§ 2. Діяльність соціального педагога у закладах длядітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

У суперечливих умовах розвитку України найбільш незахище-ними виявилися діти-сироти та діти, позбавлені батьківського пі-клування, вихованці дитячих будинків та шкіл-інтернатів різноготипу. На сучасному етапі основним нормативним документом, щовизначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії держав-ної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, є Закон України «Про забезпечення організаційно-правовихумов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків-ського піклування» № 2342 від 13 січня 2005 року. Відповідно доЗакону, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогопіклування - медичні, навчальні, виховні заклади, заклади та уста-нови праці та соціального захисту населення, в яких проживаютьдіти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

До цієї категорії дітей, відповідно до чинного законодавства,належать: діти, у яких померли чи загинули батьки; діти, які зали-шилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх бать-

Соціальна педагогікаківських прав, відібрання у батьків без позбавлення батьківськихправ, визнанням батьків безвісти зниклими або недієздатними, ого-лошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбав-лення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшукомїх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплатиаліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, три-валою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої бать-ківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти,від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.

Соціальний педагог у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківського піклування, відповідно до положень чинногозаконодавства, може виконувати одну чи одночасно декілька ролей.Виходячи із класифікації груп, у які об'єднуються рольові реперту-ари [5, С. 46], ролі соціального педагога можна розподілити такимчином: група посередницьких ролей - захисник прав та інтересівдитини; група практичних ролей - учитель соціальних умінь, кон-сультант, агент з питань соціальних змін, організатор змістовногодозвілля; група сервісних ролей - керівник практики студентів. Де-тальніше зупинимося на їх характеристиках.

Найвідповідальнішою роллю соціального педагога в закладахдля дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є«захисник прав та інтересів дітей». Вона передбачає викорис-тання всього арсеналу правових норм для захисту прав та інтересівдітей, в тому числі реалізації юридичної відповідальності щодо осіб,які вдаються до прямих чи опосередкованих протиправних дій щододитини.

Влаштування дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей, по-збавлених батьківського піклування, не позбавляє органи опіки тапіклування за місцем проживання та за місцем перебування дити-ни від обов'язку продовжувати діяльність щодо реалізації права цієїдитини на сімейне виховання. Тому, працюючи в таких закладах,соціальний педагог основним своїм завданням повинен вважати за-безпечення права дитини жити в сім ї.

Сімейними формами влаштування дитини-сироти та дитини,позбавленої батьківського піклування, в нашій країні є: усиновлен-ня (прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах до-чки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду); встановленняопіки та піклування (влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавленихбатьківського піклування, в сім'ї громадян України, які перебува-

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостіють, переважно, у сімейних, родинних відносинах з цими дітьми зметою забезпечення їх виховання, освіти і розвитку їх прав та інтер-есів); передавання до прийомної сім 'ї (добровільне прийняття за пла-ту сім'єю або окремою особою, що не перебуває у шлюбі, із закладівдля дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відодного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживан-ня); передавання до дитячого будинку сімейного типу (прийняття вокрему сім'ю, яка створюється за бажанням подружжя окремою осо-бою, що не перебуває у шлюбі, для виховання та спільного прожи-вання не менше п'яти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-го піклування (загальна кількість дітей у такій сім'ї, у т. ч. рідних, неможе перевищувати десяти).

Отже, забезпечуючи право кожної дитини жити у сімейномуоточенні, соціальний педагог у закладах для дітей-сиріт та дітей, по-збавлених батьківського піклування, залежно від життєвої історіїконкретної дитини:

ініціює встановлення її статусу (за його відсутності);

сприяє якнайшвидшому усиновленню, працює з потенційнимиусиновителями;

лобіює питання передавання дитини до прийомної сім'ї чи бу-динку сімейного типу;

оформляє документи для встановлення опіки (піклування) наддитиною;

контролює питання призначення, оформлення та здійснення со-ціальних виплат дітям;

за необхідністю надає консультації після передавання дитини доприйомної сім'ї чи будинку сімейного типу іншим соціальнимпрацівникам, що здійснюють соціальний супровід цих сімей.Однією із пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, є усиновлення. Воно від-бувається відповідно до «Порядку передачі дітей, які є громадяна-ми України, на усиновлення громадянам України» та іноземнимигромадянам і здійснення контролю за умовами проживання у сім'яхусиновителів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Укра-їни № 775 від 20.07.1996 р.

На сьогодні в Україні проводиться централізований облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Законодавчо ви-значено як обов'язок керівників закладів, де перебувають або вихову-ються такі діти, надавати інформацію про вихованців у місцеві органиопіки і піклування щодо можливості усиновлення таких дітей. Длятого, щоб дитина вибула із закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавле-них батьківського піклування, на усиновлення, адміністрація закла-ду повинна заповнити анкету встановленого зразка і направити її довідповідних органів. Ця функція часто покладається на соціальногопедагога і насамперед пов'язана із встановленням статусу дитини.

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського пі-клування, - визначене відповідно до законодавства становище дитини,яке надає їй право на повне державне утримання і отримання передба-чених законодавством пільг та яке підтверджується комплексом доку-ментів, що засвідчують обставини, через які дитина немає батьківсько-го піклування. Робота соціального педагога із встановлення статусудитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, пе-редбачає збір визначених законодавством документів чи доказів про те,що є всі правові підстави поставити дитину на облік з усиновлення.

Особа, котра хоче всиновити вихованця закладу, деякий час "при-глядається" до нього, відвідує, запрошує в гості. Дитина ж сприймаєтаких відвідувачів як потенційних батьків і одразу прив'язується,звикає до них, чекаючи моменту входження у нову сім'ю. Протенеодноразові випадки, коли "дорослі-друзі" зникають. Зусиллямибагатьох спеціалістів доводиться виводити покинуту дитину з кри-зи. Тому відповідальним напрямком є робота соціального педагогаз потенційними усиновителями. Фахівець проводить з майбутнімибатьками-усиновителями бесіди, інтерв'ю, спостерігає, як розвива-ється взаємодія з дитиною, на основі чого дає мотивований висно-вок про налагодження контакту.

Встановлюючи статус дитини, соціальний педагог здійснюєрозшук її родичів (біологічних братів, сестер, рідних тіток, дядьківтощо), які можуть бути потенційними опікунами вихованця закла-ду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Якщо соціальний педагог працює в приватному закладі, то на ньо-го покладається функція підготовки документів для встановленняопіки та піклування над дитиною (у державних закладах законнимопікуном є директор цього закладу).

Не менш важливим завданням є діяльність педагога стосовнопризначення і оформлення соціальних виплат дітям. Така роботаздійснюється у випадку смерті батьків (одного з них) і передбачаєрозшук трудових книжок батьків, співпрацю з органами праці та со-ціального захисту населення.

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостіОпинившись в інтернатному закладі, частина вихованців, у якихє батьки (один з батьків), як і раніше тепло ставляться до них навітьза умов, що батьки позбавлені батьківських прав. З іншого боку, не увсіх вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-ківського піклування, складаються добрі стосунки зі своїми рідни-ми (діти пам'ятають про своє минуле і не бажають його згадувати,тим більше спілкуватися з батьками (родичами). Проте наявністьрідних і більш-менш нормальні стосунки з ними надають дитинібільшої впевненості у завтрашньому дні. Тому серед функцій соці-ального педагога - контроль та надання позитивної спрямованостістосункам дітей з їхніми біологічними батьками.

У разі, коли батьки (один з них), за наявності таких, тривалийчас не приходять до дитини, соціальний педагог складає акт про не-відвідування дитини, що подається до суду з метою позбавленнябатьків їх батьківських прав. У такому випадку, фахівець може ви-ступати законним представником дитини у суді.

Значний обсяг робіт соціального педагога в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пов'язаний іззахистом житлових та майнових прав дітей. Основними діями со-ціального педагога