Контрольні питання

магниевый скраб beletage

1. Яка основна мета міжнародних неурядових об'єднань?

2. Чим регламентуються відносини ООН з міжнародними неурядовими підприємницькими організаціями?

3. Які функції у відносинах з організаціями ООН виконують міжнарод­ні неурядові підприємницькі організації?

4.Як поділяються міжнародні неурядові підприємницькі організації?

5.Назвіть основні напрями діяльності Трьохсторонньої комісії.

6.Назвіть основні напрями діяльності Круглого столу.

7. Назвіть основні напрями діяльності Європейського ділового кон­гресу.

8. Назвіть основні напрями діяльності Міжнародної асоціації комер­ційних банків.

9. Назвіть основні напрями діяльності Міжнародної асоціації з охорони промислової власності.

10. Назвіть основні напрями діяльності Асоціації торговців цукром- рафінадом.

11.Назвіть основні напрями діяльності Інституту міжнародних фінансів.

12. Назвіть основні напрями діяльності Міжнародної асоціації з товарної нумерації.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1.Значення міжнародних неурядових організацій: цілі та завдання.

2. Міжнародна торговельна палата: основні напрями діяльності.

3. Регіональні міжнародні підприємницькі організації: види, функції та завдання.

4. Міжнародні об'єднання підприємців та їх діяльність у галузі регу­лювання міжнародного бізнесу.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Яка основна мета міжнародних неурядових об 'єднань ?

1.1. Сприяння розвитку міжнародних торговельно-економічних від­носин.

1.2. Обмеження конкуренції на світовому ринку.

1.3. Розширення конкуренції на світовому ринку.

1.4. Правильні відповіді 1.1 та 1.2.

2. З якими міжнародними організаціями МНПО підтримують тісні зв'язки?

2.1. COT та ЮНКТАД.

2.2. Організаціями системи ООН.

2.3. ВОІВ та МЕК.

2.4. Усі відповіді правильні.

3. В якому році була підписана Резолюція ЕКОСОР «Заходи щодо кон­сультацій з неурядовими організаціями»?

3.1. 1958.

3.2. 1964.

3.3. 1968.

3.4. 1969.

4. Що передбачає Резолюція ЕКОСОР?

4.1. Визнання важливості національних, регіональних і субрегіональ- них неурядових організацій.

4.2. Розширення ролі комітету з неурядових організацій.

4.3. Прийняття стандартних правил участі неурядових організацій у міжнародних конференціях ООН і в процесі підготовки до них.

4.4. Усі відповіді правильні.

5.Які функції у відносинах з організаціями ООН виконують міжнарод­ні неурядові підприємницькі організації?

5.1. Надання консультацій організаціям і фізичним особам.

5.2. Регулярне інформування держав і міжурядових організацій та їх органів про свою діяльність.

5.3. Встановлення стандартів.

5.4. Правильні відповіді 5.1 та 5.2.

6. Як класифікують МНПО? 6.1 Міжнародні союзи.

6.2. Регіональні союзи підприємців.

6.3. Регіональні торговельні палати.

6.4. Усі відповіді правильні.

7. У якому році було створено Трьохсторонню комісію?

7.1. 1973.

7.2. 1976.

7.3. 1979.

7.4. 1982.

8. У якому році було засновано Круглий стіл КО?

8.1. 1988.

8.2. 1990.

8.3. 1992.

8.4. 1993.

9. До основних цілей міжнародного об'єднання КО зараховують:

9.1.Підвищення ролі бізнесу і промисловості як рушійної сили прогре­сивних глобальних змін.

9.2.Сприяння послабленню зростаючої напруженості в сфері торгівлі.

9.3. Сприяння розвитку конструктивних економічних і соціальних вза­ємовідносин між країнами—учасниками торгівлі та їх взаємної відповіда­льності перед світовим співтовариством.

9.4.Усі відповіді правильні.

10.Яке міжнародне об'єднання ухвалило Декларацію «Принципи між­народного бізнесу»?

10.1. КО.

10.2. МАКОБ.

10.3. МЕК.

10.4. ЮНСІТРАЛ.

11. E якому році було створено Європейський діловий конгрес (ЄДК)?

11.1.1997.

11.2.1999.

11.3. 2000.

11.4. 2001.

12. До основних цілей ЄДК належать:

12.1. Сприяння економічному співробітництву в межах ОБСЄ та еко­номічному розвитку держав—учасників цієї організації.

12.2. Гармонізація вимог різних патентних систем.

12.3. Обговорення й укладення резолюцій з охорони промислової вла­сності.

12.4. Усі відповіді правильні.

13. У якому році було засновано Міжнародну асоціацію комерційних банків (МАКОБ)?

13.1.1990.

13.2.1991.

13.3.1993.

13.4.1996.

14. Які функції виконує МАКОБ?

14.1. Допомога в організації взаємодії комерційних банків, пошук по­тенційних партнерів, підготовка і укладання угод між комерційними бан­ками.

14.2. Технічне сприяння організації і здійсненню банківської діяльності.

14.3. Надання на прохання банків—членів Асоціації консультаційних послуг і організація підготовки аналітичних і методичних матеріалів з різ­них питань банківської діяльності.

14.4. Усі відповіді правильні.

15. З якою організацією тісно співпрацює Міжнародна асоціація з охорони промислової власності?

15.1. ООН.

15.2. ЮНКТАД.

15.3. ВОІВ.

15.4. ГАТТ.

16. Які основні задачі Асоціації торговців цукром-рафінадом?

16.1. Належне проведення торгівлі цукром-рафінадом.

16.2. Надання послуг комерційного арбітражу для врегулювання супе­речок.

16.3. Підтримка і захист інтересів членів Асоціації і торговельного то­вариства в цілому.

16.4. Усі відповіді правильні.

17. В якому році було створено Інститут міжнародних фінансів?

17.1. 1985.

17.2. 1989.

17.3. 1990.

17.4. 1992.

18. У якому році було створено Міжнародну асоціацію з товарної ну­мерації?

18.1. 1977.

18.2. 1978.

18.3. 1979.

18.4. 1980.

19. У якому році засновано Тихоокеанську економічну раду (ТЕР)?

19.1. 1965.

19.2. 1967.

19.3. 1970.

19.4. 1974.

20. Які основні цілі ТЕР?

20.1. Сприяння розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій.

20.2. Консультування урядів і розробка рекомендацій з проблем розви­тку Тихоокеанського регіону.

20.3. Щорічне проведення Міжнародної генеральної зустрічі.

20.4. Усі відповіді правильні.

21. У якому році було створено Раду тихоокеанського економічного співробітництва (РТЕС)?

21.1. 1978.

21.2. 1979.

21.3. 1980.

21.4. 1982.

22. Основним напрямом діяльності РТЕС є:

22.1. Практичне розв'язання спільно з урядами і діловими колами про­блем у сфері торгівлі, інвестицій, сприяння економічному розвитку в ре­гіоні.

22.2. Сприяння інститутам фінансування в мобілізації коштів для роз­витку і підвищення їх конкурентноздатності на фінансових ринках.

22.3. Узгодження діяльності в межах міжнародних, регіональних і на­ціональних інститутів з питань фінансування розвитку.

22.4. Усі відповіді правильні.

23. У якому році було створено Асоціацію інститутів фінансування розвитку в Азіатсько-Тихоокеанськомурегіоні (АІФРАТР)?

23.1. 1972.

23.2. 1976.

23.3. 1978.

23.4. 1982.

24.До основних цілей АІФРАТР належать:

24.1. Сприяння інститутам фінансування в мобілізації коштів для роз­витку і підвищення їх конкурентноздатності на ринках капіталу та фінан­сових ринках.

24.2. Сприяння розвитку у сфері бізнесу, надання підтримки в підви­щенні продуктивності праці.

24.3. Узгодження діяльності в межах міжнародних, регіональних і на­ціональних інститутів з фінансування розвитку.

24.4. Усі відповіді правильні.

25. Які основні цілі міжнародної асоціації з товарної нумерації?

25.1. Запровадження комплексних систем інформації.

25.2. Розробка універсальної системи товарного кодування

25.3. Сприяння внутрішній торгівлі шляхом поширення міжнародного товарного коду.

25.4. Усі відповіді правильні.

Рекомендована література

1. Міжнародні неурядові організації: Нав. посібник / За заг. ред. В. В. Балабіна. — К.: Інфодрук, 2008. — 118 с.

2. Герчикова И. Н. Международньїе зкономические организации: ре- гулирование мирохозяйственньїх связей и предпринимательской деятель- ности: Учеб. пособие / И. Н. Герчикова. — М.: Консалтбанкир, 2000. — 624 с.

3. Погорська І. Неурядові організації в зовнішній політиці США // [Електроннийресурс]. — Режим доступу: http://www.viche.info/journal/861/.

4. Матеріали Другого конгресу неурядових організацій Балто- Чорноморського регіону (25—27 листопада 2007 р.) // [Електронний ре­сурс]. — Режим доступу: http://ngocongress.kiev.ua/index.php?option=com _content&task=blogcategory&id=1&Itemid=15.

5. www.ameu.org.ua.