ТЕМА 17 МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ : Міжнародні організації : B-ko.com : Книги для студентів

ТЕМА 17 МІЖНАРОДНІ НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Офіційною метою міжнародних неурядових об'єднань (союзів, клубів) підприємців є сприяння розвитку міжнародних торгове­льно-економічних відносин, усунення обмежень конкуренції на світовому ринку. У розділі представлено характеристику, цілі та напрями діяльності міжнародних неурядових організацій. Проаналізовано діяльність об'єднань підприємців на міжнарод­ному та регіональному рівнях.

17.1. Значення міжнародних неурядових організацій, їх цілі та види

Міжнародні неурядові підприємницькі організації (МНПО) — це неприбуткові організації, утворені на основі власних статутів, фінансовані за рахунок внесків своїх членів.

Офіційною метою міжнародних неурядових об'єднань (союзів, клубів) підприємців є сприяння розвитку міжнародних торговель­но-економічних відносин, усунення обмежень конкуренції на сві­товому ринку. Міжнародні союзи підприємців деколи передбача­ють у своїх статутах такі цілі: обмін виробничим досвідом, розробка методів покращення якості товарів, забезпечення спіль­них інтересів учасників шляхом проведення досліджень, організації консультацій, кооперації та узгоджених дій фірм на міжнародному ринку. На відміну від міжнародних картелів, синдикатів, трестів, учасниками яких є окремі крупні компанії, членами міжнародних підприємницьких об'єднань виступають «асоційовані підприємці» або об'єднання підприємців однієї галузі різних країн, що являють собою нову форму переплетення різних національних груп моно­полістичного капіталу.

Важливу роль у формуванні політики міжнародного економіч­ного співробітництва відіграють об'єднання представників крупно­го міжнародного бізнесу, де узгоджуються позиції з найважливі­ших міжнародних проблем і ухвалюються рішення у вигляді рекомендацій урядам країн і міжнародним організаціям, з якими вони співпрацюють. До таких об'єднань належить Міжнародна тор­говельна палата — МТП.

Міжнародні організації системи ООН підтримують тісні взаємо­зв'язки з міжнародними неурядовими організаціями, окремим з яких надається консультативний статус. Відносини ООН з МНПО регламентуються Резолюцією ЕКОСОР № 1296 від 23 травня 1968 року «Заходи щодо консультацій з неурядовими організація­ми». Організації, які отримали консультативний статус, можуть пропонувати питання для розгляду їх в порядок денний ЕКОСОР і робити з них усні заяви, скеровувати спостерігачів на засідання ЕКОСОР, подавати письмові заяви, здійснювати спеціальні дослід­ження та готувати відповідні документи. Консультативний статус в ЕКОСОР мають близько 1600 МНПО, які активно працюють у сфері економічного та соціального розвитку.

У 1996 році ЕКОСОР прийняла Резолюцію № 1996/31 про консультативні відносини між ООН і неурядовими організація­ми, оновивши тим самим Резолюцію № 1296. Ця Резолюція пе­редбачає: визнання важливості національних, регіональних і субрегіональних неурядових організацій і збільшення їх кількос­ті; посилення ролі комітету з неурядових організацій, який існує при ЕКОСОР; прийняття стандартних правил участі неурядових організацій у міжнародних конференціях ООН і в процесі підго­товки до них.

У відносинах з організаціями ООН міжнародні неурядові під­приємницькі організації виконують такі функції:

— надання консультацій організаціям і фізичним особам;

— регулярне інформування держав і міжурядових організацій та їх органів про свою діяльність, розповсюдження інформації, одер­жаної від міжурядових організацій;

— участь у розробці проектів угод, які передаються на розгляд держав і міжурядових організацій;

— участь у роботі із забезпечення дотримання норм міжнарод­ного права та відповідного контролю.

МНПО не є суб'єктами міжнародного права, але повинні здійс­нювати свою діяльність у відповідності з його принципами і нор­мами. У межах держави правовий статус МНПО визначається наці­ональним законодавством.

Відповідно до мети і виконуваних функцій МНПО поділяються на міжнародні та регіональні союзи підприємців, а також міжнаро­дні та регіональні торговельні палати.

Міжнародні союзи підприємців створюються з метою сприяння діяльності національних союзів підприємців, у тому числі у сфері міжнародних економічних відносин. Серед найбільших міжнарод­них союзів підприємців виокремлюють Союз промислових федера­цій EC — ЮНіСЕ, Альянс виробників какао — АВК, Міжнародну федерацію з торгівлі пушниною, Міжнародну федерацію з торгівлі насінням.