§ 3. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинкуяк соціально-педагогічна система

Реалії сьогодення стали поштовхом переосмислення традицій-них підходів до оздоровлення, відпочинку дітей, а також до діяль-ності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпеченняумов модернізації їх структури та змісту роботи.

У сучасних умовах оздоровлення потрібно розглядати як комп-лекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігі-єнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення тазміцнення стану фізичного і психічного здоров'я дітей, що здійсню-ються в дитячому закладі оздоровлення протягом оздоровчої зміни.

Відпочинок - комплекс спеціальних заходів, що забезпечуютьорганізацію дозвіллєвої діяльності дітей, відновлення фізичних іпсихічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духо-вності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячомузакладі відпочинку протягом зміни.

Відповідно, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійноабо тимчасово діючий дитячий заклад, призначений відповідно для оздо-ровлення або відпочинку дітей, розташований у спеціально збудованомуабо пристосованому приміщенні (навчальний заклад, наметове містечко,табір тощо), в якого є необхідна матеріально-технічна база, кадрове забез-печення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Оздоровлення та відпочинок дітей може здійснюватися у дитя-чих закладах оздоровлення та відпочинку протягом року, у періодканікул, цілодобово, протягом дня.

Розділ 4. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації особистостіДіти віком від 7 до 18 років оздоровлюються та відпочивають у дитя-чих закладах оздоровлення та відпочинку самостійно. Діти віком від 4 до6 років можуть оздоровлюватися та відпочивати у таких закладах тількиразом із батьками, іншими законними представниками, якщо ці закладиспеціально облаштовані для такого оздоровлення та відпочинку.До дитячих закладів оздоровлення належать:

дитячий заклад санаторного типу - заклад, в якому діти пере-бувають цілодобово, і де поряд з оздоровчими надається комп-лекс медичних послуг, спрямованих на покращення стану їхздоров'я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно-кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадро-вого забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр - заклад, що функціонує цілорічно, в якому дітиперебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забез-печення, спеціально відведену територію, матеріально-технічнубазу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для органі-зації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей.

До дитячих закладів відпочинку належать:

заклад з денним перебуванням - заклад, що тимчасово утворе-ний у навчальному закладі, закладі позашкільної освіти, закладікультури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту тощо,в якому забезпечується догляд за дітьми, їх змістовне дозвілля,розвиток творчих здібностей та інтересів;

дитячий заклад праці та відпочинку - заклад з денним або ці-лодобовим перебуванням, в якому поряд із відпочинком органі-зовується трудова діяльність дітей із метою формування у нихтрудових інтересів і навичок;

наметове містечко - тимчасово діючий заклад з денним або ці-лодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведе-ній території, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам танормам, в якому здійснюється комплекс заходів, спрямованихна формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, са-мообслуговування, колективізму.

Оздоровчі, відпочинкові та профільні зміни можуть комплекту-ватися одночасно дітьми всіх вікових груп. Перерва між змінами неповинна бути коротше як два дні.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зобов'язаний: ство-рити дитині безпечні умови проживання та харчування, які відпові-дають встановленим вимогам; забезпечити охорону життя і здоров'ядитини, її майна, надання невідкладної медичної допомоги, страху-вання від нещасного випадку; забезпечити виконання освітніх про-грам, організацію змістовного дозвілля дитини.

Метою діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочин-ку є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок,оздоровлення, задоволення інтересів і духовних запитів відповіднодо індивідуальних потреб. Кожен заклад відповідно до умов та кон-тингенту дітей самостійно визначає свою мету діяльності.

Мета і завдання діяльності в дитячих закладах оздоровлення тавідпочинку може формулюватися як на різних рівнях (заклад, змі-на, загін), так і різних масштабах (глобальному, локальному).

На основі визначеної мети та завдань діяльності в дитячих за-кладах оздоровлення та відпочинку можна сформулювати основнікритерії щодо функціонування цих закладів:

структура зайнятості дітей (протягом зміни і протягом кожногодня), її різноманітність;

рівень і характер взаємин у дитячому і дорослому середовищу іміж ними;

реальна дитяча самодіяльність (що дитина може запропонуватиі реалізувати);

творчий продукт дітей, їх особисті культурні досягнення (аль-боми про життя закладу, вироби, грамоти, призи, сертифікатидосягнень, нові знання й уміння, приміром, нові пісні, ігри, ту-ристичний досвід тощо);

захищеність і комфортність дитини в закладі;

репутація закладу (команди, що проводить зміну).Принципи діяльності в дитячих закладах оздоровлення та від-починку - це керівні положення, які виконують регулюючу роль.Серед них основними є: гуманізація, гуманітаризація, демократиза-ція, індивідуалізація і диференціація.

Гуманізація передбачає організацію взаємовідношень "діти-діти", "діти-дорослі" з орієнтацією на загальнолюдські цінності,створення необхідних умов для перебування в закладі дітей різнихвікових категорій, формування в них гуманної особистості.

Гуманітаризація означає формування у дітей в дитячих закладахоздоровлення та відпочинку цілісного ставлення до світу, культури.

Демократизація реалізує розвиток різноманітних форм співп-раці всіх учасників діяльності в дитячих закладах оздоровлення тавідпочинку на основі самовизначення видів діяльності.

Індивідуалізація і диференціація передбачає залучення дітей дооздоровчо-виховного процесу з урахуванням їх індивідуальних тапсихофізіологічних особливостей.

Зміст діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочин-ку базується на їх напрямках. Серед них основними є: соціально-педагогічна, рекреаційно-оздоровча, освітньо-розвиваюча діяль-ність.

Соціально-педагогічна діяльність дитячого закладу оздо-ровлення та відпочинку може бути представлена в двох аспектах- "широкому" і "вузькому". У широкому аспекті така діяльністьспрямована на соціалізацію особистості дитини, засвоєння нею осо-бистого соціального досвіду; у вузькому, - це спеціальний напрямокроботи закладу, який пов'язаний із наданням дітям кваліфікованоїпсихолого-педагогічної допомоги і підтримки в соціальній адаптаціїй інтеграції, створенням умов для їх творчого розвитку і самороз-витку.

Цей напрямок діяльності закладу є підставою для то