

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Особливості міжнародної конкуренції в сучасних умовах.

2. Обмежувальна ділова практика та її міжнародно-правове регулю­вання.

3. Багатостороннє регулювання міжнародної діяльності ТНК.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Під конкуренцією розуміють:

1.1.Змагання між економічними суб'єктами з метою максимізації при­бутку.

1.2. Економічний важіль стимулювання виробництва й підвищення якості продукції.

1.3. Нецінова змагальність у межах олігополій.

1.4. Усі відповіді правильні.

2. Що розуміють під «несправедливою діловою практикою»?

2.1.Застосування несправедливих методів для завоювання виняткового становища на ринку.

2.2.Нецінову змагальність у межах олігополій.

2.3.Нецінову змагальність у межах монополій.

2.4.Усі відповіді правильні.

3. У світових господарських зв'язках головним суб'єктом конкурент­ної боротьби є:

3.1.Фінансові установи.

3.2.Товари.

3.3.ТНК.

3.4.Усі відповіді правильні.

4. Які основні тенденції простежуються в діяльності суб'єктів світо­вих господарських зв 'язків у контексті міжнародної конкуренції?

4.1.Нецінова змагальність у межах олігополій.

4.2.Взаємоузгодження дій олігополій на ринках.

4.3.Посилення боротьби проти існуючих чи потенційних конкурентів- аутсайдерів аж до їх знищення із застосуванням різних форм МЕВ.

4.4.Усі відповіді правильні.

5. До основних методів несумлінної конкуренції належать:

5.1. Досягнення монопольних позицій з допомогою угод, узгодже­них дій.

5.2. Не використання дискримінаційних цін чи комерційних умов.

5.3. Відповідність якості, стандартів і умов поставки.

5.4. Усі відповіді правильні.

6. Яка міжнародна організація розглядає питання захисту від несум­лінної конкуренції?

6.1. ЮНІДО.

6.2. ВОІВ.

6.3. ООН.

6.4. COT.

7. Типовий закон по товарних знаках визначає несумлінну конкурен­цію як:

7.1. Підкуп покупців конкурента з метою їх залучення як власних клі­єнтів.

7.2. Підкуп службовців у цілях промислового чи комерційного шпи­гунства.

7.3. Незаконне використання технологій чи ноу-хау конкурента.

7.4. Усі відповіді правильні.

8. У яких країнах зосереджені найсучасніші закони про несумлінну кон­куренцію?

8.1. Бельгія.

8.2. Франція.

8.3. Швейцарія.

8.5. Правильні відповіді 8.1 та 8.2.

9.Що містить антидемпінговий кодекс?

9.1. Детальні норми щодо встановлення демпінгу.

9.2. Визначення розміру збитків.

9.3. Практику субсидіювання.

9.4. Правильні відповіді 9.1 та 9.2.

10. Субсидія вважається специфічною, якщо:

10.1. Надається окремому підприємству чи групі, тобто, якщо коло отримувачів субсидій прямо обмежене виконавчим чи законодавчим орга­ном.

10.2. Якщо існують передбачені та чіткі об'єктивні економічні критерії для обсягів і можливих отримувачів субсидій.

10.3. Якщо не існують передбачені та чіткі об'єктивні економічні кри­терії для обсягів і можливих отримувачів субсидій.

10.4. Усі відповіді правильні.

11. Що таке заборонені субсидії?

11.1. Субсидії, що надаються з метою вирішення проблем регіонально­го розвитку.

11.2. Які не забороняються, але щодо яких застосовується заборона, якщо їх застосування приносить «серйозні» збитки іншим країнам.

11.3. Надання яких законодавчо чи фактично пов'язується з експортом чи використанням вітчизняних товарів замість імпортних.

11.4. Усі відповіді правильні.

12. Яка міжнародна організація містить положення про несумлінну конкуренцію у сфері послуг?

12.1.ЮНКТАД.

12.2.ГАТС.

12.3.ВОІВ.

12.4. Усі відповіді правильні.

13. До категорії «обмежувальна ділова практика» (ОДП) зарахо­вують:

13.1. Обмеження конкуренції.

13.2.Поведінку або дії окремих фірм.

13.3. Форми і методи взаємодії групи фірм, які шляхом зловживання своїм домінуючим становищем обмежують конкуренцію, витісняючи кон­курентів, наносячи їм збитки.

13.4. Усі відповіді правильні.

14. Як регулюється ОДП на національному рівні?

14.1.В межах ЮНКТАД.

14.2.В межах ООН.

14.3.В межах МЕК.

14.4. Усі відповіді правильні.

15. До ОДП, згідно з Комплексом, належать:

15.1. Угоди, що фіксують ціни, особливо експортні та імпортні.

15.2. Поділ відповідно до певних норм обсягів продаж, видів продук­ції, ринків чи клієнтів.

15.3.Підпорядкування, досягнене шляхом змови.

15.4. Усі відповіді правильні.

16. Які види обмежувальної ділової практики розглядають?

16.1. Індивідуальну.

16.2.Групову.

16.3. Особливу.

16.4.Правильні відповіді 16.1 та 16.2.

17. До групової обмежувальної ділової практики зараховують:

17.1.Встановлення демпінгових цін.

17.2. Укладення міжфірмових угод щодо виробничої діяльності, інвес­тицій, виготовлення продукції.

17.3. Поглинання чи злиття фірм з досягненням панівного становища на ринку.

17.4. Усі відповіді правильні.

18. У якому році було підписано документ «Комплекс узгоджених на багатосторонній основі принципів і правил по контролю за обмежуваль­ною діловою практикою»?

18.1. 1976.

18.2. 1980.

18.3. 1981.

18.4. 1983.

19. До основних напрямів і форм ОДП у сфері міжнародної передачі технологій належать:

19.1. Свідоме обмеження розповсюдження технічних новинок.

19.2. Обмеження операцій ліцензіата у використанні винаходу після закінчення терміну дії патенту.

19.3. Створення монопольних союзів на патентній базі на основі пере­хресного ліцензування.

19.4.Правильні відповіді 19.2 та 19.3.

20. У якому році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення щодо Міжнародного кодексу поведінки в області передачі технологій?

20.1. 1969.

20.2. 1970.

20.3. 1974.

20.4. 1976.

21.До основних тенденцій сучасного етапу процесу транснаціоналіза- ції належать:

21.1. Концентрація власності в межах ТНК через злиття, придбання ак­тивів зарубіжних фірм.

21.2. Зростання ролі великих комерційних банків у русі інвестиційних ресурсів і перетворення їх у транснаціональні банки.

21.3. Розширення діяльності ТНКу сфері послуг.

21.4. Усі відповіді правильні.

22. Що належать до негативних аспектів у діяльності ТНК?

22.1. Втручання у внутрішні справи.

22.2. Спроби поширення законів країни базування на приймаючу країну.

22.3. Здійснення протизаконної діяльності.

22.4. Усі відповіді правильні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Проблеми правового регулювання комерційних відносин в умовах їх інтернаціоналізації: Монографія / За заг. ред. О. Д. Крупчана. — Терно­піль: Підручники і посібники, 2007. — 239 с.

2. Осика С. Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту: Монографія / Акад. правових наук України та ін. — К., 2005. — 252 с.

3. Филюк Г. М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Моно­графія / Г. М. Филюк. — Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2009. — 403 с.

4. Глобальное конкурентное пространство: монография / Рук. авт. кол. и науч. ред. О. Г. Белорус; Государственное вьісшее учебное заведение «Киевский национальньїй зкономический университет имени Вадима Гетьмана»... [та ін.]. — К: КНЗУ, 2008. — 717 с.

5. Пахомов С. Ю. Глобальна конкуренція:нові явища, тенденції та чинники розвитку: Монографія / С. Ю. Пахомов. — Київ: КНЕУ, 2008. — 223 с.

6. Зав'ялова О. В. Транснаціональні корпорації: Навч. посібник / О. В. Зав'ялова, В. Є. Сахаров. — Київ: [Національна академія управлін­ня], 2008. — 239 с.