§ 3. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинкуяк соціально-педагогічна система

магниевый скраб beletage

Реалії сьогодення стали поштовхом переосмислення традицій-них підходів до оздоровлення, відпочинку дітей, а також до діяль-ності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпеченняумов модернізації їх структури та змісту роботи.

У сучасних умовах оздоровлення потрібно розглядати як комп-лекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігі-єнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення тазміцнення стану фізичного і психічного здоров'я дітей, що здійсню-ються в дитячому закладі оздоровлення протягом оздоровчої зміни.

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів, що забезпечуютьорганізацію дозвіллєвої діяльності дітей, відновлення фізичних іпсихічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духо-вності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячомузакладі відпочинку протягом зміни.

Відповідно, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійноабо тимчасово діючий дитячий заклад, призначений відповідно для оздо-ровлення або відпочинку дітей, розташований у спеціально збудованомуабо пристосованому приміщенні (навчальний заклад, наметове містечко,табір тощо), в якого є необхідна матеріально-технічна база, кадрове забез-печення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Оздоровлення та відпочинок дітей може здійснюватися у дитя-чих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, у періодканікул, цілодобово, протягом дня.

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостіДіти віком від 7 до 18 років оздоровлюються та відпочивають у дитя-чих закладах оздоровлення та відпочинку самостійно. Діти віком від 4 до6 років можуть оздоровлюватися та відпочивати у таких закладах тількиразом із батьками, іншими законними представниками, якщо ці закладиспеціально облаштовані для такого оздоровлення та відпочинку.До дитячих закладів оздоровлення належать:

дитячий заклад санаторного типу - заклад, в якому діти пере-бувають цілодобово, і де поряд з оздоровчими надається комп-лекс медичних послуг, спрямованих на покращення стану їхздоров'я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадро-вого забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр - заклад, що функціонує цілорічно, в якому дітиперебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забез-печення, спеціально відведену територію, матеріально-технічнубазу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для органі-зації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей.

До дитячих закладів відпочинку належать:

заклад з денним перебуванням - заклад, що тимчасово утворе-ний у навчальному закладі, закладі позашкільної освіти, закладікультури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту тощо,в якому забезпечується догляд за дітьми, їх змістовне дозвілля,розвиток творчих здібностей та інтересів;

дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або ці-лодобовим перебуванням, в якому поряд із відпочинком органі-зовується трудова діяльність дітей із метою формування у нихтрудових інтересів і навичок;

наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або ці-лодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведе-ній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам танормам, в якому здійснюється комплекс заходів, спрямованихна формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, са-мообслуговування, колективізму.

Оздоровчі, відпочинкові та профільні зміни можуть комплекту-ватися одночасно дітьми всіх вікових груп. Перерва між змінами неповинна бути коротше як два дні.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зобов'язаний: ство-рити дитині безпечні умови проживання та харчування, які відпові-дають встановленим вимогам; забезпечити охорону життя і здоров'ядитини, її майна, надання невідкладної медичної допомоги, страху-вання від нещасного випадку; забезпечити виконання освітніх про-грам, організацію змістовного дозвілля дитини.

Метою діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочин-ку є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок,оздоровлення, задоволення інтересів і духовних запитів відповіднодо індивідуальних потреб. Кожен заклад відповідно до умов та кон-тингенту дітей самостійно визначає свою мету діяльності.

Мета і завдання діяльності в дитячих закладах оздоровлення тавідпочинку може формулюватися як на різних рівнях (заклад, змі-на, загін), так і різних масштабах (глобальному, локальному).

На основі визначеної мети та завдань діяльності в дитячих за-кладах оздоровлення та відпочинку можна сформулювати основнікритерії щодо функціонування цих закладів:

структура зайнятості дітей (протягом зміни і протягом кожногодня), її різноманітність;

рівень і характер взаємин у дитячому і дорослому середовищу іміж ними;

реальна дитяча самодіяльність (що дитина може запропонуватиі реалізувати);

творчий продукт дітей, їх особисті культурні досягнення (аль-боми про життя закладу, вироби, грамоти, призи, сертифікатидосягнень, нові знання й уміння, приміром, нові пісні, ігри, ту-ристичний досвід тощо);

захищеність і комфортність дитини в закладі;

репутація закладу (команди, що проводить зміну).Принципи діяльності в дитячих закладах оздоровлення та від-починку - це керівні положення, які виконують регулюючу роль.Серед них основними є: гуманізація, гуманітаризація, демократиза-ція, індивідуалізація і диференціація.

Гуманізація передбачає організацію взаємовідношень "діти-діти", "діти-дорослі" з орієнтацією на загальнолюдські цінності,створення необхідних умов для перебування в закладі дітей різнихвікових категорій, формування в них гуманної особистості.

Гуманітаризація означає формування у дітей в дитячих закладахоздоровлення та відпочинку цілісного ставлення до світу, культури.

Демократизація реалізує розвиток різноманітних форм співп-раці всіх учасників діяльності в дитячих закладах оздоровлення тавідпочинку на основі самовизначення видів діяльності.

Індивідуалізація і диференціація передбачає залучення дітей дооздоровчо-виховного процесу з урахуванням їх індивідуальних тапсихофізіологічних особливостей.

Зміст діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочин-ку базується на їх напрямках. Серед них основними є: соціально-педагогічна, рекреаційно-оздоровча, освітньо-розвиваюча діяль-ність.

Соціально-педагогічна діяльність дитячого закладу оздо-ровлення та відпочинку може бути представлена в двох аспектах- "широкому" і "вузькому". У широкому аспекті така діяльністьспрямована на соціалізацію особистості дитини, засвоєння нею осо-бистого соціального досвіду; у вузькому, - це спеціальний напрямокроботи закладу, який пов'язаний із наданням дітям кваліфікованоїпсихолого-педагогічної допомоги і підтримки в соціальній адаптаціїй інтеграції, створенням умов для їх творчого розвитку і самороз-витку.

Цей напрямок діяльності закладу є підставою для того, щоб будь-яку оздоровчу і виховну роботу вважати соціально-педагогічною.Але тільки підставою. Для того, щоб оздоровчо-виховний процесстав соціально-педагогічною діяльністю, роботу закладу потрібнобудувати на основі гуманістичного підходу.

Самоцінністю є лише дитина. Вона стає в центрі уваги всієї ді-яльності. Відповідно, не дитина - для педагогів, закладу, а педаго-ги, заклад - для дитини. Дитина обирає вид діяльності, а педагогдопомагає їй, починаючи взаємодію зі спільного вироблення метимайбутньої діяльності.

Специфіка роботи закладу і тимчасового дитячого колекти-ву впливає на використання дітьми нових умов для їх самоствер-дження. Розвивається здібність дітей до вибору позиції, ціннісно-орієнтаційної діяльності. Отже, основна концептуальна ідеядіяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - самовиз-начення дитини в ситуації вибору.

Варто відмовитися від поглядів на заклад тільки як на системуоздоровлення дітей. Необхідно бачити у ньому унікальну системудуховного і фізичного саморозвитку дитини, поле для прояву її ак-тивності, взаємозв'язок з іншими соціальними інституціями (сім'єю,школою, організаціями тощо).

Протягом декількох днів діти звикають один до одного, зна-йомляться із середовищем, набувають впевненості. У багатьох дітей

Соціальна педагогікавідбувається зміна позицій, своєрідне руйнування колишнього сте-реотипу поведінки, зазвичай, негативної. Це зумовлено тим, що новіумови, специфіка життя закладу сприяє тому, що людина дивитьсяна себе більш критично, і самооцінка стає більш адекватною.

Важливе значення у змісті дитячих оздоровчих закладів маєрекреаційно-оздоровча діяльність. Вона базується на двох осно-вних складових: оздоровлення і відпочинок. Перебуваючи в дитячо-му оздоровчому закладі, дитина знаходиться в середовищі, яке до-зволяє зняти напругу та забути про шкільні проблеми. Атмосферазакладу, його спрямованість дає можливість поновити фізичні тапсихологічні сили, зміцнити юний організм.

Концепція діяльності дитячих оздоровчих закладів має базува-тися на єдності оздоровчо-виховного процесу, який забезпечуютьвсі працівники закладу. Кожен захід, який проводять соціальні пе-дагоги, повинен мати оздоровчий характер і педагогічну спрямова-ність.

Освітньо-розвиваюча діяльність закладу здійснюється в ак-тивних формах пізнавальної діяльності, різноманітних самостійнихта достатньо складних видах робіт, матеріалізації результатів праці,діалозі. Вона забезпечує можливість дітей займатися улюбленимисправами.

Творчому розвитку вихованців закладу, розширенню їх здібнос-тей, діапазону інтересів, гуманізації думок, почуттів, вчинків, фізич-ному і духовному оздоровленню сприяє дозвіллєва діяльність. Удитячих оздоровчих закладах вона спрямовується на надання мож-ливостей дитині брати участь у різноманітних її видах: творчість,яка забезпечує найвищий рівень дозвіллєвої діяльності; відпочи-нок, що знімає напругу; розваги, які забезпечують зміну настроїв,мають компенсаційний характер; самоосвіта, що сприяє залученнюдо цінностей культури; свята, які поєднують розваги і відпочинок,дозволяючи відчути емоційний підйом.

Насиченість протягом усього періоду зміни і кожного дня різ-ноплановою цікавою діяльністю роблять заклад дуже привабливимдля дітей, які завдяки своєму віку прагнуть "спробувати все і встиг-нути всюди". У дитячому оздоровчому закладі діяльність будуєтьсяза допомогою соціально-структурованого соціального середовища.Це дозволяє протягом невеликого проміжку часу здійснити доситьмасштабну корекційну роботу.

Усю діяльність у закладі пронизує спілкування. Недооцінкаважливості спілкування в дитячих закладах оздоровлення та відпо-чинку взагалі, і зокрема в загоні, призводить до того, що стосункиміж учасниками оздоровчо-виховного процесу складаються зна-чною мірою стихійно. У результаті використовуються далеко не всіпотенційні можливості спільної діяльності дітей. Тому, організову-ючи різноманітну діяльність учасників змін в закладі, соціальномупедагогу необхідно бачити і використовувати всі можливості дляспілкування учнів.

Не тільки різноманітний зміст, але й різні форми роботи (масо-ві, групові й індивідуальні) визначають діяльність дитячих закладівоздоровлення та відпочинку.

До масових форм належать свята, урочистості, ярмарки, фести-валі, акції, форуми та інші заходи, в яких є задіяними всі учасникиоздоровчо-виховного процесу закладу. Саме в масових заходах вда-ється створити неповторну емоційну атмосферу радості, співпере-живання, азарту, єднання. Відмова від таких заходів обмежує мож-ливість вибору дитиною того виду діяльності і тієї форми, які длянеї найбільш прийнятні.

Важливого значення в дитячих закладах оздоровлення та відпо-чинку набувають групові форми. Серед них: групові заняття, міні-лекції, відеозаняття, диспути тощо. Вони дозволяють учасникам за-кладу займатися обраною справою собі на радість і з максимальноюкористю для себе.

Особливого значення для дитячих оздоровчих закладів маютьіндивідуальні форми: консультації, бесіди тощо. Проте вкрай важли-вим є баланс між всіма видами форм роботи.

Система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих нареалізацію змісту відповідно до сучасних вимог та досягнення пев-ного результату, утворюють процес оздоровлення та відпочинку. Вінорганізовується з урахуванням кадрового потенціалу, матеріально-технічної і програмно-методичної бази дитячого закладу оздоров-лення та відпочинку.

Успішність здійснення процесу оздоровлення та відпочинку взакладі залежить від уміння керівництва і педагогів правильно ви-значити його етапи і відповідно до цього обрати адекватні цілі і засо-би педагогічної діяльності.

У практиці діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпо-чинку умовно можна назвати чотири етапи розвитку цього процесу:

Соціальна педагогікаI етап - проектування; II етап - становлення; III етап - стабільнефункціонування; IV етап - завершення функціонування.

I етап - це час пропедевтичної підготовки закладу й організа-ційний період зміни. Триває 3-5 днів. На цьому етапі переважаєдіяльність з вивчення інтересів, потреб та інших особистісних ха-рактеристик учасників зміни, проектування бажаного образу закла-ду (зміни), визначення перспектив діяльності дорослого і дитячогоспівтовариства в період проведення зміни.

На II етапі, який триває приблизно першу частину основногоперіоду зміни, особлива увага приділяється зміцненню міжособис-тісних відносин, напрацюванню традицій тощо.

На III етапі - друга частина основного періоду - активно розви-ваються реальні співуправлінські справи. Діяльність в закладі почи-нає відповідати проектному задуму її творців. У цей час з'являється"обличчя" кожного загону і закладу загалом.

Для IV етапу, що відповідає заключному періодові, характернатенденція "доброго сліду" закладу в житті дітей (а також і дорослих).Водночас за об'єктивними обставинами діяльність завершується.

Якість розв'язання завдань, які постають перед дитячим оздо-ровчим закладом, залежить від всіх учасників процесу оздоровлен-ня та відпочинку дітей, до яких належать діти, їхні батьки (опікуни,піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) та працівникидитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Це зумовлено тим, що по-перше, всі вони беруть участь у створен-ні, управлінні та розвитку процесом, мають суб'єктні повноваженняі безпосередньо впливають на його функціонування. По-друге, змісті доцільність усієї діяльності закладу спрямовані на необхідність ре-алізації потреб кожного учасника зміни і всього співтовариства.

Особливу роль у побудові, функціонуванні і розвитку процесуоздоровлення та відпочинку відіграє керівництво - директор закла-ду. Існує прямий зв'язок між позицією директора і моделлю діяль-ності колективу закладу. Так, якщо директор займає активну життє-ву та педагогічну позицію, то і педагоги закладу, і діти відрізняютьсяактивністю й самостійністю.

Найбільш значущою і важливою складовою частиною процесуоздоровлення та відпочинку є діти - вихованці закладів. Саме відїх індивідуальних, психолого-педагогічних особливостей залежитьсвоєрідність оздоровчо-виховного процесу. Вікова структура, стате-ве співвідношення, діапазон інтересів, соціальний статус, наявність

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостідосвіду життя в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку - усеце і багато іншого повинно враховуватися педагогами при виборіоптимального варіанту побудови оздоровчо-виховного процесу взакладі.

Домінуючими мотивами участі дітей у діяльності дитячих за-кладів оздоровлення та відпочинку є (подається за значущістю длядітей від найбільш бажаного): задоволення бажань та інтересів; сто-сунки з друзями, спілкування; творча робота, яка дає можливістьпроявити себе і вимагає самостійного виконання; перевірка знань,вмінь; робота, яка допомагає обрати майбутню професію; бажання зінтересом провести вільний час.

Важливою складовою процесу оздоровлення та відпочинку взакладі є педагоги (соціальні педагоги), які працюють вихователямизагонів, керівниками гуртків, психологами тощо. Специфіка діяль-ності соціального педагога вимагає чіткого розподілу сил, визначен-ня функцій, організації взаємодії із широким соціальним середови-щем.

Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку вмежах покладених на них обов'язків несуть персональну відпові-дальність за безпеку життя і здоров'я дітей, що оздоровлюються тавідпочивають в такому закладі. Вони мають право на:

внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховногопроцесу, процесу відпочинку, подання на розгляд керівництвута педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне за-охочення дітей, застосування стягнень до тих, хто порушує пра-вила внутрішнього розпорядку закладу;

вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовжен-ня трудової діяльності у такому закладі;

участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших ор-ганів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах,пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;

вибір форм, методів, засобів роботи з дітьми тощо.Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

зобов'язані: дотримуватися вимог статуту (положення) дитячогозакладу оздоровлення та відпочинку, виконувати правила внутріш-нього розпорядку та посадові обов'язки; берегти життя та здоров'ядітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; ви-конувати накази і розпорядження керівника закладу.

Певний вплив на процес оздоровлення та відпочинку дітей узакладах мають батьки. Цей вплив не є прямим, він здійснюєтьсяопосередковано, переважно, через дітей, які відпочивають. Приїж-джаючи провідати своїх дітей, батьки зосереджують увагу на питан-нях організації харчування, дозвілля, міжособистісних стосунках.Колективу закладу варто звертати увагу на реальні пропозиції бать-ків щодо удосконалення роботи, які, зазвичай, стосуються органі-заційного, матеріально-технічного і змістовного аспектів діяльностізакладів.

Однією із важливих умов, що забезпечує успішне розв'язаннязавдань оздоровчо-виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах,є правильна організація режиму дня, що передбачає раціональнийподіл протягом доби видів діяльності дітей. Режим має забезпечу-вати посильне розумове і фізичне навантаження, достатній сон, пра-вильний вибір годин харчування протягом дня, догляд за чистотоютіла та систематичне заняття фізкультурою.

Режим дня, режим зміни - це найважливіші атрибути життязакладу. Він дисциплінує дітей, привчає їх до певного розпорядкужиття, праці і відпочинку, до чіткого і точного виконання трудовихзавдань, дотримання встановлених норм поведінки у взаєминах зви хователями, друзями.

Ефективне використання режиму дня в дитячих закладах оздо-ровлення та відпочинку базується на положеннях, основними зяких є: максимальне використання природнокліматичних умов;раціональна організація діяльності дітей; дотримання санітарно-гігієнічного режиму; організація повноцінного харчування; органі-зація сну.

Неодмінною умовою побудови правильного режиму дня стаєраціональна організація діяльності дітей. Режим дня має бути орга-нізований так, щоб кожний режимний момент був регламентованийвідповідно до вікових особливостей дітей, не викликав надмірногонаростання втоми, сприяв підтриманню працездатності на належно-му рівні. Тому велике значення має раціональне чергування різнихвидів діяльності, зміна роботи відпочинком і навпаки.

Аналіз досвіду організації життєдіяльності дітей у дитячих за-кладах оздоровлення та відпочинку показує, що у структурі дня ви-окремлюються три блоки: перша половина дня, друга та вечір. Від-повідно до цих блоків основні види діяльності доцільно групуватитаким чином: у першій половині дня проводити освітню й трудову

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостідіяльність; у другій - спортивну та пізнавальну діяльність; у вечір-ньому блоці - дозвіллєво-розважальну діяльність та вільне спілку-вання з однолітками і наставниками.

У плані на день важливо відводити час для "відпочинку один відодного", тобто давати можливість дітям побути наодинці з собою.Загалом режимні моменти можуть (і повинні) варіюватися, зміню-ватися по ходу зміни залежно від конкретних умов.

Успішне розв'язання завдань процесу оздоровлення та відпочин-ку значною мірою залежить від правильного планування. Плануван-ня роботи - це складання комплексу конкретних взаємопов'язанихдій у закладі на конкретний період.

Плани роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ра-зом із програмами, правилами, інструкціями, методиками регламен-тують процес перебування дітей у закладі (надання послуг у сферівідпочинку та оздоровлення). Вони допомагають відстежувати, ана-лізувати, систематизувати досвід роботи, ефективність та інтенсив-ність оздоровчо-виховного процесу для подальшого вдосконаленнята проведення.

Планування роботи в закладі вимагає певної послідовності, сис-темності, має забезпечувати на практиці єдність мети, завдань, зміс-ту і форм роботи.

У кожному закладі складають комплексний план перспективноїроботи на літо, який може такі розділи: характеристика природно-кліматичних та регіональних особливостей, матеріально-технічноїбази, виховні завдання, зміст виховної роботи та її основні напрямки.

Умовно планування можна поділити на дві частини: організація ді-яльності закладу і організація процесу оздоровлення та відпочинку.

Перша група планів належить до компетенції організаторів ди-тячого оздоровлення та відпочинку - засновників та керівництва - іможе мати плани:

розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази; забез-печення всім необхідним для ефективної роботи та організаціїпроцесу відпочинку та оздоровлення;

роботи з працівниками всіх категорій (педагогічного, медично-го, технічного, кухонного персоналу), в тому числі з формуванняпозитивного психологічного та емоційного клімату в колективі;

вдосконалення та розширення роботи з надання послуг, забезпе-чення безпеки життєдіяльності, формування документальної бази;

менеджмент-план.

Друга група планів стосується організації процесу оздоровленнята відпочинку і має:

календарні плани роботи закладу на кожну зміну;

плани-сітки справ загонів;

плани роботи спеціалістів: методиста, психолога, лікаря, куль-торганізатора, інструктора з фізичної культури і спорту, керів-ників гуртків тощо.

Календарні плани складаються на одну зміну з урахуванням за-вдань, зазначених у перспективному плані роботи закладу та про-позицій загонів. Вони обговорюються і затверджуються педаго-гічною радою. В календарних планах чітко визначається порядок,тема, форма роботи, відповідальні. У додатках до плану подаєтьсярозклад занять гуртків, секцій, клубів за інтересами, роботи спеці-алістів, оздоровчих та загартовуючих процедур, екскурсій, походів,періодичність проведення дискотек, перегляду відео тощо.

На основі цього плану складається план-сітка роботи закладу таокремих загонів, які вивішуються у видному місці для загальногоознайомлення. Календарні плани закладу та загонів можуть коригу-ватись, тому широко використовується щоденне планування роботина день, де вносяться відповідні корективи та узгоджуються плани ірозклад роботи всіх ланок.

При плануванні роботи треба враховувати такі фактори: корот-кочасність функціонування; відносна автономність існування; ко-лективний характер діяльності; ритм життя; принципи добровільноїучасті в різних справах, виборі занять.

Планування має сприяти оптимізації процесу оздоровлення та від-починку дітей, тому його слід розглядати не з точки зору насиченостізаходами, а з точки зору ефективності, мобільності й керованості.

Успішність реалізації планів роботи залежить від: особливостейконтингенту учасників літніх змін (віку, статі, соціального стату-су дітей, їх психологічних характеристик, розумових здібностей тапізнавальної діяльності, практичної активності, рівня моральногорозвитку); особливостей колективу дітей, складу конкретних заго-нів, груп за інтересами; наявності чи відсутності органів дитячогосамоврядування, інших форм суспільної активності вихованців; за-цікавленості дітей; особливостей, пов'язаних із рівнем професійноїкомпетентності педагогів, які працюють з дітьми (їх досвід, рівенькваліфікації, стиль взаємодії з дітьми тощо); специфіки системи ді-яльності закладу, пріоритетних напрямків роботи, ідей, що лежать в

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостіоснові програм (варіативність програм колективної творчої діяль-ності, багаторівневий та різноспрямований характер тимчасовихоб'єднань, можливість зміни видів діяльності тощо).

Написанню плану повинен передувати ресурсний аналіз. Слідвраховувати всі чинники, що впливають на функціонування закладу:

наявність концепції, програм, проектів діяльності;

особливості й можливості матеріально-технічної бази;

наявність різноманітних майданчиків, приміщень, споруд;

наявність ігрового, спортивного, туристичного обладнання;

наявність методичної та художньої літератури, аудіо-, відеофонду;

наявність реквізиту та костюмів;

можливість запросити до співпраці спеціалістів та рівень їх ква-ліфікації.

Корекцію планів слід робити після ознайомлення з континген-том дітей, які будуть втілювати його у життя.

Таким чином, діяльність дитячих закладів оздоровлення і відпо-чинку є феноменальною соціально-педагогічною системою, в якій про-цес соціалізації індивіда здійснюється в умовах мобільності, сприят-ливого простору для ініціативи, вияву власних здібностей та інтересів,пошуку нових технологій роботи, цікавих і корисних сучасним дітям.

Питання і завдання для самостійної роботи

Визначити мету, завдання, принципи, зміст та форми діяльностідитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Охарактеризувати основний зміст та напрямки діяльності дитя-чих закладів оздоровлення та відпочинку.

Розкрити основні засади оздоровчо-виховного процесу, етапийого реалізації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Встановити взаємозв'язок між змістом оздоровчо-виховногопроцесу, умовами його здійснення та організацією.

Література

Антонов В. И. Педагогические условия деятельности детскихоздоровительно-образовательньїх лагерей в современньїх усло-виях: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Е., 1997.

Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, техно-логії, досвід / О. В. Биковська, В. М. Горбинко, Ж. В. Петрочко таін. - К.: ДІПСМ, 2004.

Законодательние, нормативние, инструктивние материали повопросам организации отдиха и оздоровления детей подростков/ Под ред. Т. Н. Гулечко и др. - Д., 2002.

Биковська О. В. Теоретико-методичні основи позашкільної осві-ти в Україні: Монографія. - К.: ІВЦ АЛКОН, 2006.