§ 1. Сім'я як провідний фактор соціальноговиховання особистості

Сім'я - динамічна мала група людей, котрі разом прожива-ють, пов'язані родинними відносинами (шлюбу, кровної спорідне-ності, усиновлення, опіки), спільністю формування і задоволеннясоціально-економічних та інших потреб, взаємною моральною від-повідальністю [7].

Сім'я також визначається як соціально-педагогічний інститут таособлива соціальна система, яка є підсистемою суспільства. Це до-зволяє говорити про такі її ознаки, як шлюбні, міжпоколінні, кров-ні, встановлені зв'язки між членами сім'ї; родинні почуття, почуттябезпеки, захищеності, любові, поваги; спільний побут і проживан-ня членів сім'ї; наявність певних функцій у суспільстві, прав сім'ї всуспільстві й прав членів сім'ї в родині, обов'язків членів сім'ї сто-совно один одного та відповідальність перед суспільством за своїхчленів [8, 4]. Як виховний інститут нуклеарна сім'я складається зтрьох основних підсистем: чоловік - жінка; батьки - діти; дитина- дитина. Ці системи дещо автономні одна від одної, проте взаємо-залежні у повсякденному житті.

Протягом усього життєвого шляху особистості сім'я є тим най-ближчим мікросоціальним оточенням, яке опосередковує і визначаєсвоєрідність її життєдіяльності, тому сім'я виступає провідним мі-крофактором соціалізації особистості. Основні соціалізуючи функціїсім'ї, передусім, полягають у забезпеченні фізичного та емоційно-го розвитку індивіда; формуванні статевої ідентифікації дитини; їїрозумовому розвитку та розвитку здібностей і потенційних мож-ливостей; забезпеченні дитині почуття захищеності; формуванніціннісних орієнтацій особистості; оволодінні дитиною основнимисоціальними нормами.

Сім'я є першоосновою духовного, економічного та соціальногорозвитку суспільства. В процесі свого розвитку сім'я набула функ-цій, які тільки в сукупності забезпечують повноцінність її існування,саморозвитку та широку життєдіяльність як соціального інституту.

Кожна сім'я відрізняється одна від одної такими основними пара-метрами: соціально-культурний - освітній рівень подружжя, їх участьу житті суспільства; соціально-економічний - майнові характеристикисім'ї, зайнятість подружжя у сфері суспільного виробництва; техніко-гігієнічний - умови проживання, обладнання житла, особливості спо-собу життя; демографічний - кількість членів сім'ї [7].

Дотепер у вітчизняній науці не існує усталеної класифікаціїсім'ї, побудованої на певних критеріях та ознаках. Систематизованатипологія сімей подана в таблиці.

Таблиця 5.1

Класифікація сімей

Класифікацій-на ознака

Види сімей

За складом

Нуклеарна сім'я (з двох поколінь-батьків та дітей)Складна сім'я (сім'я з кількох поколінь)Неповна сім'я (з одним з батьків та дітьми)Материнська сім'я ( жінка, яка не булав шлюбі, та дитини)

За кількістюдітей

Бездітна сім'яОднодітна сім'я

Малодітна сім'я (з двома дітьми)Багатодітна сім'я (з трьома та більше дітьми)

За наявністюнерідних дітей

Опікунська сім'яПрийомна сім'я

За сімейнимстажем

Молода сім'я

Сім'я середнього шлюбного вікуЗріла сім'я

За типомглавенства в сім'ї

Демократична (партнерська) сім'яАвторитарна (домінаторна) сім'я

За

національним(етнічним)складом

Однонаціональна сім'яМіжнаціональна сім'яСім'я з громадян різних державСім'я з осіб різного віросповідання

За місцемпроживання

Міська сім'яСільська сім'яВіддалена сім'я

За рівнемматеріальногодостатку

Сім'я з середнім матеріальним достатком

Малозабезпечена сім'я

Сім'я, що перебуває за межею бідності

Заможна сім'я

Елітарна сім'я

Соціальна педагогіка

Продовження табл. 5.1

За

 

професійною

Робітнича сім'я

діяльністю

Фермерська сім'я

подружжя

 

За соціальним

Соціально гомогенні (однорідні) сім'