17.2. Міжнародні об'єднання підприємців та їх діяльність з регулювання міжнародного бізнесу

магниевый скраб beletage

Підприємницькі міжнародні організації, які діють на приватно­монополістичній основі, охоплюють як глобальний, так і регіональ­ний рівні.

На світовому рівні до них належать такі міжнародні підприємниць­кі об'єднання:

1. Трьохстороння комісія (створена в 1973 році), яка об'єднує близько трьохсот представників великих ТНК, політичних кіл, еко­номістів з США, Західної Європи, Японії. Комісія розробляє реко­мендації з розв'язання конкретних проблем, які направляються в державні органи окремих країн. З комісією співпрацюють предста­вники бізнесу розвинених країн, вона має неабиякий вплив на уря­дові органи та посідає провідне місце в системі взаємозв'язків захі­дних країн.

2. Круглий стіл КО (CAUX Round Table), що заснований у 1986 році з метою об'єднання провідних бізнесменів Європи, Япо­нії і США. Головними завданнями є: підвищення ролі бізнесу і промисловості як рушійної сили прогресивних глобальних змін, сприяння послабленню зростаючої напруженості в торгівлі та роз­витку конструктивних економічних і соціальних взаємовідносин між країнами-учасниками торгівлі та їх взаємної відповідальності перед світовим співтовариством.

Круглий стіл КО розробив і ухвалив Декларацію «Принципи міжнародного бізнесу». Метою цього документа є вироблення сві­тового стандарту відповідно до якого можна оцінювати поведінку у сфері бізнесу.

3. Європейський діловий конгрес (ЄДК), створений у 1997 році на засновницькій конференції в м. Бонні. Конференція ухвалила рішення про створення ЄДК як міжнародної неурядової організації, що об'єднує підприємців країн—учасниць ОБСЄ. Згідно зі Стату­том, основними цілями діяльності ЄДК є: сприяння економічному співробітництву в регіоні ОБСЄ та економічному розвитку дер­жав—учасників цієї організації; створення оптимальних умов для діалогу між політичними й діловими колами; захист прав і закон­них інтересів членів та надання допомоги з метою підвищення ефе­ктивності діяльності.

Принципова відмінність Європейського ділового конгресу від інших міжнародних неурядових організацій ОБСЄ полягає в тому, що він об'єднує безпосередніх учасників ринку, які здатні точніше, ніж політики, ідентифікувати економічні проблеми.

4. Міжнародна асоціація комерційних банків (МАКОБ), заснова­на в 1991 році комерційними банками держав Центральної і Східної Європи, Росії та інших країн СНД. МАКОБ є юридичною особою, некомерційною організацією, яка сприяє банкам в їх діяльності як на внутрішніх ринках, так і в зовнішньоекономічних зв'язках.

Асоціація забезпечує: допомогу в організації взаємодії комер­ційних банків, пошуку потенційних партнерів, підготовці і укла­данні угод між комерційними банками, технічне сприяння органі­зації та здійсненню банківської діяльності, надання на прохання консультаційних послуг і організацію підготовки аналітичних і ме­тодичних матеріалів з різних питань банківської діяльності, ви­вчення нових механізмів і форм зв'язку між банками-членами Асо­ціації чи з іншими банками і фінансовими організаціями, а також застосування їх на практиці; узагальнення інформації про фінансо­вий стан банків, кон'юнктуру валютних і фінансових ринків, валю­тних курсів і котирування; організацію зустрічей спеціалістів бан­ків—членів Асоціації, семінарів і нарад з основних напрямів діяльності банків—членів МАКОБ.

5. Міжнародна асоціація з охорони промислової власності (АІППІ) — неурядова організація, яка об'єднує вчених і практиків, що займаються питаннями промислової власності в країнах—учас­ницях. До цілей діяльності АІППІ належать: розробка найважливі­ших і актуальних проблем у сфері охорони промислової власності; визначення єдиного підходу до розв'язання проблем; гармонізація вимог різних патентних систем; обговорення та складання резолю­цій з питань охорони промислової власності; організація і прове­дення семінарів у різних країнах; здійснення співпраці зі Всесвіт­ньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).

6. Асоціація торговців цукром-рафінадом, створена в 1891 році з метою встановлення правил і норм належної торгівлі рафінова­ним цукром у Великої Британії і на міжнародних ринках. В даний час правила Асоціації визнані в усьому світі як стандартні контрак­тні норми та використовуються більшістю міжнародних компаній, які здійснюють торгівлю цукром-рафінадом.

Завдання Асоціації включають: належне проведення торгівлі цукром-рафінадом; розробку правил і контрактних умов торгівлі цукром-рафінадом; надання послуг комерційного арбітражу для врегулювання суперечок; підтримку і захист інтересів членів Асо­ціації і торговельного товариства в цілому; оцінку збитків з контрак­тів на запити членів Асоціації.

7. Інститут міжнародних фінансів (ІМФ), створений у 1983 році і є всесвітньою асоціацією банків, брокерських компаній, інвести­ційних фондів та інших фінансових установ.

8. Міжнародна асоціація з товарної нумерації (Асоціація ЕАН), заснована в 1977 році з метою сприяння міжнародній внутрішній торгівлі через поширення міжнародного уніфікованого штрихово­го товарного коду, розробки універсальної системи товарного ко­дування для застосування в торгівлі маркованими товарами, за­провадження комплексних систем інформації, які ґрунтуються на використанні комп'ютерної техніки для обліку попиту і запасів товарів.

На регіональному рівні до міжнародних підприємницьких орга­нізацій належать:

1. Тихоокеанська економічна рада (ТЕР), заснована в 1967 році як об'єднання провідних бізнесменів Тихоокеанського регіону з метою сприяння розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій; кон­сультування урядів країн—учасниць і розробка рекомендацій з проблем розвитку Тихоокеанського регіону; сприяння індивідуаль­ним членам у розширенні можливостей їх доступу до ринків за до­помогою неформальних зустрічей з потенційними партнерами з країн—членів ТЕР; щорічного проведення Міжнародної генераль­ної зустрічі; організації поїздок представників бізнесу для розши­рення ділових можливостей; співробітництва з міжнародними ор­ганізаціями: Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітни­цтва (АТЕС), Світової організації торгівлі (COT), Ради тихоокеан­ського економічного співробітництва (РТЕС).

2. Рада тихоокеанського економічного співробітництва, створе­на в 1980 році за ініціативою Японії та Австралії, об'єднує пред­ставників бізнесу, державних органів і наукової громадськості.

До основних цілей і завдань діяльності РТЕС належать: прак­тичне розв'язання спільно з урядами й діловими колами проблем у сфері торгівлі, інвестицій, сприяння економічному розвитку у регіоні; вивчення перспективних економічних проблем в конкрет­них секторах, які становлять інтерес для підприємництва та уря­дів на регіональному рівні; здійснення програм із ключових пи­тань торгівлі та інвестицій; проведення досліджень з питань політики у сфері бізнесу; координація дій цільових груп РТЕС і проектів; реалізація робочої програми РТЕС, яка охоплює торго­вельну політику, огляд економічної ситуації та перспектив у Ти­хоокеанському регіоні, ринки капіталу і фінансові ринки, малі й середні підприємства, науку й техніку, добувну промисловість і енергетику, телекомунікації, транспорт, туризм, рибальство, про­довольство та сільське господарство.

3. Асоціація інститутів фінансування розвитку в Азійсько- Тихоокеанському регіоні (АІФРАТР), заснована в 1976 році після підписання її Статуту під егідою Азійського банку розвитку.

Цілями та основними напрямами діяльності Асоціації є: спри­яння інститутам фінансування в мобілізації коштів для розвитку й підвищення їх конкурентоздатності на ринках капіталу та фінансо­вих ринках; сприяння розвитку у сфері бізнесу, надання підтримки у підвищенні продуктивності праці; узгодження діяльності в межах міжнародних, регіональних і національних інститутів з питань фі­нансування розвитку; сприяння соціально-економічному розвитку в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону; обмін інформацією між членами Асоціації, публікація матеріалів, підготовка оглядів, про­ведення досліджень; здійснення навчальних програм, взаємодія з міжнародними організаціями.